Main.Courses History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

August 21, 2021, at 02:39 AM by 116.102.237.206 -
Changed line 63 from:
* Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học QTKD+MIS [[(Attach:)dt_hk2_2021.pdf]]
to:
* Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học QTKD+MIS [[(Attach:)dt_hk2_2021_1.pdf]], [[(Attach:)dt_hk2_2021_12.pdf]]
August 21, 2021, at 02:36 AM by 116.102.237.206 -
Changed lines 52-55 from:
!!!Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 %width=25% Attach:new.jpg

* Quantitatitve Methods - CC01, CC02
* Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học QTKD+MIS
to:
!!!Học kỳ 1 - Năm học 2021-2022 %width=25% Attach:new.jpg

* Electronic Commerce - CC01, CC02, CC03
* Management Information System
- CC01, CC02
* Decision Support & Business Intelligence Systems - CC01
* Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học QTKD 2020


!!!Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021

* Quantitatitve Methods - CC01, CC02 - [[(Attach:)qm_cc01_202.pdf]], [[(Attach:)dt_cc02_202.pdf]]
* Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học QTKD+MIS [[(Attach:)dt_hk2_2021.pdf]]
July 11, 2021, at 09:03 AM by 115.74.27.163 -
Changed line 58 from:
* Business Processes Integration with Standard Software - Cao học BIS (VGU)
to:
* Business Processes Integration with Standard Software - Cao học BIS (VGU) - [[(Attach:)bpi_2021.pdf]]
June 08, 2021, at 03:35 AM by 171.250.186.150 -
Changed lines 56-57 from:
* Quản lý tri thức (Cao học QTKD)
* Knowledge Management (MBA)
to:
* Quản lý tri thức (Cao học QTKD) - [[(Attach:)qltt_hk2_2021.pdf]]
* Knowledge Management (MBA) - [[(Attach:)km_imp_202.pdf]]
May 01, 2021, at 01:59 AM by 171.250.186.150 -
Added line 58:
* Business Processes Integration with Standard Software - Cao học BIS (VGU)
January 23, 2021, at 10:59 AM by 171.250.191.96 -
Changed lines 62-63 from:
* Quantitatitve Methods - CC01, CC02
* Decision support & Business intelligence system - CC01
to:
* Quantitatitve Methods - CC01, CC02 - [[(Attach:)qm_cc01_201.pdf]], [[(Attach:)dt_cc02_201.pdf]]
* Decision support & Business intelligence system - CC01 - [[(Attach:)dss_hk1_2021.pdf]]
January 21, 2021, at 07:23 AM by 171.235.44.18 -
Deleted line 54:
* Decision support & Business intelligence system - CC01
January 13, 2021, at 07:58 AM by 171.235.44.18 -
Changed lines 52-53 from:
!!!Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021 %width=25% Attach:new.jpg
to:
!!!Học kỳ 2 - Năm học 2020-2021 %width=25% Attach:new.jpg
Added lines 57-65:
* Quản lý tri thức (Cao học QTKD)
* Knowledge Management (MBA)


!!!Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021

* Quantitatitve Methods - CC01, CC02
* Decision support & Business intelligence system - CC01
* Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học QTKD+MIS - [[(Attach:)dt_hk1_2021.pdf]]
December 04, 2020, at 01:30 AM by 171.235.44.18 -
Deleted line 54:
* Electronic commerce - CC01
Added lines 11-12:
* '''Hệ hỗ trợ ra quyết định & trí tuệ kinh doanh''' (Decision Support & Business Intelligence System) – chương trình chính khóa, CLC ngành QLCN, QTKD.
Changed lines 52-60 from:
!!!Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020 %width=25% Attach:new.jpg
to:
!!!Học kỳ 1 - Năm học 2020-2021 %width=25% Attach:new.jpg

* Quantitatitve Methods - CC01, CC02
* Electronic commerce - CC01
* Decision support & Business intelligence system - CC01
* Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học QTKD+MIS


!!!Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020
August 03, 2020, at 11:03 AM by 185.232.20.75 -
Changed lines 52-55 from:
* Orientation to Management studies
* Management Information System
* Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học QTKD+MIS
* Business Processes Integration with Standard Software - Cao học BIS (VGU)
to:
* Orientation to Management studies - [[(Attach:)gtn_hk2_1920.pdf]]
*
Management Information System - [[(Attach:)mis_cc1_hk2_1920.pdf]], [[(Attach:)mis_cc2_hk2_1920.pdf]]
* Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học
QTKD+MIS - [[(Attach:)dt_hk2_1920.pdf]]
* Business Processes Integration with Standard Software - Cao học BIS
(VGU) - [[(Attach:)bpi_2020.pdf]]
July 20, 2020, at 10:07 AM by 213.108.110.19 -
Added lines 35-36:
* '''Tích hợp quy trình kinh doanh với phần mềm chuẩn''' (Business Processes Integration with Standard Software) – chương trình cao học ngành BIS
Added line 55:
* Business Processes Integration with Standard Software - Cao học BIS (VGU)
Changed line 57 from:
* Orientation to Management studies - [[(Attach:)gtn_hk1_1920.pdf]]
to:
* Orientation to Management studies - [[(Attach:)gtn_cc01_hk1_1920.pdf]], [[(Attach:)gtn_cc02_hk1_1920.pdf]]
Changed lines 48-55 from:
!!!Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020 %width=25% Attach:new.jpg
to:
!!!Học kỳ 2 - Năm học 2019-2020 %width=25% Attach:new.jpg

