Danh sách các tài nguyên khoá học (Courses' Materials)

Đại học (Undergraduate)

 1. Phương pháp định lượng
  1. Đề cương - decuong_ppdl_dh.pdf
  2. Bài giảng - https://drive.google.com/file/d/1q9rXbOiKrDPPm8W2_Mu46S39utzlCz97/view
  3. Tài liệu tham khảo
 2. Mô phỏng trong kinh doanh
  1. Đề cương - decuong_mpkd_dh.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 3. Hệ thống thông tin quản lý
  1. Đề cương - decuong_httt_dh.pdf
  2. Bài giảng - https://youtu.be/ZVMhq6Whf8o
  3. Tài liệu tham khảo
 4. Máy tính trong kinh doanh
  1. Đề cương - decuong_mtkd_dh.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 5. Hệ hỗ trợ ra quyết định & trí tuệ kinh doanh
  1. Đề cương - decuong_dss_bis.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 6. Thương mại điện tử
  1. Đề cương - decuong_tmdt_dh.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 7. Thống kê trong kinh doanh
  1. Đề cương - decuong_tkkd_dh.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 8. Giới thiệu ngành QLCN (Orientation to Management studies)
  1. Đề cương - decuong_gtn.pdf
  2. Bài giảng - https://youtu.be/JOHFPPl6-1k
  3. Tài liệu tham khảo
 9. Khoa học dữ liệu trong kinh doanh (Data science for business)
  1. Đề cương - decuong_khdl.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo

Cao học (Graduate level)

 1. Quản lý tri thức (Knowledge management)
  1. Đề cương - decuong_qltt_ch.pdf
  2. Bài giảng - https://www.youtube.com/watch?v=_3YUb-dwwZ4
  3. Tài liệu tham khảo
 2. Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision support system)
  1. Đề cương - decuong_dss_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 3. Mô phỏng trong kinh doanh (Simulation for business)
  1. Đề cương - decuong_mpkd_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 4. Khoa học quản lý ứng dụng (Applied management science)
  1. Đề cương - decuong_khql_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 5. Quản lý hệ kinh doanh điện tử (E-business system management)
  1. Đề cương - decuong_tmdt_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 6. Các ứng dụng hệ quản lý kinh doanh điện tử (Applications of e-business)
  1. Đề cương - decuong_ud_qlkddt_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 7. Chuyển đổi kinh doanh số/ Chuyển đổi số (Digital transformation)
  1. Đề cương - decuong_cdkds_ch.pdf
  2. Bài giảng - https://drive.google.com/file/d/1aPgK5cYXvIR60VopM1lTpktiYYN4qQtR/view
  3. Tài liệu tham khảo
 8. Chiến lược kinh doanh số/ Quản lý chiến lược trong thời đại số (Digital business strategy)
  1. Đề cương - decuong_clkds_ch.pdf
  2. Bài giảng
  3. Tài liệu tham khảo
 9. Quản lý và lãnh đạo (Leadership & Management)
  1. Đề cương - decuong_lnm_ch.pdf
  2. Bài giảng https://youtu.be/AEp3QMg5sbg?list=PL9C2_0Imvnt3OEw0JAziww8Ig4YIe6i19
  3. Tài liệu tham khảo

Danh sách các tài nguyên NCKH, luận văn (Material for thesis, researches)

 1. Sổ tay hướng dẫn
  1. Sổ tay hướng dẫn LVTN đại học (Khoa QLCN, 2008) - sotay_lvtn.pdf
  2. Sổ tay hướng dẫn LV ThS, TS - sotay_lvts.pdf, msm_manual.pdf
  3. Sổ tay Sinh viên (ĐHBK, 2009) - sotay_dhbk.pdf
  4. Guide to writing academic paper - guide_paper.ppt
 2. Biểu mẫu đánh giá kết quả LV, NCKH
  1. Biểu mẫu chấm LVTN đại học - bieumau_lvtn.doc
  2. Biểu mẫu chấm LV Cao học - trong nước hoặc MBA-MCI hoặc MSM-MBA
  3. Master Thesis Evaluation Guidelines - master_guideline.pdf
 3. Cách ghi tài liệu tham khảo
  1. Cách ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn APA - apa_citation.pdf
  2. Cách ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn IEEE - ieee_citation.pdf
  3. Cách tránh lỗi đạo văn (How to avoid plagiarism) - plagiarism.pdf
 4. Các bài viết của GS. John Vũ (Nguyên Phong) về STEM, hướng nghiệp, pp dạy và học - http://science-technology.vn/
 5. Phương pháp học tập/ nghiên cứu ở bậc đại học
  1. Nghiên cứu khoa học
   1. Có khái niệm hay biến nghiên cứu nào là lỗi thời https://youtu.be/-RFgxIFFf_U?si=dp8XmYVhcCXHJV2p
   2. Lựa chọn thang đo https://youtu.be/TLA70HuaMDU?si=Yv-2lV3eLdspG6Tq
   3. Đam mê và tri thức trong NCKH https://youtu.be/Fdam_0Z6zgg?si=UlWzI5Uf91mZdhEo
  2. Học đại học hiệu quả 
   1. https://youtu.be/9DXqSGLzyPU?si=skEJfeXD45uTxxGM
   2. https://youtu.be/_aj4TgCAOfA?si=327Pji1JSh4lOae6
   3. https://youtu.be/Cxq66pj08Tw?si=nVpaht-weSfHkF7l
 6. Chia sẻ của GS. Nguyễn Tuấn về cách viết đề cương NCKH và apply học bổng
  1. Bài 1: Cách soạn lí lịch khoa học. https://youtu.be/a3WiBTwjj8U
  2. Bài 2: Cách soạn 'Statement of Purpose' https://youtu.be/XQ2jXQx3sM8
  3. Bài 3: Cách soạn đề cương nghiên cứu. https://youtu.be/cKD0XLW4TLQ
  4. Bài 4: Cách trả lời phỏng vấn. https://youtu.be/UUjRo2mVpNQ

