Main.Resources History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

May 22, 2021, at 08:33 AM by 107.191.102.86 -
Deleted line 154:
## Hướng dẫn vượt tường lửa - [[(Attach:)tuonglua.pdf]]
Changed lines 163-164 from:
## Hướng dẫn cách vượt tường lửa: - [[(Attach:)hd_tuonglua.pdf]]
to:
## Hướng dẫn vượt tường lửa - [[(Attach:)tuonglua.pdf]]
## Hướng dẫn cách vượt tường lửa (đơn giản, dễ hiểu)
: - [[(Attach:)hd_tuonglua.pdf]]
May 22, 2021, at 08:30 AM by 107.191.102.86 -
Added line 164:
## Hướng dẫn cách vượt tường lửa: - [[(Attach:)hd_tuonglua.pdf]]
May 16, 2021, at 07:41 AM by 171.250.186.150 -
Changed line 15 from:
## Bài giảng
to:
## Bài giảng - [[https://youtu.be/ZVMhq6Whf8o]]
Changed line 35 from:
## Bài giảng
to:
## Bài giảng - [[https://youtu.be/JOHFPPl6-1k]]
May 16, 2021, at 07:34 AM by 171.250.186.150 -
Changed line 7 from:
## Bài giảng
to:
## Bài giảng - [[https://drive.google.com/file/d/1q9rXbOiKrDPPm8W2_Mu46S39utzlCz97/view]]
Changed line 66 from:
## Bài giảng
to:
## Bài giảng - [[https://drive.google.com/file/d/1aPgK5cYXvIR60VopM1lTpktiYYN4qQtR/view]]
October 10, 2020, at 07:48 AM by 171.235.40.88 -
Changed line 149 from:
## ABQM
to:
## ABQM - [[http://wps.pearsoned.co.uk/ge_taylor_introms_10/150/38494/9854540.cw/content/index.html]]
August 29, 2020, at 08:46 AM by 171.236.71.87 -
Added line 89:
# Các bài viết của GS. John Vũ (Nguyên Phong) về STEM, hướng nghiệp, pp dạy và học - [[http://science-technology.vn/]]
Changed line 91 from:
## Học đại học 2 năm đại cương
to:
## Học đại học 2 năm đại cương
Changed line 95 from:
## Tổng quan về học đại học
to:
## Tổng quan về học đại học
Changed line 99 from:
## Nghiên cứu khoa học
to:
## Nghiên cứu khoa học
Changed line 103 from:
## Học đại học hiệu quả chuyên ngành
to:
## Học đại học hiệu quả chuyên ngành
Changed line 111 from:
## Khóa luận tốt nghiệp
to:
## Khóa luận tốt nghiệp
Changed line 42 from:
## Bài giảng
to:
## Bài giảng - [[https://www.youtube.com/watch?v=_3YUb-dwwZ4]]
Added line 143:
## Google suite & E-learning (HCMUT - SIM seminar) - [[(Attach:)Gsuit_Elearning.pdf]]
January 14, 2020, at 03:55 AM by 113.161.33.126 -
Changed line 78 from:
## Sổ tay hướng dẫn LV ThS, TS - [[(Attach:)sotay_lvts.pdf]]
to:
## Sổ tay hướng dẫn LV ThS, TS - [[(Attach:)sotay_lvts.pdf]], [[(Attach:)msm_manual.pdf]]
Added line 142:
## University talk show (HCMUT - TOT2 - IPP project) - [[(Attach:)Uni_talk.pdf]]
Changed lines 33-37 from:
to:
# Giới thiệu ngành QLCN (Orientation to Management studies)
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_gtn.pdf]]
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
Added lines 58-65:
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
# Các ứng dụng hệ quản lý kinh doanh điện tử
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_ud_qlkddt_ch.pdf]]
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
# Chuyển đổi kinh doanh số
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_cdkds_ch.pdf]]
Added line 120:
# Thư Giáo sư Malik - [[https://1drv.ms/u/s!AoKW9JU-vV-n1EQsL0Cw5CPlsb_p?e=8ErAtY | Source]]
Changed line 113 from:
## [[MIS]]
to:
Changed lines 116-117 from:
## [[Knowledge]]
## [[Knowledge Management]]
to:
## [[MIS]]
## [[Knowledge]]/ [[Knowledge Management]]
Changed line 109 from:
# Economics & Management
to:
# Economics & Management - [[https://1drv.ms/f/s!AoKW9JU-vV-niXr1DD598jzA1waQ | Source]]
Changed line 114 from:
# ICT/ Knowledge Management/ MIS
to:
# ICT/ Knowledge Management/ MIS - [[https://1drv.ms/f/s!AoKW9JU-vV-niXtm-EpAh4V_93Gp | Source]]
Changed line 131 from:
## SQL Analysis service
to:
## SQL Analysis service - [[https://docs.microsoft.com/en-us/sql/analysis-services/instances/install-windows/install-analysis-services?view=sql-server-2017 | xem thêm]]
Changed line 132 from:
## QM for Windows - [[https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QM-for-Windows.html]]
to:
## QM for Windows - [[https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QM-for-Windows.html]] or [[https://winqsb.en.uptodown.com/windows | WinQSB]]
Deleted line 111:
## [[Manufacturing]]
Deleted line 112:
## [[Marketing]]
Changed lines 114-117 from:
# Information Technology/ ICT
## [[Internet]]
## [[Web 2.0]]
#
Knowledge Management/ MIS
to:
# ICT/ Knowledge Management/ MIS
May 04, 2018, at 08:43 AM by 42.119.183.202 -
Changed line 111 from:
## [[Macro Economics]]
to:
## [[Micro Economics]]
May 04, 2018, at 08:32 AM by 42.119.183.202 -
Added lines 102-124:


