My Video Clips


Introduction of Vietnam National University - Ho Chi Minh City (VNU-HCM)

Go around main campus of VNU-HCM

60th anniversary ceremony of Bach Khoa University

15th Anniversary of School of Industrial Management, HCMUT

20th Anniversary of School of Industrial Management, HCMUT

25th Anniversary of School of Industrial Management, HCMUT

30th Anniversary of School of Industrial Management, HCMUT

Introduction of Kyoto University, Japan

Introduction of HCMC Science University, Vietnam

Hội thảo Chính quyền điện tử Vĩnh Long hướng đến CMCN 4.0


My video lectures

Lecture 1 - Introduction - Course: Knowledge Management

Lecture 1 - Introduction - Course: Management Information System

Congratulations to new graduates of School of Industrial Management, HCMUT

Đọc thơ "Chỉ có tình thương để lại đời"

Loạt 5 bài giảng ngắn về Phát triển kỹ năng quản trị (khóa Lãnh đạo & Quản lý) - chương trình cao học QTKD BK-IMP


Page last modified on July 14, 2022, at 09:54 AM