* Orientation to Management studies
* Management Information System
* Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học QTKD+MIS


!!!Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020
Changed lines 50-53 from:
* Orientation to Management studies
* Quantitative Methods
* Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học MIS
* Quản lý Tri thức - Cao học MIS
to:
* Orientation to Management studies - [[(Attach:)gtn_hk1_1920.pdf]]
*
Quantitative Methods - [[(Attach:)qm_hk1_1920.pdf]]
*
Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học MIS - [[(Attach:)dt_hk1_1920.pdf]]
*
Quản lý Tri thức - Cao học MIS - [[(Attach:)qltt_hk1_1920_MIS.pdf]]
Changed line 23 from:
* '''Chuyển đổi kinh doanh số''' (Digital Business Transformation) - chương trình cao học chuyên ngành QTKD.
to:
* '''Chuyển đổi kinh doanh số''' (Digital Business Transformation) - chương trình cao học chuyên ngành QTKD, HTTTQL.
Added lines 21-22:
* '''Giới thiệu ngành QLCN''' (Orientation to Management Studies) - chương trình đại học CLC, LK quốc tế ngành QLCN, QTKD.
Changed lines 48-56 from:
!!!Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 %width=25% Attach:new.jpg
to:
!!!Học kỳ 1 - Năm học 2019-2020 %width=25% Attach:new.jpg

* Orientation to Management studies
* Quantitative Methods
* Chuyển đổi kinh doanh số - Cao học MIS
* Quản lý Tri thức - Cao học MIS


!!!Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019
July 17, 2019, at 03:21 AM by 221.133.13.127 -
Changed line 53 from:
* Các phương pháp phân tích định lượng - Cao học QLNL (Bến Tre)
to:
* Các phương pháp phân tích định lượng - Cao học QLNL (Bến Tre) - [[(Attach:)ppdl_hk2_1819_BT.pdf]]
June 14, 2019, at 10:47 AM by 115.79.227.172 -
Changed lines 48-49 from:
* Electronic Commerce
* Management Information System
to:
* Electronic Commerce - [[(Attach:)ebiz_hk2_1819_CLC.pdf]]
*
Management Information System - [[(Attach:)mis_hk2_1819_CLC.pdf]]
Changed lines 51-52 from:
* Quản lý Tri thức - Cao học QTKD
* Quản lý Tri thức - Cao học MIS
to:
* Quản lý Tri thức - Cao học QTKD - [[(Attach:)qltt_hk2_1819_QTKD.pdf]]
* Quản lý Tri thức - Cao học MIS - [[(Attach:)qltt_hk2_1819_MIS.pdf]]
June 11, 2019, at 02:35 AM by 203.205.32.235 -
Changed line 50 from:
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD
to:
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD - [[(Attach:)ebiz_hk2_1819_1.pdf]], [[(Attach:)ebiz_hk2_1819_2.pdf]]
May 17, 2019, at 01:52 AM by 116.118.9.62 -
Changed lines 51-53 from:
* Quản lý Tri thức - Cao học QTKD, MIS
to:
* Quản lý Tri thức - Cao học QTKD
* Quản lý Tri thức - Cao học MIS
* Các phương pháp phân tích định lượng - Cao học QLNL (Bến Tre)
May 17, 2019, at 01:49 AM by 203.205.32.236 -
Added lines 20-21:

* '''Chuyển đổi kinh doanh số''' (Digital Business Transformation) - chương trình cao học chuyên ngành QTKD.
January 02, 2019, at 04:10 AM by 221.133.13.124 -
Changed line 52 from:
!!!Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019 %width=25% Attach:new.jpg
to:
!!!Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019
January 02, 2019, at 04:10 AM by 221.133.13.124 -
Added lines 42-49:


!!!Học kỳ 2 - Năm học 2018-2019 %width=25% Attach:new.jpg

* Electronic Commerce
* Management Information System
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD
* Quản lý Tri thức - Cao học QTKD, MIS
December 24, 2018, at 03:41 AM by 203.205.32.235 -
Changed lines 46-47 from:
* Electronic Commerce - IM3023
* Quantitative methods - IM3039
to:
* Electronic Commerce - IM3023 - [[(Attach:)ebiz_hk1_1819_CLC.pdf]]
* Quantitative methods - IM3039 - [[(Attach:)qm_hk1_1819_CLC.pdf]]
December 19, 2018, at 08:37 AM by 221.133.13.122 -
Changed lines 48-49 from:
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2017, 2018
* Các ứng dụng trong kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2017, 2018 (Lâm Đồng)
to:
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2017, 2018 - [[(Attach:)ebiz_hk1_1819_LD.pdf]]
*
Các ứng dụng trong kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2017, 2018 (Lâm Đồng) - [[(Attach:)ebiz_app_hk1_1819_LD.pdf]]
October 22, 2018, at 08:19 AM by 221.133.13.127 -
Added line 49:
* Các ứng dụng trong kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2017, 2018 (Lâm Đồng)
September 20, 2018, at 02:45 AM by 221.133.13.121 -
Changed lines 47-48 from:
* Quantitative methods - IM3039
to:
* Quantitative methods - IM3039
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2017, 2018
September 10, 2018, at 07:59 AM by 221.133.13.126 -
Deleted line 45:
* Computer for Business - IM1011
Changed lines 48-49 from:
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2017
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2017, 2018
to:
September 10, 2018, at 07:57 AM by 203.205.32.235 -
Changed line 21 from:
* '''Khoi nghiep, Doi moi, Sang tao''' (Entrepreneurship & Innovation) - chương trình TOT, cac khoa ngan han danh cho SV, DN.
to:
* '''Khởi nghiệp, Đổi mới, Sáng tạo''' (Entrepreneurship & Innovation) - chương trình TOT, các khóa ngắn hạn cho SV, DN.
Changed lines 44-52 from:
!!!Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018 %width=25% Attach:new.jpg
to:
!!!Học kỳ 1 - Năm học 2018-2019 %width=25% Attach:new.jpg

