Main.Resume History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

May 25, 2024, at 12:48 AM by 222.254.175.35 -
Changed lines 5-8 from:
* PGS.TS. Phạm Quốc Trung hiện là Trưởng Phòng thí nghiệm Mô phỏng, Khoa QLCN-ĐHBK TP.HCM. Ông cũng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là: Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Việt Đức...

* Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ
quản lý tri thức, thương mại điện tử, học tập điện tử, và đổi mới sáng tạo… Ông đã xuất bảngiảng dạy về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh & Quản lý, và Quản lý Tri thức.
to:
* PGS.TS. Phạm Quốc Trung hiện là Trưởng Phòng thí nghiệm Mô phỏng và Trưởng Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý, Khoa QLCN-ĐHBK TP.HCM. Ông cũng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là: Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Việt Đức...

* Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin
quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức, thương mại điện tử, học tập điện tử,đổi mới sáng tạo… Ông đã xuất bản và giảng dạy về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh & Quản lý, Quản lý Tri thức, và Khoa học Dữ liệu.
Changed lines 21-23 from:
* Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung is currently Head of Simulation Lab. of the School of Industrial Management, HCMUT. He was also a former Vice Dean (2013-2018) of School of Industrial Management of Hochiminh City (HCMC) University of Technology, Vietnam. He has been working in Department of Management Information System since April 2005. From 2001 till now, he was a visiting lecturer at several universities of Vietnam, such as: HCMC University of Foreign Language and Information Technology, HCMC National University, Lotus University, HCMC University of Economics, Ton Duc Thang University, Vietnam-Germany University...

* His current research focus includes information retrieval system, management information system, decision support system, knowledge management system, e-commerce, e-learning, innovation, etc. He has published and spoken on topics in information technology, IS in Business & Management and knowledge management.
to:
* Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung is currently Head of Simulation Lab. and Head of MIS. department, School of Industrial Management, HCMUT. He was also a former Vice Dean (2013-2018) of School of Industrial Management of Hochiminh City (HCMC) University of Technology, Vietnam. He has been working in Department of Management Information System since April 2005. From 2001 till now, he was a visiting lecturer at several universities of Vietnam, such as: HCMC University of Foreign Language and Information Technology, HCMC National University, Lotus University, HCMC University of Economics, Ton Duc Thang University, Vietnam-Germany University...

* His current research focus includes information retrieval system, management information system, decision support system, knowledge management system, e-commerce, e-learning, innovation, etc. He has published and spoken on topics in information technology, IS in Business & Management, knowledge management, and Data Science.
January 07, 2024, at 05:53 AM by 123.21.220.81 -
Changed lines 67-69 from:
to:
* The Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW) – Certification of completion of the short course on “Data Analytics: Insights for Management” – 2022
Changed lines 84-86 from:
* Hội thảo LRMIS 2022 chủ đề “Chuyển đổi số”(2022) [[https://hub.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-khoa-hoc-hoc-tap-va-nghien-cuu-he-thong-thong-tin-quan-ly-lan-thu-hai-lrmis2022-102443.html | link]]
to:
* Hội thảo LRMIS 2022 chủ đề “Chuyển đổi số”(2022) [[https://hub.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-khoa-hoc-hoc-tap-va-nghien-cuu-he-thong-thong-tin-quan-ly-lan-thu-hai-lrmis2022-102443.html | link]]