----


!!Thư viện tài liệu điện tử (E-library/ E-books)

# Economics & Management
## [[Macro Economics]]
## [[Macro Economics]]
## [[Manufacturing]]
## [[Finance]]
## [[Marketing]]
## [[MIS]]
# Information Technology/ ICT
## [[Internet]]
## [[Web 2.0]]
# Knowledge Management/ MIS
## [[Peter Drucker]]
## [[Knowledge]]
## [[Knowledge Management]]
## [[E-commerce]]
Changed line 116 from:
## SPSS
to:
## SPSS/ PSPP (Open Source Software) - [[https://www.gnu.org/software/pspp/]]
Changed line 112 from:
## Expert Choice
to:
## Expert Choice/ Open Decision Maker - [[https://sourceforge.net/projects/opendecisionmak/]]
Changed line 114 from:
## WinQSB
to:
## QM for Windows - [[https://en.freedownloadmanager.org/Windows-PC/QM-for-Windows.html]]
Added lines 117-119:
## XAMPP (để giả lập môi trường web + db server) - [[https://sourceforge.net/projects/xampp/]]
## Joomla phiên bản mới nhất (3.8.6) - hệ quản lý nội dung: [[https://downloads.joomla.org/]]
## VirtueMart - siêu thị điện tử: [[https://virtuemart.net/download]]
Changed line 129 from:
to:
## Hướng dẫn cài đặt Joomla và Siêu thị điện tử: - [[(Attach:)hd_joomla.pdf]]
Deleted lines 126-130:
----

!!Blog

(:RSS http://phamquoctrung.blogspot.com/feeds/posts/default :)
Changed lines 25-29 from:
!!!Cao học (Graduate level)

# Quản lý tri thức
## Đề cương -
[[(Attach:)decuong_qltt_ch.pdf]]
to:
# Thương mại điện tử
## Đề cương -
[[(Attach:)decuong_tmdt_dh.pdf]]
Changed lines 29-30 from:
# Hệ hỗ trợ ra quyết định
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_dss_ch.pdf]]
to:
# Thống kê trong kinh doanh
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_tkkd_dh.pdf]]
Changed lines 33-34 from:
# Mô phỏng trong kinh doanh
## Đề cương -
[[(Attach:)decuong_mpkd_ch.pdf]]
to:
!!!Cao học (Graduate level)