* Computer for Business - IM1011
* Electronic Commerce - IM3023
* Quantitative methods - IM3039
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2017
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2017, 2018

!!!Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018
Changed lines 46-49 from:
* Management Information System - CC01
* Quantitative methods - CC01
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2017
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2016, 2017
to:
* Management Information System - CC01 - [[(Attach:)mis_hk2_1718.pdf]]
*
Quantitative methods - CC01 - [[(Attach:)qm_hk2_1718.pdf]]
*
Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2017 - [[(Attach:)qltt_hk2_1718.pdf]]
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD
2016, 2017 - [[(Attach:)ebiz_hk2_1718_1.pdf]], [[(Attach:)ebiz_hk2_1718_2.pdf]]
Changed line 60 from:
* Các ứng dụng trong kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2016 (Lâm Đồng)
to:
* Các ứng dụng trong kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2016 (Lâm Đồng) - [[(Attach:)ebiz_app_hk1_1718_LD.pdf]]
Added line 47:
* Quantitative methods - CC01
Added lines 47-48:
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2017
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2016, 2017
Changed lines 54-55 from:
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2017
* Quản lý tri thức - Cao học MIS 2017
to:
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2017 - [[(Attach:)qltt_hk1_1718_BK.pdf]]
* Quản lý tri thức - Cao học MIS 2017 - [[(Attach:)qltt_hk1_1718_MIS.pdf]]
Changed lines 44-45 from:
!!!Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 %width=25% Attach:new.jpg
to:
!!!Học kỳ 2 - Năm học 2017-2018 %width=25% Attach:new.jpg

* Management Information System - CC01


!!!Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018
Changed line 53 from:
* E-commerce - CC01
to:
* E-commerce - CC01 - [[(Attach:)ebiz_hk1_1718_CLC.pdf]]
Changed line 47 from:
* Computer for Business - CC01
to:
* Computer for Business - CC01 - [[(Attach:)c4b_hk1_1718.pdf]]
Changed lines 20-22 from:
to:

* '''Khoi nghiep, Doi moi, Sang tao''' (Entrepreneurship & Innovation) - chương trình TOT, cac khoa ngan han danh cho SV, DN.
Changed line 46 from:
* Quantitative methods - CC01
to:
* Quantitative methods - CC01 - [[(Attach:)qm_hk1_1718.pdf]]
Changed lines 49-50 from:
* Quản lý hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2016 (Lâm Đồng)
to:
* Quản lý hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2016 (Lâm Đồng) - [[(Attach:)ebiz_hk1_1718_LD.pdf]]
* Các ứng dụng trong
kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2016 (Lâm Đồng)
November 30, 2017, at 04:01 AM by 58.186.244.150 -
Deleted line 46:
* E-commerce (CLC - TDT)
Changed lines 3-4 from:
* '''Máy tính kinh doanh 1, 2''' (Computer for Business) – chương trình chính khóa, quốc tế, bằng 2 SVĐH ngành QLCN.
to:
* '''Máy tính kinh doanh 1, 2''' (Computer for Business) – chương trình chính khóa, quốc tế, CLC, bằng 2 SVĐH ngành QLCN.
Changed lines 13-16 from:
* '''Các phương pháp định lượng trong kinh doanh''' (Quantitative methods for Business) - chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chuyển đổi CH QTKD.

* '''Thương mại điện tử''' (Electronic Commerce)/ '''Kinh doanh điện tử''' (Electronic Business) - chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH chuyên ngành HTTTQL, khoá ngắn hạn, chương trình cao học chuyên ngành QTKD.
to:
* '''Các phương pháp định lượng trong kinh doanh''' (Quantitative methods for Business) - chương trình chính khóa, quốc tế, CLC, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chuyển đổi CH QTKD.

* '''Thương mại điện tử''' (Electronic Commerce)/ '''Kinh doanh điện tử''' (Electronic Business) - chương trình chính khóa, quốc tế, CLC, bằng 2 SVĐH chuyên ngành HTTTQL, khoá ngắn hạn, chương trình cao học chuyên ngành QTKD.
Added line 47:
* E-commerce (CLC - TDT)
Added line 50:
* Quản lý hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2016 (Lâm Đồng)
Changed lines 42-51 from:
!!!Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 %width=25% Attach:new.jpg
to:
!!!Học kỳ 1 - Năm học 2017-2018 %width=25% Attach:new.jpg

* Quantitative methods - CC01
* Computer for Business - CC01
* E-commerce - CC01
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2017
* Quản lý tri thức - Cao học MIS 2017