* Hội thảo lấy ý kiến về CTĐT ThS. ngành MIS – ĐH. Ngân hàng Tp.HCM (2023) [[https://hub.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-lay-y-kien-cac-ben-lien-quan-xay-dung-chuong-trinh-dao-tao-thac-si-he-thong-thong-tin-quan-ly-105559
.html | link]]
February 23, 2023, at 03:49 AM by 123.21.120.152 -
Changed lines 13-14 from:
* Các chủ đề [[Advising | luận văn]], [[LabRoom | đề tài]] đang thực hiện/ [[Courses | khóa học]] đã dạy: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức...
to:
* Các chủ đề [[Advising | luận văn]], [[LabRoom | đề tài]] đang thực hiện/ [[Courses | khóa học]] đã dạy: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức, Khởi nghiệp, đổi mới & sáng tạo, Chuyển đổi số, Học tập điện tử...
Changed lines 29-30 from:
* Main interested topics of [[Advising | thesis]]/ [[LabRoom | projects]]/ [[Courses | teaching courses]]: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System
to:
* Main interested topics of [[Advising | thesis]]/ [[LabRoom | projects]]/ [[Courses | teaching courses]]: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System, Entrepreneurship & Innovation, Digital transformation, E-learning...
Changed line 47 from:
* ĐHBK TP.HCM - Giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - 2014, 2016, 2017, 2020, 2021
to:
* ĐHBK TP.HCM - Giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - 2014, 2016, 2017, 2020, 2021, 2022
December 08, 2022, at 11:58 AM by 123.21.125.224 -
Changed line 82 from:
* Hội thảo LRMIS 2022 chủ đề “Chuyển đổi số”[[https://hub.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-khoa-hoc-hoc-tap-va-nghien-cuu-he-thong-thong-tin-quan-ly-lan-thu-hai-lrmis2022-102443.html | link]]
to:
* Hội thảo LRMIS 2022 chủ đề “Chuyển đổi số”(2022) [[https://hub.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-khoa-hoc-hoc-tap-va-nghien-cuu-he-thong-thong-tin-quan-ly-lan-thu-hai-lrmis2022-102443.html | link]]
December 08, 2022, at 11:56 AM by 123.21.125.224 -
Changed lines 80-82 from:
* Thúc đẩy năng lực sáng tạo bằng tư duy thiết kế (2022) [[https://imp.hcmut.edu.vn/hoi-thao-thuc-day-nang-luc-sang-tao-cua-nha-quan-ly-bang-tu-duy-thiet-ke-2/ | link]]
to:
* Thúc đẩy năng lực sáng tạo bằng tư duy thiết kế (2022) [[https://imp.hcmut.edu.vn/hoi-thao-thuc-day-nang-luc-sang-tao-cua-nha-quan-ly-bang-tu-duy-thiet-ke-2/ | link]]

* Hội thảo LRMIS 2022 chủ đề “Chuyển đổi số”[[https://hub.edu.vn/tin-tuc-su-kien/hoi-thao-khoa-hoc-hoc-tap-va-nghien-cuu-he-thong-thong-tin-quan-ly-lan-thu-hai-lrmis2022-102443.html
| link]]
July 18, 2022, at 03:56 PM by 123.21.104.155 -
Changed line 80 from:
* Thúc đẩy năng lực sáng tạo bằng tư duy thiết kế (2022) [[https://imp.hcmut.edu.vn/hoi-thao-thuc-day-nang-luc-sang-tao-cua-nha-quan-ly-bang-tu-duy-thiet-ke-2/]]
to:
* Thúc đẩy năng lực sáng tạo bằng tư duy thiết kế (2022) [[https://imp.hcmut.edu.vn/hoi-thao-thuc-day-nang-luc-sang-tao-cua-nha-quan-ly-bang-tu-duy-thiet-ke-2/ | link]]
July 18, 2022, at 03:55 PM by 123.21.104.155 -
Changed lines 78-80 from:
* Chia sẻ về học tập và NCKH ngành MIS (2020) [[https://m.plo.vn/xa-hoi/giao-duc/nhieu-sinh-vien-con-mo-ho-ve-nganh-hoc-cua-minh-952228.html | link]]
to:
* Chia sẻ về học tập và NCKH ngành MIS (2020) [[https://m.plo.vn/xa-hoi/giao-duc/nhieu-sinh-vien-con-mo-ho-ve-nganh-hoc-cua-minh-952228.html | link]]

* Thúc đẩy năng lực sáng tạo bằng tư duy thiết kế (2022) [[https://imp.hcmut.edu.vn/hoi-thao-thuc-day-nang-luc-sang-tao-cua-nha-quan-ly-bang-tu-duy-thiet-ke-2/
]]
July 23, 2021, at 03:39 AM by 116.102.231.123 -
Changed lines 47-48 from:
* ĐHBK TP.HCM - Giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - 2014, 2016, 2017, 2020
to:
* ĐHBK TP.HCM - Giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - 2014, 2016, 2017, 2020, 2021
Added lines 64-65:

* HEC Montreal, ERPSIM Lab (Canada) - Cerfitication of completion the ERPSIM MOOC training course for lecturers - 7/2021
May 13, 2021, at 03:01 AM by 42.117.50.124 -
Changed line 7 from:
* Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức, thương mại điện tử, học tập điện tử, và đổi mới sáng tạo… Ông đã xuất bản và giảng dạy về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Quản lý Tri thức.
to:
* Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức, thương mại điện tử, học tập điện tử, và đổi mới sáng tạo… Ông đã xuất bản và giảng dạy về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin trong Kinh doanh & Quản lý, và Quản lý Tri thức.
May 13, 2021, at 03:01 AM by 42.117.50.124 -
Changed line 5 from:
* PGS.TS. Phạm Quốc Trung hiện là Trưởng Phòng thí nghiệm Mô phỏng, Khoa QLCN-ĐHBK TP.HCM. Ông cũng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Việt Đức...
to:
* PGS.TS. Phạm Quốc Trung hiện là Trưởng Phòng thí nghiệm Mô phỏng, Khoa QLCN-ĐHBK TP.HCM. Ông cũng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là: Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Tôn Đức Thắng, Đại học Việt Đức...
May 13, 2021, at 03:00 AM by 42.117.50.124 -
Changed lines 5-6 from:
* PGS.TS. Phạm Quốc Trung hiện là Trưởng Phòng thí nghiệm Mô phỏng, Khoa QLCN-ĐHBK TP.HCM. Ông cũng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM...
to:
* PGS.TS. Phạm Quốc Trung hiện là Trưởng Phòng thí nghiệm Mô phỏng, Khoa QLCN-ĐHBK TP.HCM. Ông cũng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM, Đại học Việt Đức...
Changed line 21 from:
* Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung is currently Head of Simulation Lab. of the School of Industrial Management, HCMUT. He was also a former Vice Dean (2013-2018) of School of Industrial Management of Hochiminh City (HCMC) University of Technology, Vietnam. He has been working in Department of Management Information System since April 2005. From 2001 till now, he was a visiting lecturer at several universities of Vietnam, such as: HCMC University of Foreign Language and Information Technology, HCMC National University, Lotus University, HCMC University of Economics, Ton Duc Thang University...
to:
* Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung is currently Head of Simulation Lab. of the School of Industrial Management, HCMUT. He was also a former Vice Dean (2013-2018) of School of Industrial Management of Hochiminh City (HCMC) University of Technology, Vietnam. He has been working in Department of Management Information System since April 2005. From 2001 till now, he was a visiting lecturer at several universities of Vietnam, such as: HCMC University of Foreign Language and Information Technology, HCMC National University, Lotus University, HCMC University of Economics, Ton Duc Thang University, Vietnam-Germany University...
May 13, 2021, at 02:28 AM by 171.250.186.150 -
Changed lines 5-6 from:
* PGS.TS. Phạm Quốc Trung là cựu Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM...
to:
* PGS.TS. Phạm Quốc Trung hiện Trưởng Phòng thí nghiệm Mô phỏng, Khoa QLCN-ĐHBK TP.HCM. Ông cũng đã đảm nhiệm chức vụ Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM...
Changed lines 21-23 from:
* Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung is former Vice Dean of School of Industrial Management of Hochiminh City (HCMC) University of Technology, Vietnam. He has been working in Department of Management Information System since April 2005. From 2001 till now, he was a visiting lecturer at several universities of Vietnam, such as: HCMC University of Foreign Language and Information Technology, HCMC National University, Lotus University, HCMC University of Economics...

* His current research focus includes information retrieval system, management information system
, decision support system, knowledge management system, e-commerce, e-learning, innovation, etc. He has published and spoken on topics in information technology, MIS and knowledge management.
to:
* Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung is currently Head of Simulation Lab. of the School of Industrial Management, HCMUT. He was also a former Vice Dean (2013-2018) of School of Industrial Management of Hochiminh City (HCMC) University of Technology, Vietnam. He has been working in Department of Management Information System since April 2005. From 2001 till now, he was a visiting lecturer at several universities of Vietnam, such as: HCMC University of Foreign Language and Information Technology, HCMC National University, Lotus University, HCMC University of Economics, Ton Duc Thang University...