# Quản lý tri thức
## Đề cương -
[[(Attach:)decuong_qltt_ch.pdf]]
Changed lines 40-41 from:
# Khoa học quản lý
## Đề cương -
[[(Attach:)decuong_khql_ch.pdf]]
to:
# Hệ hỗ trợ ra quyết định
## Đề cương -
[[(Attach:)decuong_dss_ch.pdf]]
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
# Mô phỏng trong kinh doanh
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_mpkd_ch.pdf]]
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
# Khoa học quản lý ứng dụng
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_khql_ch.pdf]]
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
# Quản lý hệ kinh doanh điện tử
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_tmdt
_ch.pdf]]
Added line 64:
## Cách tránh lỗi đạo văn (How to avoid plagiarism) - [[(Attach:)plagiarism.pdf]]
Deleted line 63:
Changed lines 67-69 from:
[[http://www.youtube.com/watch?v=qAzkiWe1dpY]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=PE5tbaAcEzA]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=WSupsBB1ytY]]
to:
### [[http://www.youtube.com/watch?v=qAzkiWe1dpY]]
### [[http://www.youtube.com/watch?v=PE5tbaAcEzA]]
### [[http://www.youtube.com/watch?v=WSupsBB1ytY]]
Changed lines 71-73 from:
[[http://www.youtube.com/watch?v=4X_0oVGHpOA]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=t9IFGiJTb-s]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=xv0csNV5QmU]]
to:
### [[http://www.youtube.com/watch?v=4X_0oVGHpOA]]
### [[http://www.youtube.com/watch?v=t9IFGiJTb-s]]
### [[http://www.youtube.com/watch?v=xv0csNV5QmU]]
Changed lines 75-77 from:
[[http://www.youtube.com/watch?v=1Ti_lVm7Qdo]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=CcOmWku7XOM]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=GrF2JNzFikM]]
to:
### [[http://www.youtube.com/watch?v=1Ti_lVm7Qdo]]
### [[http://www.youtube.com/watch?v=CcOmWku7XOM]]
### [[http://www.youtube.com/watch?v=GrF2JNzFikM]]
Changed lines 79-81 from:
[[http://www.youtube.com/watch?v=iQOVSqldTZQ]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=P6XauHNeYsY]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=oi5QJEWb338]]
to:
### [[http://www.youtube.com/watch?v=iQOVSqldTZQ]]
### [[http://www.youtube.com/watch?v=P6XauHNeYsY]]
### [[http://www.youtube.com/watch?v=oi5QJEWb338]]
Changed lines 83-85 from:
[[http://youtu.be/RCqUTo-B7fE]]
[[http://youtu.be/E1mY3BC0jRo]]
[[http://youtu.be/RBwubmA_fqE]]
to:
### [[http://youtu.be/RCqUTo-B7fE]]
### [[http://youtu.be/E1mY3BC0jRo]]
### [[http://youtu.be/RBwubmA_fqE]]
Changed lines 87-90 from:
[[http://www.youtube.com/watch?v=XA5d_tIvATM]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=hecvMGs15zM]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=WSCAMc8XMZ4]]
to:
### [[http://www.youtube.com/watch?v=XA5d_tIvATM]]
### [[http://www.youtube.com/watch?v=hecvMGs15zM]]
### [[http://www.youtube.com/watch?v=WSCAMc8XMZ4]]
Added lines 64-89:

