VU LAN BÁO HIẾU


Tháng bảy vu lan thắng hội
Là mùa báo hiếu mẹ cha,
Nuôi con - dãi dầu sớm tối
Ơn cha mẹ – khó kể ra…

Gương xưa, Mục Liên báo hiếu
Thần thông cứu độ mẹ già
Nghiệp ác xưa, nên phải chịu
Đọa đày ngục tối - khó ra

Một mình ngài không cứu nỗi
Mới nhờ hiệp lực chư tăng,
Lập đàn cầu siêu sám hối
Giúp mẹ ngài được siêu thăng

Nhờ đó, bao vong nhân khác
Cũng đồng giải thoát một ngày
Về sau chúng ta vẫn nhắc
Vong nhân xá tội - hôm nay

Nhân ngày vu lan báo hiếu
Nhắc người hai chữ thương yêu
Cầu mong mẹ cha khỏe mạnh
Sống vui – hạnh phúc, an lành...

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 04:04 AM