* His current research focus includes information retrieval system
, management information system, decision support system, knowledge management system, e-commerce, e-learning, innovation, etc. He has published and spoken on topics in information technology, IS in Business & Management and knowledge management.
May 03, 2021, at 01:43 PM by 171.250.186.150 -
Added lines 67-68:

* Những tập đoàn lớn tìm lãnh đạo tương lai như thế nào? [[https://oisp.hcmut.edu.vn/cuoc-song-sinh-vien/nhung-tap-doan-lon-tim-nha-lanh-dao-tuong-lai-nhu-the-nao.html | link]]
November 29, 2020, at 11:41 AM by 171.235.44.18 -
Added lines 70-71:
* Welcome delegations of Colombo University (Sri Lanka) at HCMUT - 2016 - [[http://www.hcmut.edu.vn/en/newsletter/view/university-news/3998-welcoming-the-delegation-of-colombo-university-sri-lanka-to-ho-chi-minh-city-university-of-technology | link]]
Changed line 74 from:
* Welcome delegations of Colombo University (Sri Lanka) at HCMUT [[http://www.hcmut.edu.vn/en/newsletter/view/university-news/3998-welcoming-the-delegation-of-colombo-university-sri-lanka-to-ho-chi-minh-city-university-of-technology | link]]
to:
* Chia sẻ về học tập và NCKH ngành MIS (2020) [[https://m.plo.vn/xa-hoi/giao-duc/nhieu-sinh-vien-con-mo-ho-ve-nganh-hoc-cua-minh-952228.html | link]]
August 21, 2020, at 09:15 AM by 171.232.60.238 -
Changed line 47 from:
* ĐHBK TP.HCM - Giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - 2014, 2016, 2017
to:
* ĐHBK TP.HCM - Giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - 2014, 2016, 2017, 2020
August 21, 2020, at 09:15 AM by 171.232.60.238 -
Added lines 62-63:

* Arizona State University + HCMC University of Technology - Certification of completion the workshop on "Advancing a University-Wide Digital Learning Ecosystem" - 8/2020
December 25, 2019, at 07:49 AM by 116.100.130.209 -
Added lines 60-62:

* SAP University Alliances + VinTech City - Certification of completion of the workshop on Integrated Business Processes via SAP S/4 HANA & ERPSIM - 2019
December 05, 2019, at 07:31 AM by 115.77.93.211 -
Changed lines 5-6 from:
* TS. Phạm Quốc Trung là cựu Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM...
to:
* PGS.TS. Phạm Quốc Trung là cựu Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM...
Changed line 21 from:
* Dr. Pham Quoc Trung is former Vice Dean of School of Industrial Management of Hochiminh City (HCMC) University of Technology, Vietnam. He has been working in Department of Management Information System since April 2005. From 2001 till now, he was a visiting lecturer at several universities of Vietnam, such as: HCMC University of Foreign Language and Information Technology, HCMC National University, Lotus University, HCMC University of Economics...
to:
* Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung is former Vice Dean of School of Industrial Management of Hochiminh City (HCMC) University of Technology, Vietnam. He has been working in Department of Management Information System since April 2005. From 2001 till now, he was a visiting lecturer at several universities of Vietnam, such as: HCMC University of Foreign Language and Information Technology, HCMC National University, Lotus University, HCMC University of Economics...
Changed lines 5-8 from:
* TS. Phạm Quốc Trung là cựu Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM...

* Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức, thương mại điện tử, học tập điện tử, và đổi mới sáng tạo… Ông đã xuất bản và giảng dạy về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Quản lý Tri thức.
to:
* TS. Phạm Quốc Trung là cựu Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM...

* Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức, thương mại điện tử, học tập điện tử, và đổi mới sáng tạo… Ông đã xuất bản và giảng dạy về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Quản lý Tri thức.
Added line 59:
* SAP University Alliances + VinTech City - Certification of completion of TOT on SAP ERP S/4 HANA (GBI) - 2019
June 06, 2019, at 09:19 AM by 115.79.227.172 -
Changed lines 64-66 from:
* Mái chèo nghiêng trên dòng sông khoa học - Sách Những nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu, NXB. Thanh Niên (2018) [[(Attach:)Maicheo.pdf]]
to:
* Mái chèo nghiêng trên dòng sông khoa học - Sách Những nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu, NXB. Thanh Niên (2018) [[(Attach:)Maicheo.pdf]]

* Welcome delegations of Colombo University (Sri Lanka) at HCMUT [[http://www.hcmut.edu.vn/en/newsletter/view/university-news/3998-welcoming-the-delegation-of-colombo-university-sri-lanka-to-ho-chi-minh-city-university-of-technology | link
]]
October 27, 2018, at 03:00 AM by 113.172.250.230 -
Changed lines 5-8 from:
* TS. Phạm Quốc Trung hiện là Phó Trưởng Khoa, Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông đã làm việc ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM...

* Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức… Ông đã xuất bản và giảng dạy về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Quản lý Tri thức.
to:
* TS. Phạm Quốc Trung là cựu Phó Trưởng Khoa (2013-2018), Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông là giảng viên ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2001-nay, ông cũng giảng dạy thỉnh giảng ở một vài trường Đại học khác, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen, Đại học Kinh tế TP.HCM...

* Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức, thương mại điện tử, học tập điện tử, và đổi mới sáng tạo… Ông đã xuất bản và giảng dạy về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Quản lý Tri thức.
Changed lines 21-23 from:
* Dr. Pham Quoc Trung is Vice Dean of School of Industrial Management of Hochiminh City (HCMC) University of Technology, Vietnam. He has been working in Department of Management Information System since April 2005. From 2001 till now, he was a visiting lecturer at several universities of Vietnam, such as: HCMC University of Foreign Language and Information Technology, HCMC National University, Lotus University, HCMC University of Economics...

* His current research focus includes information retrieval system, management information system, decision support system, knowledge management system, etc. He has published and spoken on topics in information technology, MIS and knowledge management.
to:
* Dr. Pham Quoc Trung is former Vice Dean of School of Industrial Management of Hochiminh City (HCMC) University of Technology, Vietnam. He has been working in Department of Management Information System since April 2005. From 2001 till now, he was a visiting lecturer at several universities of Vietnam, such as: HCMC University of Foreign Language and Information Technology, HCMC National University, Lotus University, HCMC University of Economics...

* His current research focus includes information retrieval system, management information system, decision support system, knowledge management system, e-commerce, e-learning, innovation, etc. He has published and spoken on topics in information technology, MIS and knowledge management.
September 10, 2018, at 02:12 AM by 221.133.13.122 -
Added lines 56-58:

* ĐH Sư Phạm Tp.HCM - Chứng nhận hoàn tất Môn học Bồi dưỡng Giảng viên chính - 2017
Changed line 49 from:
* Marquis Who's Who® - Biographical profile has been selected for inclusion in the Who's Who in the World® (33rd Edition) - 2016, 2017, 2018
to:
* Marquis Who's Who® - Biographical profile has been selected for inclusion in the Who's Who in the World® (2016, 2017) & 2018 Albert Nelson Marquis Lifetime Achievement Award
Changed line 61 from:
* Mái chèo nghiêng trên dòng sông khoa học - Sách Những nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu, NXB. Thanh Niên (2018)
to:
* Mái chèo nghiêng trên dòng sông khoa học - Sách Những nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu, NXB. Thanh Niên (2018) [[(Attach:)Maicheo.pdf]]
February 20, 2018, at 06:24 AM by 113.163.175.189 -
Added lines 56-61:

!!On the news/ Viết về tôi

* TS. Phạm Quốc Trung, người thầy của đam mê khoa học - Sách Tài hoa & Trí thức họ Phạm, NXB. KHKT (2015) [[(Attach:)DrTrung.pdf]]

* Mái chèo nghiêng trên dòng sông khoa học - Sách Những nhà khoa học Việt Nam tiêu biểu, NXB. Thanh Niên (2018)
Changed lines 47-49 from:
* ĐHBK TP.HCM - Giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - 2014, 2016

*
Marquis Who's Who® - Biographical profile has been selected for inclusion in the Who's Who in the World® (33rd Edition) - 2016, 2017
to:
* ĐHBK TP.HCM - Giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - 2014, 2016, 2017

*
Marquis Who's Who® - Biographical profile has been selected for inclusion in the Who's Who in the World® (33rd Edition) - 2016, 2017, 2018
November 30, 2017, at 04:00 AM by 58.186.244.150 -
Changed line 49 from:
* Marquis Who's Who® - Biographical profile has been selected for inclusion in the Who's Who in the World® (33rd Edition) - 2016
to:
* Marquis Who's Who® - Biographical profile has been selected for inclusion in the Who's Who in the World® (33rd Edition) - 2016, 2017
Added lines 54-55:

* ĐH Sài Gòn - Chứng nhận hoàn tất Môn học Nghiệp vụ Sư phạm - 2017
June 21, 2017, at 04:21 AM by 27.64.107.70 -
Changed line 47 from:
* ĐHBK TP.HCM - Giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - 2016
to:
* ĐHBK TP.HCM - Giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - 2014, 2016
Added lines 43-44:
* Ateneo Graduate School of Business (Philippines) - Certificate of Appreciation (MBA. study tour in Vietnam) - 2014
Added lines 50-51:

* Faculty of Management & Finance, University of Colombo (Sri Lanka) - Certificate of Appreciation (MBA. study tour in Vietnam) - 2016
March 28, 2017, at 02:09 PM by 27.64.96.204 -
Added lines 37-38:
* ĐH KHXH & NV Tp.HCM - Chứng nhận hoàn tất Môn học SĐH về Lý luận dạy học Đại học - 2006
Added lines 45-46:
* ĐHBK TP.HCM - Giấy khen Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở - 2016
Deleted line 49:
March 28, 2017, at 02:02 PM by 27.64.96.204 -
Changed line 43 from:
* Marquis Who's Who® - Biographical profile has selected for inclusion in the Who's Who in the World® (33rd Edition) - 2016
to:
* Marquis Who's Who® - Biographical profile has been selected for inclusion in the Who's Who in the World® (33rd Edition) - 2016
Added line 38:
Added line 40:
Added lines 42-44:

* Marquis Who's Who® - Biographical profile has selected for inclusion in the Who's Who in the World® (33rd Edition) - 2016
Added lines 32-41:

----

!!Chứng nhận/Giải thưởng - Certifications/Awards

* JICA - Certification of completion of Area Focused Training Course on LTTP (Assistance to Transitional Economy) - 2011
* Công ty Ý tưởng Việt - Chứng nhận hoàn tất khóa học về Tâm lý học - học thuyết và ứng dụng - 2013
* ĐHQG HCM+Sở KHCN+Viện SHTT - Chứng nhận hoàn tất khóa học về Quản trị viên Tài sản Trí tuệ - 2014
* Ministry of Science & Technology+Embassy of Findland - Certification of completion of TOT2 on Innovation & Entrepreneurship (IPP2) - 2017
Changed lines 13-14 from:
* Các chủ đề [[Projects | luận văn]], [[LabRoom | đề tài]] đang thực hiện/ [[Courses | khóa học]] đã dạy: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức...
to:
* Các chủ đề [[Advising | luận văn]], [[LabRoom | đề tài]] đang thực hiện/ [[Courses | khóa học]] đã dạy: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức...
Changed line 29 from:
* Main interested topics of [[Projects | thesis]]/ [[LabRoom | projects]]/ [[Courses | teaching courses]]: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System
to:
* Main interested topics of [[Advising | thesis]]/ [[LabRoom | projects]]/ [[Courses | teaching courses]]: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System
Changed lines 13-14 from:
* Các chủ đề [[Projects | luận văn]], [[Labroom | đề tài]] đang thực hiện/ [[Courses | khóa học]] đã dạy: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức...
to:
* Các chủ đề [[Projects | luận văn]], [[LabRoom | đề tài]] đang thực hiện/ [[Courses | khóa học]] đã dạy: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức...
Changed line 29 from:
* Main interested topics of [[Projects | thesis]]/ [[Labroom | projects]]/ [[Courses | teaching courses]]: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System
to:
* Main interested topics of [[Projects | thesis]]/ [[LabRoom | projects]]/ [[Courses | teaching courses]]: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System
Changed lines 13-14 from:
* Các chủ đề quan tâm/ [[Courses | khóa học]] đã dạy: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức...
to:
* Các chủ đề [[Projects | luận văn]], [[Labroom | đề tài]] đang thực hiện/ [[Courses | khóa học]] đã dạy: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức...
Changed line 29 from:
* Main interested topics/ [[Courses | teaching courses]]: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System
to:
* Main interested topics of [[Projects | thesis]]/ [[Labroom | projects]]/ [[Courses | teaching courses]]: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System
Changed lines 11-14 from:
* Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

* Các chủ đề quan tâm: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức...
to:
* Lĩnh vực [[Publish | nghiên cứu]]: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

* Các chủ đề quan tâm/ [[Courses | khóa học]] đã dạy: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức...
Changed lines 27-29 from:
* Field of study: Computer Science, Management Information System, Knowledge Management

* Main research topics:
Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System
to:
* Field of study/ [[Publish | research]]: Computer Science, Management Information System, Knowledge Management

* Main interested topics/ [[Courses | teaching courses]]
: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System


Page last modified on May 25, 2024, at 12:48 AM