!!!Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017
Changed lines 44-49 from:
* Quantitative methods - CC01
* Management Information System - CC01
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2016
* Khoa học quản lý ứng dụng - Cao học HTTTQL 2016
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2015
* Hệ hỗ trợ Ra quyết định trong Quản lý Môi trường
(Cao học QL Môi trường 2016)
to:
* Quantitative methods - CC01 - [[(Attach:)qm_hk2_1617.pdf]]
*
Management Information System - CC01 - [[(Attach:)mis_hk2_1617.pdf]]
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2016 - [[(Attach:)qltt_hk2_1617.pdf]]
* Khoa học quản lý ứng dụng - Cao học HTTTQL 2016 - [[(Attach:)khqlud_hk2_1617.pdf]]
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2015 - [[
(Attach:)ebiz_hk2_1617.pdf]]
* Hệ hỗ trợ Ra quyết định trong Quản lý Môi trường (Cao học QL Môi trường 2016) - [[(Attach:)dss_hk2_1617.pdf]]
Changed lines 42-43 from:
!!!Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017 %width=25% Attach:new.jpg
to:
!!!Học kỳ 2 - Năm học 2016-2017 %width=25% Attach:new.jpg

* Quantitative methods - CC01
* Management Information System - CC01
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2016
* Khoa học quản lý ứng dụng - Cao học HTTTQL 2016
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2015
* Hệ hỗ trợ Ra quyết định trong Quản lý Môi trường (Cao học QL Môi trường 2016)


!!!Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017
Changed line 60 from:
* Các ứng dụng trong kinh doanh điện tử - Cao học QTKD (Lâm Đồng)
to:
* Các ứng dụng trong kinh doanh điện tử - Cao học QTKD (Lâm Đồng) - [[(Attach:)ebiz_app_hk1_1617_LD.pdf]]
Changed lines 44-48 from:
* Computer for Business - CT15UIS
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2016
*
Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD (ĐHBK)
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD (Lâm Đồng)
* Hệ hỗ trợ Ra quyết định trong Quản lý Môi trường (Cao học QL Môi trường 2016)
to:
* Computer for Business - CT15UIS - [[(Attach:)c4b_hk1_1617.pdf]]
* Management Information System
- C14UIS - [[(Attach:)mis_hk1_1617.pdf]]
*
Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2016 - [[(Attach:)qltt_hk1_1617.pdf]]
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD (ĐHBK) - [[(Attach:)ebiz_hk1_1617_BK.pdf]]
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD (Lâm Đồng) - [[(Attach:)ebiz_hk1_1617_LD.pdf]]
* Hệ hỗ trợ Ra quyết định trong Quản lý Môi trường (Cao học QL Môi trường 2016) - [[(Attach:)dss_hk1_1617.pdf]]
* Các ứng dụng trong kinh doanh điện tử - Cao học QTKD (Lâm Đồng)
* INFO 101 (Victoria) - [[(Attach:)info101_hk1_1617.pdf]]
Added lines 17-20:
* '''Quản lý Hệ kinh doanh điện tử''' (E-Business System Management) - chương trình cao học chuyên ngành QTKD.

* '''Các ứng dụng kinh doanh điện tử''' (E-Business Applications) - chương trình cao học chuyên ngành QTKD.
Changed lines 46-47 from:
* Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD (Lâm Đồng)
to:
* Quản lý Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD (ĐHBK)
* Quản lý
Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD (Lâm Đồng)
Changed lines 38-46 from:
!!!Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016 %width=25% Attach:new.jpg
to:
!!!Học kỳ 1 - Năm học 2016-2017 %width=25% Attach:new.jpg

* Computer for Business - CT15UIS
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2016
* Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD (Lâm Đồng)
* Hệ hỗ trợ Ra quyết định trong Quản lý Môi trường (Cao học QL Môi trường 2016)


!!!Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016
Changed line 40 from:
* Statistics for Business - CT14UIS
to:
* Statistics for Business - CT14UIS - [[(Attach:)s4b_hk2_1516.pdf]]
Changed lines 41-43 from:
* Quản lý tri thức - Cao học MIS 2015
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2015
* Hệ hỗ trợ Ra quyết định trong Quản lý Môi trường (Cao học QL Môi trường 2015)
to:
* Quản lý tri thức - Cao học MIS 2015 - [[(Attach:)qltt_mis_hk2_1516.pdf]]
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2015 - [[(Attach:)qltt_qtkd_hk2_1516.pdf]]
* Hệ hỗ trợ Ra quyết định trong Quản lý Môi trường (Cao học QL Môi trường 2015) - [[(Attach:)dss_hk2_1516.pdf]]
Changed line 44 from:
* Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2014
to:
* Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2014 - [[(Attach:)ebiz_hk2_1516.pdf]]
Changed line 15 from:
* '''Thương mại điện tử''' (Electronic Commerce) - chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH chuyên ngành HTTTQL, khoá ngắn hạn.
to:
* '''Thương mại điện tử''' (Electronic Commerce)/ '''Kinh doanh điện tử''' (Electronic Business) - chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH chuyên ngành HTTTQL, khoá ngắn hạn, chương trình cao học chuyên ngành QTKD.
Added line 46:
Added line 54:
Added line 60:
Changed lines 63-66 from:
* Computer for Business - CT14UIS - %width=25% Attach:new.jpg
* Quản lý tri thức - Cao học MIS 2014 - %width=25% Attach:new.jpg
*
Khoa học quản lý ứng dụng - Cao học MIS 2014 - %width=25% Attach:new.jpg
*
Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2014 - %width=25% Attach:new.jpg
to:
* Computer for Business - CT14UIS - [[(Attach:)c4b_hk2_1415.pdf]]
*
Quản lý tri thức - Cao học MIS 2014 - [[(Attach:)qltt_hk2_1415.pdf]]
*
Khoa học quản lý ứng dụng - Cao học MIS 2014 - [[(Attach:)khql_hk2_1415.pdf]]
*
Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2014 - [[(Attach:)ebiz_hk2_1415.pdf]]
Added lines 37-56:

!!!Học kỳ 2 - Năm học 2015-2016 %width=25% Attach:new.jpg

* Statistics for Business - CT14UIS
* Quản lý tri thức - Cao học MIS 2015
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2015
* Hệ hỗ trợ Ra quyết định trong Quản lý Môi trường (Cao học QL Môi trường 2015)
* Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2014

!!!Học kỳ 1 - Năm học 2015-2016

* INFO 101 - Victoria - [[(Attach:)info101_hk1_1516.pdf]]
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2014 - [[(Attach:)qltt_hk1_1516_BK.pdf]]
* Khoa học Quản lý Ứng dụng - Cao học MIS 2014 - [[(Attach:)khql_hk1_1516.pdf]]
* Quản lý tri thức - Cao học Lâm Đồng 2014 - [[(Attach:)qltt_hk1_1516_LD.pdf]]

!!!Học kỳ 3 - Năm học 2014-2015

* Computer for Business - CT14UIS_2 - [[(Attach:)c4b_hk3_1415.pdf]]
* Management Information System - CT13UIS - [[(Attach:)mis_hk3_1415.pdf]]
Changed lines 48-50 from:
* Statistics for Business - CT13UIS - [[(Attach:)s4b_hk1_1415.pdf]] - %width=25% Attach:new.jpg
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2013 -
[[(Attach:)qltt_hk1_1415.pdf]] - %width=25% Attach:new.jpg
* INFO 101
- Victoria - [[(Attach:)info101_hk1_1415.pdf]] - %width=25% Attach:new.jpg
to:
* Statistics for Business - CT13UIS - [[(Attach:)s4b_hk1_1415.pdf]]
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2013 - [[(Attach:)qltt_hk1_1415.pdf]]
* INFO 101 - Victoria - [[(Attach:)info101_hk1_1415.pdf]]
Added line 50:
* INFO 101 - Victoria - [[(Attach:)info101_hk1_1415.pdf]] - %width=25% Attach:new.jpg
Added lines 38-45:
!!!Học kỳ 2 - Năm học 2014-2015

* Computer for Business - CT14UIS - %width=25% Attach:new.jpg
* Quản lý tri thức - Cao học MIS 2014 - %width=25% Attach:new.jpg
* Khoa học quản lý ứng dụng - Cao học MIS 2014 - %width=25% Attach:new.jpg
* Hệ kinh doanh điện tử - Cao học QTKD 2014 - %width=25% Attach:new.jpg
Changed lines 48-51 from:
* Statistics for Business - CT13UIS - %width=25% Attach:new.jpg
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2013 - %width=25% Attach:new.jpg
to:
* Statistics for Business - CT13UIS - [[(Attach:)s4b_hk1_1415.pdf]] - %width=25% Attach:new.jpg
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2013 - [[(Attach:)qltt_hk1_1415.pdf]]
- %width=25% Attach:new.jpg
Changed line 54 from:
* Computer for Business - CT13UIS - [[(Attach:)c4b_hk3_1314.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
to:
* Computer for Business - CT13UIS - [[(Attach:)c4b_hk3_1314.pdf]]
Added lines 37-48:

!!!Học kỳ 1 - Năm học 2014-2015

* Statistics for Business - CT13UIS - %width=25% Attach:new.jpg
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2013 - %width=25% Attach:new.jpg


!!!Học kỳ 3 - Năm học 2013-2014

* Computer for Business - CT13UIS - [[(Attach:)c4b_hk3_1314.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
Changed lines 51-54 from:
* Computer for Business - CT13UIS - [[(Attach:)c4b_hk2_1314.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
*
INFO 101 - Victoria - [[(Attach:)info101_hk2_1314.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
*
Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2013 (Lâm Đồng) - [[(Attach:)qltt_hk2_1314_LD.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
*
Quản lý tri thức - Cao học MIS 2013 - [[(Attach:)qltt_hk2_1314_MIS.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
to:
* Computer for Business - CT13UIS - [[(Attach:)c4b_hk2_1314.pdf]]
*
INFO 101 - Victoria - [[(Attach:)info101_hk2_1314.pdf]]
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2013 (Lâm Đồng) - [[(Attach:)qltt_hk2_1314_LD.pdf]]
* Quản lý tri thức - Cao học MIS 2013 - [[(Attach:)qltt_hk2_1314_MIS.pdf]]
Added lines 7-8:
* '''Foundation of Information System''' (Info101) – chương trình quốc tế ngành MIS.
Changed lines 19-21 from:
* '''Quản lý tri thức''' (Knowledge Management) – chương trình cao học chuyên ngành QTKD.
to:
* '''Quản lý tri thức''' (Knowledge Management) – chương trình cao học chuyên ngành QTKD, HTTTQL.