Thư viện tài liệu điện tử (E-library/ E-books)

 1. Economics & Management - Source
  1. Macro Economics
  2. Micro Economics
  3. Finance
 2. ICT/ Knowledge Management/ MIS - Source
  1. Peter Drucker
  2. MIS
  3. Knowledge/ Knowledge Management
  4. E-commerce
 3. Thư Giáo sư Malik - Source
 4. Kho tư liệu, bài viết tham khảo đáng đọc
  1. VUCA World https://youtu.be/MqQh9t-VLIY
  2. AI trends in 2023 https://www.assemblyai.com/blog/ai-trends-graph-neural-networks/?fbclid=IwAR2NT21T-8oLdnL3_SkLO7dp5M7JAPHCtRIpgNoBnLEmq0R1mfwyylFOx2g
  3. The age of AI has begun https://www.gatesnotes.com/The-Age-of-AI-Has-Begun
  4. RIP Mr. Gordon Moore (the Moore's Rule) https://www.nytimes.com/2023/03/24/technology/gordon-moore-dead.html
  5. The World in 2050 https://youtu.be/ABrjdyavqkI
  6. Managing oneself (Peter Drucker) https://youtu.be/I9eDntumN5o
  7. Digital transformation: are you ready https://youtu.be/ystdF6jN7hc
  8. KNIME introduction (tool for data scientist) https://youtu.be/f-5KmqkA7iQ
  9. The Contributions of Knowledge Management to the Sustainable Development Goals 678-2421-1-PB Δ
  10. Generative vs. General AI https://caminao.blog/knowledge-kaleidoscope/generative-vs-general-artificial-intelligence/

Danh sách các tài nguyên khác (Other resources)

 1. Slide/ Presentation (various topics)
  1. Vietnam culture introduction - vietnam_culture.pdf
  2. Industry-Academia-Government Collaboration - IAG_Collaboration.pdf
  3. University talk show (HCMUT - TOT2 - IPP project) - Uni_talk.pdf Δ
  4. Google suite & E-learning (HCMUT - SIM seminar) - Gsuit_Elearning.pdf
 2. Phần mềm
  1. Expert Choice/ Open Decision Maker - https://sourceforge.net/projects/opendecisionmak/
  2. SQL Analysis service - xem thêm
  3. QM for Windows - https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QM-for-Windows.html or WinQSB
  4. ABQM - http://wps.pearsoned.co.uk/ge_taylor_introms_10/150/38494/9854540.cw/content/index.html
  5. SPSS/ PSPP (Open Source Software) - https://www.gnu.org/software/pspp/
  6. XAMPP (để giả lập môi trường web + db server) - https://sourceforge.net/projects/xampp/
  7. Joomla phiên bản mới nhất (3.8.6) - hệ quản lý nội dung: https://downloads.joomla.org/
  8. VirtueMart - siêu thị điện tử: https://virtuemart.net/download
  9. Download KNIME software for Data Science projects: https://www.knime.com/downloads
  10. Phần mềm trực quan hóa dữ liệu: https://www.tableau.com/products/desktop/download
  11. Phần mềm ERP-CRM mã nguồn mở Dolibarr: https://www.dolibarr.org/downloads.php
 3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm
  1. Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô hình hóa Visio - visio.pdf
  2. Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô hình hóa ADONIS - hd_adonis.pdf
  3. Hướng dẫn sử dụng phần mềm Expert Choice (phương pháp AHP) - hd_ahp.pdf
  4. Hướng dẫn sử dụng phần mềm SQL Analysis Toolpak (OLAP) - hd_olap.pdf
  5. Hướng dẫn sử dụng phần mềm cộng tác NetMeeting - netmeeting.pdf
  6. Hướng dẫn sử dụng phần mềm giải các bài toán định lượng ABQM - hd_abqm.pdf
  7. Hướng dẫn sử dụng phần mềm MS. Word - hd_word.pdf
  8. Hướng dẫn cài đặt Joomla và Siêu thị điện tử: - hd_joomla.pdf
  9. Hướng dẫn vượt tường lửa - tuonglua.pdf
  10. Hướng dẫn cách vượt tường lửa (đơn giản, dễ hiểu): - hd_tuonglua.pdf


Page last modified on November 14, 2023, at 03:35 AM