# Phương pháp học tập/ nghiên cứu ở bậc đại học
## Học đại học 2 năm đại cương
[[http://www.youtube.com/watch?v=qAzkiWe1dpY]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=PE5tbaAcEzA]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=WSupsBB1ytY]]
## Tổng quan về học đại học
[[http://www.youtube.com/watch?v=4X_0oVGHpOA]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=t9IFGiJTb-s]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=xv0csNV5QmU]]
## Nghiên cứu khoa học
[[http://www.youtube.com/watch?v=1Ti_lVm7Qdo]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=CcOmWku7XOM]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=GrF2JNzFikM]]
## Học đại học hiệu quả chuyên ngành
[[http://www.youtube.com/watch?v=iQOVSqldTZQ]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=P6XauHNeYsY]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=oi5QJEWb338]]
## Các hoạt động học tập hiệu quả
[[http://youtu.be/RCqUTo-B7fE]]
[[http://youtu.be/E1mY3BC0jRo]]
[[http://youtu.be/RBwubmA_fqE]]
## Khóa luận tốt nghiệp
[[http://www.youtube.com/watch?v=XA5d_tIvATM]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=hecvMGs15zM]]
[[http://www.youtube.com/watch?v=WSCAMc8XMZ4]]
Changed line 56 from:
## Guide to writing academic paper - [[(Attach:)guide_paper.pdf]]
to:
## Guide to writing academic paper - [[(Attach:)guide_paper.ppt]]
Added line 56:
## Guide to writing academic paper - [[(Attach:)guide_paper.pdf]]
Changed lines 71-72 from:
## Vietnam culture introduction - [[(Attach:)vietnam_culture.ppt]]
## Industry-Academia-Government Collaboration - [[(Attach:)IAG_Collaboration.ppt]]
to:
## Vietnam culture introduction - [[(Attach:)vietnam_culture.pdf]]
## Industry-Academia-Government Collaboration - [[(Attach:)IAG_Collaboration.pdf]]
Added lines 70-72:
# Slide/ Presentation (various topics)
## Vietnam culture introduction - [[(Attach:)vietnam_culture.ppt]]
## Industry-Academia-Government Collaboration - [[(Attach:)IAG_Collaboration.ppt]]
Changed line 84 from:
to:
## Hướng dẫn sử dụng phần mềm MS. Word - [[(Attach:)hd_word.pdf]]
Changed lines 52-57 from:
# Sổ tay hướng dẫn LVTN đại học (Khoa QLCN, 2008) - [[(Attach:)sotay_lvtn.pdf]]
# Sổ tay Sinh viên
(ĐHBK, 2009) - [[(Attach:)sotay_dhbk.pdf]]
# Biểu mẫu chấm LVTN đại học - [[(Attach:)bieumau_lvtn.doc]]
# Biểu mẫu chấm LV Cao học - [[(Attach:)bieumau_lvch.doc | trong nước]] hoặc [[(Attach:)bieumau_mci.doc | MBA-MCI]] hoặc [[(Attach:)bieumau_msm.doc | MSM-MBA]]
# Master Thesis Evaluation Guidelines -
[[(Attach:)master_guideline.pdf]]
# Cách ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn APA -
[[(Attach:)apa_citation.pdf]]
to:
# Sổ tay hướng dẫn
## Sổ tay hướng dẫn LVTN đại học (Khoa QLCN, 2008) - [[(Attach:)sotay_lvtn.pdf]]
## Sổ tay hướng dẫn LV ThS, TS -
[[(Attach:)sotay_lvts.pdf]]
## Sổ tay Sinh viên (ĐHBK, 2009) - [[(Attach:)sotay_dhbk.pdf]]
# Biểu mẫu đánh giá kết quả LV, NCKH
## Biểu mẫu chấm LVTN đại học -
[[(Attach:)bieumau_lvtn.doc]]
## Biểu mẫu chấm LV Cao học - [[(Attach:)bieumau_lvch.doc | trong nước]] hoặc [[(Attach:)bieumau_mci.doc | MBA-MCI]] hoặc [[(Attach:)bieumau_msm.doc | MSM-MBA]]
## Master Thesis Evaluation Guidelines - [[(Attach:)master_guideline.pdf]]
# Cách ghi tài liệu tham khảo
## Cách ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn APA - [[(Attach:)apa_citation.pdf]]
## Cách ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn IEEE - [[(Attach:)ieee
_citation.pdf]]
Added lines 57-58:
# Cách ghi tài liệu tham khảo theo chuẩn APA - [[(Attach:)apa_citation.pdf]]
Changed line 54 from:
# Biểu mẫu chấm LVTN đại học - [[(Attach:)bieumau_lvtn.rar]]
to:
# Biểu mẫu chấm LVTN đại học - [[(Attach:)bieumau_lvtn.doc]]
Changed lines 1-4 from:
!!Danh sách các tài nguyên khoá học

!!!Đại
học
to:
!!Danh sách các tài nguyên khoá học (Courses' Materials)