* '''Khoa học Quản lý Ứng dụng''' (Applied Management Science) – chương trình cao học chuyên ngành HTTTQL
.
Changed lines 35-40 from:
* Computer for Business - CT13UIS
* INFO 101 - Victoria
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2013
(Lâm Đồng)
* Quản lý tri thức - Cao học MIS
2013
to:
* Computer for Business - CT13UIS - [[(Attach:)c4b_hk2_1314.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
* INFO 101 - Victoria - [[(Attach:)info101_hk2_1314.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD
2013 (Lâm Đồng) - [[(Attach:)qltt_hk2_1314_LD.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
* Quản lý tri thức - Cao học MIS 2013 - [[(Attach:)qltt_hk2_1314_MIS.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
Changed lines 43-45 from:
* Management Information System - CT12UIS - [[(Attach:)mis_result_2013.pdf]] [[(Attach:)mis_result_2013_final.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
* Hệ thống Thông tin Quản lý
- QL11CN2 - [[(Attach:)htttql_ql11cn2_hk1_1314.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2011 -
[[(Attach:)qltt_hk1_1314.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
to:
* Management Information System - CT12UIS - [[(Attach:)mis_result_2013.pdf]] [[(Attach:)mis_result_2013_final.pdf]]
* Hệ thống Thông tin Quản lý - QL11CN2 - [[(Attach:)htttql_ql11cn2_hk1_1314.pdf]]
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2011 - [[(Attach:)qltt_hk1_1314.pdf]]
Added lines 32-39:

!!!Học kỳ 2 - Năm học 2013-2014

* Computer for Business - CT13UIS
* INFO 101 - Victoria
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2013 (Lâm Đồng)
* Quản lý tri thức - Cao học MIS 2013
Changed line 35 from:
* Management Information System - CT12UIS - [[(Attach:)mis_result_2013.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
to:
* Management Information System - CT12UIS - [[(Attach:)mis_result_2013.pdf]] [[(Attach:)mis_result_2013_final.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
Changed lines 35-37 from:
* Management Information System - CT12UIS - [[(Attach:)mis_result_2013.pdf]]
* Hệ thống Thông tin Quản lý - QL11CN2 - [[(Attach:)htttql_ql11cn2_hk1_1314.pdf]]
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2011 - [[(Attach:)qltt_hk1_1314.pdf]]
to:
* Management Information System - CT12UIS - [[(Attach:)mis_result_2013.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
* Hệ thống Thông tin Quản lý
- QL11CN2 - [[(Attach:)htttql_ql11cn2_hk1_1314.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2011 -
[[(Attach:)qltt_hk1_1314.pdf]] %width=25% Attach:new.jpg
Changed line 31 from:
!!Kết quả thi - Điểm số các lớp (Examination Results/ Courses's Mark Lists):
to:
!!Kết quả thi - Điểm số các lớp (Exam Results/ Mark Lists):
Added lines 32-38:

!!!Học kỳ 1 - Năm học 2013-2014

* Management Information System - CT12UIS - [[(Attach:)mis_result_2013.pdf]]
* Hệ thống Thông tin Quản lý - QL11CN2 - [[(Attach:)htttql_ql11cn2_hk1_1314.pdf]]
* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2011 - [[(Attach:)qltt_hk1_1314.pdf]]
Changed lines 1-2 from:
!Danh sách các môn đã dạy (Teaching courses)
to:
!!Danh sách các môn đã dạy (Teaching courses)
Changed line 31 from:
! Kết quả thi - Điểm số các lớp (Examination Results/ Courses's Mark Lists):
to:
!!Kết quả thi - Điểm số các lớp (Examination Results/ Courses's Mark Lists):
Changed lines 1-3 from:
!!!Danh sách các môn đã dạy (Teaching courses)
to:
!Danh sách các môn đã dạy (Teaching courses)
Changed lines 27-142 from:
* '''Lập trình ứng dụng 1, 2''' (Application programming) – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.
to:
* '''Lập trình ứng dụng 1, 2''' (Application programming) – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.

----

! Kết quả thi - Điểm số các lớp (Examination Results/ Courses's Mark Lists):

!!!Học kỳ 3 - Năm học 2012-2013

* Statistics for Business - CT12UIS
** Điểm giữa kỳ [[(Attach:)s4b_result_2013.pdf]]
** Điểm cuối kỳ + tổng kết [[(Attach:)s4b_final_2013.pdf]]


!!!Học kỳ 2 - Năm học 2012-2013

* Phương pháp định lượng (ĐH)
** QL1103 (Thứ Hai) - Điểm giữa kỳ [[(Attach:)ppdl_ql1103_gk_hk2_1213.pdf]], Điểm cuối kỳ [[(Attach:)ppdl_ql1103_ck_hk2_1213.pdf]]
** QL1104 (Thứ Sáu) - Điểm giữa kỳ [[(Attach:)ppdl_ql1104_gk_hk2_1213.pdf]], Điểm cuối kỳ [[(Attach:)ppdl_ql1104_ck_hk2_1213.pdf]]
* Hệ hỗ trợ Ra quyết định trong Quản lý Môi trường (Cao học QL Môi trường) - Điểm tổng kết [[(Attach:)dss_ch_hk2_1213.pdf]]
* Khoa học Quản lý Ứng dụng (Cao học MIS) - Điểm tổng kết [[(Attach:)khql_ch_hk2_1213.pdf]]

!!!Học kỳ 1 - Năm học 2012-2013

* Management Information System - CT11UIS
** Điểm giữa kỳ [[(Attach:)mis_result_2012.pdf]]
** Điểm cuối kỳ + tổng kết [[(Attach:)mis_final_2012.pdf]]

* Hệ thống Thông tin Quản lý
** QL10CN2 (Thứ Tư) - Điểm cuối kỳ + tổng kết [[(Attach:)htttql_cn2_ck_hk1_1213.pdf]]
** QL10CN1 (Thứ Năm) - Điểm cuối kỳ + tổng kết [[(Attach:)htttql_cn1_ck_hk1_1213.pdf]]

