NAM QUỐC SƠN HÀ


“Nam quốc sơn hà nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư
Như hà nghịch lỗ, lai xâm phạm
Nhữ đẳng hành khan, thủ bại hư”


Bài hịch trên sông của thuở nào
Âm ba còn vọng đến ngàn sau
Chiến công hiển hách – lời tuyên bố
Con cháu hằng ghi nhớ, tự hào…

Đất nước Việt ta của dân ta
Chớ đem sức mạnh dấy can qua
Ý trời, đâu dễ ! quân xâm lược
Thất bại - bao lần chiếm nước ta.

Sách trời đã định rõ từ lâu
Việt Nam, sông-núi-biển, muôn màu
Quê hương yêu dấu, cùng xây đắp
Đất nước muôn đời – vững mãi sau…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 08:51 AM