!!!Đại
học (Undergraduate)
Changed lines 26-27 from:
!!!Cao học
to:
!!!Cao học (Graduate level)
Changed lines 50-51 from:
!!Danh sách các tài nguyên NCKH, luận văn
to:
!!Danh sách các tài nguyên NCKH, luận văn (Material for thesis, researches)
Changed lines 54-55 from:
to:
# Biểu mẫu chấm LVTN đại học - [[(Attach:)bieumau_lvtn.rar]]
# Biểu mẫu chấm LV Cao học - [[(Attach:)bieumau_lvch.doc | trong nước]] hoặc [[(Attach:)bieumau_mci.doc | MBA-MCI]] hoặc [[(Attach:)bieumau_msm.doc | MSM-MBA]]
# Master Thesis Evaluation Guidelines - [[(Attach:)master_guideline.pdf]]
Changed lines 61-62 from:
!!Danh sách các tài nguyên khác
to:
!!Danh sách các tài nguyên khác (Other resources)
Added lines 64-68:
## Expert Choice
## SQL Analysis service
## WinQSB
## ABQM
## SPSS
Added lines 69-70:
## Hướng dẫn sử dụng phần mềm giải các bài toán định lượng ABQM - [[(Attach:)hd_abqm.pdf]]
Added lines 65-68:
## Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô hình hóa ADONIS - [[(Attach:)hd_adonis.pdf]]
## Hướng dẫn sử dụng phần mềm Expert Choice (phương pháp AHP) - [[(Attach:)hd_ahp.pdf]]
## Hướng dẫn sử dụng phần mềm SQL Analysis Toolpak (OLAP) - [[(Attach:)hd_olap.pdf]]
## Hướng dẫn sử dụng phần mềm cộng tác NetMeeting - [[(Attach:)netmeeting.pdf]]
Added lines 63-64:
## Hướng dẫn vượt tường lửa - [[(Attach:)tuonglua.pdf]]
## Hướng dẫn sử dụng phần mềm mô hình hóa Visio - [[(Attach:)visio.pdf]]
Added lines 3-4:
!!!Đại học
Deleted lines 12-15:
# Quản lý tri thức
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_qltt_ch.pdf]]
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
Changed line 14 from:
## Đề cương
to:
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_httt_dh.pdf]]
Added lines 25-45:

!!!Cao học

# Quản lý tri thức
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_qltt_ch.pdf]]
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
# Hệ hỗ trợ ra quyết định
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_dss_ch.pdf]]
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
# Mô phỏng trong kinh doanh
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_mpkd_ch.pdf]]
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
# Khoa học quản lý
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_khql_ch.pdf]]
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
Changed line 4 from:
## Đề cương
to:
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_ppdl_dh.pdf]]
Changed line 8 from:
## Đề cương
to:
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_mpkd_dh.pdf]]
Changed line 12 from:
## Đề cương
to:
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_qltt_ch.pdf]]
Changed line 20 from:
## Đề cương
to:
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_mtkd_dh.pdf]]
Changed line 24 from:
## Đề cương
to:
## Đề cương - [[(Attach:)decuong_dss_dh.pdf]]
Added lines 27-35:

----


!!Danh sách các tài nguyên NCKH, luận văn

# Sổ tay hướng dẫn LVTN đại học (Khoa QLCN, 2008) - [[(Attach:)sotay_lvtn.pdf]]
# Sổ tay Sinh viên (ĐHBK, 2009) - [[(Attach:)sotay_dhbk.pdf]]
Changed line 40 from:
(:RSS http://phamquoctrung.blogspot.com/feeds/posts/default short 5 noheader :)
to:
(:RSS http://phamquoctrung.blogspot.com/feeds/posts/default :)
Added lines 35-40:

----

!!Blog

(:RSS http://phamquoctrung.blogspot.com/feeds/posts/default short 5 noheader :)
Added lines 15-34:
# Hệ thống thông tin quản lý
## Đề cương
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
# Máy tính trong kinh doanh
## Đề cương
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
# Hệ hỗ trợ ra quyết định
## Đề cương
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo

----


!!Danh sách các tài nguyên khác

# Phần mềm
# Hướng dẫn sử dụng phần mềm
August 05, 2012, at 02:16 PM by 222.253.149.111 -
Changed lines 4-6 from:
* Đề cương
* Bài giảng
* Tài liệu tham khảo
to:
## Đề cương
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
Changed lines 8-10 from:
* Đề cương
* Bài giảng
* Tài liệu tham khảo
to:
## Đề cương
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
Changed lines 12-14 from:
* Đề cương
* Bài giảng
* Tài liệu tham khảo
to:
## Đề cương
## Bài giảng
## Tài liệu tham khảo
August 05, 2012, at 02:13 PM by 222.253.149.111 -
Deleted line 6:
Deleted line 10:
August 05, 2012, at 02:13 PM by 222.253.149.111 -
Added lines 1-16:
!!Danh sách các tài nguyên khoá học

# Phương pháp định lượng
* Đề cương
* Bài giảng
* Tài liệu tham khảo

# Mô phỏng trong kinh doanh
* Đề cương
* Bài giảng
* Tài liệu tham khảo

# Quản lý tri thức
* Đề cương
* Bài giảng
* Tài liệu tham khảo


Page last modified on May 22, 2021, at 08:33 AM