* Thống kê trong Kinh doanh - QL1101
** Điểm giữa kỳ [[(Attach:)tkkd_gk_hk1_1213.pdf]]
** Điểm cuối kỳ+tổng kết [[(Attach:)tkkd_ck_hk1_1213.pdf]]

* Quản lý tri thức - Cao học QTKD 2011
** Điểm bài tập lớn, thi cuối kỳ và tổng kết [[(Attach:)qltt_ck_hk1_1213.pdf]]

* Computer for Business - CT12UIS
** Điểm giữa kỳ [[(Attach:)c4b_result_2012.pdf]]
** Điểm cuối kỳ + tổng kết [[(Attach:)c4b_final_2012.pdf]]

* INFO 101 - Victoria
** Final result [[(Attach:)info101_hk1_1213.pdf]]

!!!Học kỳ 3 - Năm học 2011-2012

* Chuyển đổi CH - Các phương pháp phân tích định lượng - [[(Attach:)ppdl_cd_hk3_1112.pdf]]

* Mô phỏng trong kinh doanh - [[(Attach:)mpkd_he_hk3_1112.pdf]]

!!!Học kỳ 2 - Năm học 2011-2012

* Phương pháp định lượng (đại học)
** QL1004 - [[(Attach:)ppdl_cq_hk2_1112.pdf]]
** QL11B201 - [[(Attach:)ppdl_b2_hk2_1112.pdf]]

* Khoa học quản lý (cao học MIS) - [[(Attach:)khql_ch_hk2_1112.pdf]]

* Hệ hỗ trợ RQĐ trong QL môi trường (cao học Môi Trường) - [[(Attach:)dss_ch_hk2_1112.pdf]]

* INFO 101 - Victoria
** Final result [[(Attach:)info101_hk2_1112.pdf]]

!!!Học kỳ 1 - Năm học 2011-2012

* Quản lý tri thức (cao học QTKD) - [[(Attach:)qltt_ck_hk1_1112.pdf]]

* Thương mại điện tử (đại học B2) - [[(Attach:)tmdt_ck_hk1_1112.pdf]]

* Hệ thống thông tin quản lý (Illinois) - [[(Attach:)htttql_ck_hk1_1112.pdf]]

!!!HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2007-2008

* Kết quả thi lớp HTTTQL (QL05BK01) – chính quy.

* Kết quả thi lớp HTTTQL (QL05LT02) – chính quy.

* Kết quả thi lớp MTKD2 (QL05Bk01) – chính quy.

* Kết quả thi lớp HTTTQL (QL06B202) – bằng 2.


!!!HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2007-2008

* Kết quả thi lớp HTTTQL – bằng 2 : nhấp vào đây

* Kết quả thi lớp PTTK HTTTQL (CK) – chính quy : nhấp vào đây

* Kết quả thi lớp MPKD – bằng 2 : nhấp vào đây

* Kết quả thi lớp MTKD1 (QL06LT01) – chính quy : nhấp vào đây

* Kết quả thi lớp MTKD1 (QL06BK01) – chính quy : nhấp vào đây


!!!HỌC KỲ 2 – NĂM HỌC 2006-2007

* Kết quả thi lớp HTTTQL – chính quy : nhấp vào đây.

* Kết quả thi lớp MTKD2 – chính quy – LT01 (Thứ Năm) : nhấp vào đây.

* Kết quả thi lớp MTKD2 – chính quy – LT02 (Thứ Hai) : nhấp vào đây.

* Kết quả thi lớp MTKD2 – bằng 2 : nhấp vào đây.


!!!HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2006-2007

* Kết quả thi lớp HTTTQL – chính quy : nhấp vào đây.

* Kết quả thi lớp MTKD1 – chính quy : nhấp vào đây.

* Kết quả thi lớp MTKD1 – bằng 2 : nhấp vào đây.

* Kết quả thi lớp chuyển đổi Nhập môn HTTTQL – cao học MIS : nhấp vào đây.
Changed line 1 from:
!!!Danh sách các môn đã dạy:
to:
!!!Danh sách các môn đã dạy (Teaching courses)
Changed lines 4-21 from:
* '''Máy tính kinh doanh 1, 2''' – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN.

* '''Hệ thống thông tin quản lý
''' – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chương trình quốc tế.

* '''Hệ hỗ trợ ra quyết định''' – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, Môi trường.

* '''Mô phỏng trong kinh doanh''' – chương trình chính khóa
, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, cao học QTKD.

*
'''Các phương pháp định lượng trong kinh doanh''' - chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chuyển đổi CH QTKD.

*
'''Thương mại điện tử''' - chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH chuyên ngành HTTTQL, khoá ngắn hạn.

* '''Thống kê trong kinh doanh''' – chương trình chính khóa, quốc tế, SVĐH chuyên ngành HTTTQL.

* '''Quản lý tri thức''' – chương trình cao học chuyên ngành QTKD.

* '''Quản lý quy trình kinh doanh
''' – chương trình Quản lý IT, các khóa ngắn hạn
to:
* '''Máy tính kinh doanh 1, 2''' (Computer for Business) – chương trình chính khóa, quốc tế, bằng 2 SVĐH ngành QLCN.

*
'''Hệ thống thông tin quản lý''' (Management Information System) – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chương trình quốc tế.

