Danh sách các môn đã dạy (Teaching courses)

 • Máy tính kinh doanh 1, 2 (Computer for Business) – chương trình chính khóa, quốc tế, CLC, bằng 2 SVĐH ngành QLCN.
 • Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System) – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chương trình quốc tế.
 • Foundation of Information System (Info101) – chương trình quốc tế ngành MIS.
 • Hệ hỗ trợ ra quyết định (Decision Support System) – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, cao học Môi trường.
 • Hệ hỗ trợ ra quyết định & trí tuệ kinh doanh (Decision Support & Business Intelligence System) – chương trình chính khóa, CLC ngành QLCN, QTKD.
 • Mô phỏng trong kinh doanh (Simulation for Business) – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, cao học QTKD.
 • Các phương pháp định lượng trong kinh doanh (Quantitative methods for Business) - chương trình chính khóa, quốc tế, CLC, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chuyển đổi CH QTKD.
 • Thương mại điện tử (Electronic Commerce)/ Kinh doanh điện tử (Electronic Business) - chương trình chính khóa, quốc tế, CLC, bằng 2 SVĐH chuyên ngành HTTTQL, khoá ngắn hạn, chương trình cao học chuyên ngành QTKD.
 • Quản lý Hệ kinh doanh điện tử (E-Business System Management) - chương trình cao học chuyên ngành QTKD.
 • Các ứng dụng kinh doanh điện tử (E-Business Applications) - chương trình cao học chuyên ngành QTKD.
 • Lãnh đạo và Quản lý (Leadership & Management) - chương trình cao học chuyên ngành QTKD, HTTTQL, và các ngành kỹ thuật.
 • Giới thiệu ngành QLCN (Orientation to Management Studies) - chương trình đại học CLC, LK quốc tế ngành QLCN, QTKD.
 • Chuyển đổi số (Digital Transformation) - chương trình cao học chuyên ngành QTKD, HTTTQL.
 • Chuyển đổi chuỗi cung ứng số (Digital Supply Chain Transformation) - chương trình chính khóa, quốc tế ngành QTKD, QLCCU&VH.
 • Chiến lược kinh doanh số (Digital Business Strategy) - chương trình cao học chuyên ngành QTKD, HTTTQL.
 • Quản lý Chiến lược trong Thời đại số (Strategy Management in Digital Age) - chương trình cao học chuyên ngành QTKD, HTTTQL.
 • Khởi nghiệp, Đổi mới, Sáng tạo (Entrepreneurship & Innovation) - chương trình TOT, cao học các ngành kỹ thuật, các khóa ngắn hạn cho SV, DN.
 • Thống kê trong kinh doanh (Statistics for Business) – chương trình chính khóa, quốc tế, SVĐH chuyên ngành HTTTQL.
 • Quản lý tri thức (Knowledge Management)/ Hệ thống Quản lý tri thức (Knowledge Management System) – chương trình cao học chuyên ngành QTKD, HTTTQL.
 • Khoa học Dữ liệu trong Kinh doanh (Data Science for Business)/ Dữ liệu lớn trong Kinh doanh (Big Data for Business) – chương trình cao học ngành QTKD, chương trình ĐH chính quy, quốc tế ngành QLCN.
 • Khoa học Quản lý Ứng dụng (Applied Management Science) – chương trình cao học chuyên ngành HTTTQL.
 • Quản lý quy trình kinh doanh (Business Process Management) – chương trình Quản lý IT, các khóa ngắn hạn
 • Tích hợp quy trình kinh doanh với phần mềm chuẩn (Business Processes Integration with Standard Software) – chương trình cao học ngành BIS
 • Quản lý chất lượng và sản phẩm phần mềm (Software product & quality management) – chương trình cao học ngành BIS
 • Word, Excel, Access – chương trình chính khóa, bằmg 2 SVĐH các ngành, các khóa ngắn hạn…
 • Các hệ quản trị CSDL (Database Management Systems) – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.
 • Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu & giải thuật (Programming techniques, Data structure & algorithm) – chương trình chính khóa các ngành kỹ thuật, CNTT.
 • Lập trình ứng dụng 1, 2 (Application programming) – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.

Kết quả thi - Điểm số các lớp (Exam Results/ Mark Lists):

Học kỳ 2 - Năm học 2023-2024

 • Quản lý Chiến lược trong Thời đại số - Cao học QTKD + MIS 2023
 • Quản lý & Lãnh đạo - Cao học các ngành 2023
 • Dữ liệu lớn trong Kinh doanh - IMP
 • Phương pháp định lượn -CC01, CC02
 • Thương mại điện tử- CC01
 • Digital transformation I - BIS program (VGU) - dx_vgu_232.pdf

Học kỳ 1 - Năm học 2023-2024

Học kỳ 2 - Năm học 2022-2023

Học kỳ 1 - Năm học 2022-2023

Học kỳ 2 - Năm học 2021-2022

Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022

Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021

Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020

Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020

Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019

Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019

Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018

Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018

Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017

Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017

Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016

Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016

Học kỳ 3 - Năm học 2014-2015

Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015

Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015

Học kỳ 3 - Năm học 2013-2014

Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

Học kỳ 1 - Năm học 2013-2014

Học kỳ 3 - Năm học 2012-2013

Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013

Học kỳ 1 - Năm học 2012-2013

Học kỳ 3 - Năm học 2011-2012

Học kỳ 2 - Năm học 2011-2012

Học kỳ 1 - Năm học 2011-2012

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2007-2008

 • Kết quả thi lớp HTTTQL (QL05BK01) – chính quy.
 • Kết quả thi lớp HTTTQL (QL05LT02) – chính quy.
 • Kết quả thi lớp MTKD2 (QL05Bk01) – chính quy.
 • Kết quả thi lớp HTTTQL (QL06B202) – bằng 2.

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2007-2008

 • Kết quả thi lớp HTTTQL – bằng 2 : nhấp vào đây
 • Kết quả thi lớp PTTK HTTTQL (CK) – chính quy : nhấp vào đây
 • Kết quả thi lớp MPKD – bằng 2 : nhấp vào đây
 • Kết quả thi lớp MTKD1 (QL06LT01) – chính quy : nhấp vào đây
 • Kết quả thi lớp MTKD1 (QL06BK01) – chính quy : nhấp vào đây

HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2006-2007

 • Kết quả thi lớp HTTTQL – chính quy : nhấp vào đây.
 • Kết quả thi lớp MTKD2 – chính quy – LT01 (Thứ Năm) : nhấp vào đây.
 • Kết quả thi lớp MTKD2 – chính quy – LT02 (Thứ Hai) : nhấp vào đây.
 • Kết quả thi lớp MTKD2 – bằng 2 : nhấp vào đây.

HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2006-2007

 • Kết quả thi lớp HTTTQL – chính quy : nhấp vào đây.
 • Kết quả thi lớp MTKD1 – chính quy : nhấp vào đây.
 • Kết quả thi lớp MTKD1 – bằng 2 : nhấp vào đây.
 • Kết quả thi lớp chuyển đổi Nhập môn HTTTQL – cao học MIS : nhấp vào đây.


Page last modified on May 25, 2024, at 12:49 AM