Tạ ơn Phật

Phật đản - tạ ơn Đức Phật
Cho con ánh sáng tự tâm
Ngài đem ánh trăng - sự thật
Chiếu soi khắp cõi mê lầm.

Bảy bước sen hồng khai mở
Hài nhi chỉ đất chỉ trời
Từ đó thế gian rạng rỡ
Ngài gieo thương hiểu khắp nơi.

Lạy ngài, con quy y Phật
Thắp lên tỉnh thức mỗi ngày
Pháp, Tăng - kính thành, miên mật
Tam quy, quyết chẳng đổi thay.

Ngũ giới, vâng lời Phật dạy
Xa lìa đường ác từ đây
Chắp tay kính thành đảnh lễ
Tâm kinh dẫn lối con về...

Trước đài trang nghiêm Phật đản
Lòng con kính ngưỡng ơn ngài
Mong cho thế gian tỏa sáng
Tình thương, trí tuệ - một mai!

Đức Kiên (Rằm tháng tư-2021)


Page last modified on May 21, 2021, at 12:18 PM