* '''Hệ hỗ trợ ra quyết định''' (Decision Support System) – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN
, cao học Môi trường.

* '''Mô phỏng trong kinh doanh
''' (Simulation for Business) – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, cao học QTKD.

* '''Các phương pháp định lượng trong kinh doanh
''' (Quantitative methods for Business) - chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chuyển đổi CH QTKD.

* '''Thương mại điện tử''' (Electronic Commerce) - chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH chuyên ngành HTTTQL, khoá ngắn hạn.

* '''Thống kê trong kinh doanh''' (Statistics for Business) – chương trình chính khóa, quốc tế, SVĐH chuyên ngành HTTTQL.

*
'''Quản lý tri thức''' (Knowledge Management) – chương trình cao học chuyên ngành QTKD.

* '''Quản lý quy trình kinh doanh''' (Business Process Management)
– chương trình Quản lý IT, các khóa ngắn hạn
Changed lines 24-28 from:
* '''Các hệ quản trị CSDL''' – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.

* '''Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu & giải thuật''' – chương trình chính khóa các ngành kỹ thuật, CNTT.

* '''Lập trình ứng dụng 1
, 2''' – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.
to:
* '''Các hệ quản trị CSDL''' (Database Management Systems) – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.

* '''Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu & giải thuật''' (Programming techniques, Data structure & algorithm) – chương trình chính khóa các ngành kỹ thuật, CNTT.

*
'''Lập trình ứng dụng 1, 2''' (Application programming) – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.
August 05, 2012, at 03:29 PM by 222.253.149.111 -
Changed lines 24-28 from:
* Các hệ quản trị CSDL – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.

* Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu & giải thuật – chương trình chính khóa các ngành kỹ thuật, CNTT.

* Lập trình ứng dụng 1, 2 – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.
to:
* '''Các hệ quản trị CSDL''' – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.

* '''Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu & giải thuật''' – chương trình chính khóa các ngành kỹ thuật, CNTT.

* '''Lập trình ứng dụng 1, 2''' – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.
August 05, 2012, at 03:27 PM by 222.253.149.111 -
Changed lines 20-22 from:
* Quản lý quy trình kinh doanh – chương trình Quản lý IT, các khóa ngắn hạn

* Word, Excel, Access – chương trình chính khóa, bằmg 2 SVĐH các ngành, các khóa ngắn hạn…
to:
* '''Quản lý quy trình kinh doanh''' – chương trình Quản lý IT, các khóa ngắn hạn

* '''Word, Excel, Access''' – chương trình chính khóa, bằmg 2 SVĐH các ngành, các khóa ngắn hạn…
August 05, 2012, at 02:36 PM by 222.253.149.111 -
Changed lines 4-18 from:
* Máy tính kinh doanh 1, 2 – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN.

* Hệ thống thông tin quản lý – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chương trình quốc tế.

* Hệ hỗ trợ ra quyết định – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, Môi trường.

* Mô phỏng trong kinh doanh – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, cao học QTKD.

* Các phương pháp định lượng trong kinh doanh - chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chuyển đổi CH QTKD.

* Thương mại điện tử chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH chuyên ngành HTTTQL.

* Thống kê trong kinh doanh – chương trình chính khóa, quốc tế, SVĐH chuyên ngành HTTTQL.

* Quản lý tri thức – chương trình cao học chuyên ngành QTKD.
to:
* '''Máy tính kinh doanh 1, 2''' – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN.

* '''Hệ thống thông tin quản lý''' – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chương trình quốc tế.

* '''Hệ hỗ trợ ra quyết định''' – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, Môi trường.

* '''Mô phỏng trong kinh doanh''' – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, cao học QTKD.

* '''Các phương pháp định lượng trong kinh doanh''' - chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chuyển đổi CH QTKD.

* '''Thương mại điện tử''' - chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH chuyên ngành HTTTQL, khoá ngắn hạn.

* '''Thống kê trong kinh doanh''' – chương trình chính khóa, quốc tế, SVĐH chuyên ngành HTTTQL.

* '''Quản lý tri thức''' – chương trình cao học chuyên ngành QTKD.
Added lines 1-28:
!!!Danh sách các môn đã dạy:


* Máy tính kinh doanh 1, 2 – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN.

* Hệ thống thông tin quản lý – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chương trình quốc tế.

* Hệ hỗ trợ ra quyết định – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, Môi trường.

* Mô phỏng trong kinh doanh – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, cao học QTKD.

* Các phương pháp định lượng trong kinh doanh - chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH ngành QLCN, chuyển đổi CH QTKD.

* Thương mại điện tử – chương trình chính khóa, bằng 2 SVĐH chuyên ngành HTTTQL.

* Thống kê trong kinh doanh – chương trình chính khóa, quốc tế, SVĐH chuyên ngành HTTTQL.

* Quản lý tri thức – chương trình cao học chuyên ngành QTKD.

* Quản lý quy trình kinh doanh – chương trình Quản lý IT, các khóa ngắn hạn

* Word, Excel, Access – chương trình chính khóa, bằmg 2 SVĐH các ngành, các khóa ngắn hạn…

* Các hệ quản trị CSDL – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.

* Kỹ thuật lập trình, Cấu trúc dữ liệu & giải thuật – chương trình chính khóa các ngành kỹ thuật, CNTT.

* Lập trình ứng dụng 1, 2 – chương trình chính khóa SVĐH các ngành kỹ thuật, CNTT.


Page last modified on August 21, 2021, at 02:39 AM