Main.LabRoom History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

February 16, 2023, at 08:15 AM by 123.21.120.152 -
Added lines 35-36:
* 2022
** Đề tài Xây dựng mô hình Bệnh viện thông minh (Đề tài KHCN cấp ĐHQG loại B)
February 16, 2023, at 08:14 AM by 123.21.120.152 -
Deleted line 24:
* Seminar "Thúc đẩy năng lực sáng tạo ở nhà quản lý bằng tư duy thiết kế: [[https://imp.hcmut.edu.vn/khoa-hoc/]]
Changed line 38 from:
** Võ Duy Anh - Ảnh hưởng của hấp dẫn thương hiệu và sử dụng mạng xã hội đến ưu tiên chọn lựa nhà tuyển dụng - nghiên cứu trong ngành CNTT ở Việt Nam (Đề tài cấp trường OISP)
to:
** Võ Duy Anh - Ảnh hưởng của hấp dẫn thương hiệu và sử dụng mạng xã hội đến ưu tiên chọn lựa nhà tuyển dụng - nghiên cứu trong ngành CNTT ở Việt Nam (Đề tài cấp trường OISP) [[(Attach:)paper_brand_IT_job.pdf]]
December 04, 2022, at 01:12 AM by 123.21.125.224 -
Added lines 28-29:
* Tool for Data Science projects: [[https://www.knime.com/downloads]]
* Tool for searching dataset from Google: [[https://datasetsearch.research.google.com/]]
October 28, 2022, at 12:49 PM by 116.118.55.182 -
Added line 27:
* Dolibarr Open ERP-CRM: [[https://wwww.dolibarr.com/]]
June 20, 2022, at 02:10 AM by 171.232.6.77 -
Added line 25:
* Seminar "Thúc đẩy năng lực sáng tạo ở nhà quản lý bằng tư duy thiết kế: [[https://imp.hcmut.edu.vn/khoa-hoc/]]
June 20, 2022, at 01:16 AM by 171.232.6.77 -
Deleted line 23:
* SIM Website re-construction project: [[https://www.sim.hcmut.edu.vn/]]
Added line 25:
* ADONIS community tools for BPM: [[https://www.adonis-community.com/en/]]
Added line 22:
* Series of SIMTALK: [[https://simtalk.vn/]]
Changed lines 16-18 from:
!!Coming Conference, Workshop/ Call for paper %width=25% Attach:new.jpg
to:
!!Call for paper/ Seminar/ Other projects %width=25% Attach:new.jpg
Added lines 22-24:
* E-office of SIM: [[https://app.workit.vn/]]
* SIM Website re-construction project: [[https://www.sim.hcmut.edu.vn/]]
* ERP simulation lab: [[https://erpsim.hec.ca/]]
December 19, 2021, at 09:19 AM by 42.118.44.188 -
Changed line 30 from:
** Huỳnh Đinh Thái Linh/Lê Cảnh Khiêm - MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN LỰC VÀ HỌC TẬP TRONG TỔ CHỨC DẪN ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (Đề tài KHCN cấp ĐHQG)
to:
** Huỳnh Đinh Thái Linh/Lê Cảnh Khiêm - MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN LỰC VÀ HỌC TẬP TRONG TỔ CHỨC DẪN ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2021)
Changed line 52 from:
* Pham Dinh Khang - Impact factor on the success of e-commerce startups in Vietnam
to:
* Pham Dinh Khang - Impact factor on the success of e-commerce startups in Vietnam [[(Attach:)paper_EC_startup.pdf]]
Changed lines 74-75 from:
* THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON KNOWLEDGE TRANSFER BETWEEN JAPANESE MANAGERS AND VIETNAMESE EMPLOYEES IN JAPANESE ENTERPRISES, IJKM
to:
* THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON KNOWLEDGE TRANSFER BETWEEN JAPANESE MANAGERS AND VIETNAMESE EMPLOYEES IN JAPANESE ENTERPRISES, IJKM [[(Attach:)paper_OC_KT_JP.pdf]]
Changed line 117 from:
* Impact factors on the intention of investing on cryptocurrency in Vietnam, International Journal of Applied Behavioral Economics, 10 (3), 2021
to:
* Impact factors on the intention of investing on cryptocurrency in Vietnam, International Journal of Applied Behavioral Economics, 10 (3), 2021 [[(Attach:)paper_crypto1.pdf]]
Changed line 30 from:
** Huỳnh Đinh Thái Linh - MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN LỰC VÀ HỌC TẬP TRONG TỔ CHỨC DẪN ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (Đề tài KHCN cấp ĐHQG)
to:
** Huỳnh Đinh Thái Linh/Lê Cảnh Khiêm - MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN LỰC VÀ HỌC TẬP TRONG TỔ CHỨC DẪN ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (Đề tài KHCN cấp ĐHQG)
May 01, 2021, at 02:35 AM by 171.250.186.150 -
Added lines 29-30:
* 2021
** Huỳnh Đinh Thái Linh - MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN LỰC VÀ HỌC TẬP TRONG TỔ CHỨC DẪN ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (Đề tài KHCN cấp ĐHQG)
Deleted line 31:
** Huỳnh Đinh Thái Linh - MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN LỰC VÀ HỌC TẬP TRONG TỔ CHỨC DẪN ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (Đề tài KHCN cấp ĐHQG)
May 01, 2021, at 02:34 AM by 171.250.186.150 -
Changed line 69 from:
* Nguyễn Duy Thái - An empirical investigation of knowledge management practices of SMEs in Hochiminh City - [[http://ieeexplore.ieee.org/document/8000016/ | ICCSA 2017]]
to:
* Nguyễn Duy Thái - An empirical investigation of knowledge management practices of SMEs in Hochiminh City - [[http://ieeexplore.ieee.org/document/8000016/ | ICCSA 2017]], [[(Attach:)paper_KM_SME_Thai.pdf]]
Changed lines 73-74 from:
* THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON KNOWLEDGE TRANSFER BETWEEN JAPANESE MANAGERS AND VIETNAMESE EMPLOYEES IN JAPANESE ENTERPRISES, Working paper
to:
* THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON KNOWLEDGE TRANSFER BETWEEN JAPANESE MANAGERS AND VIETNAMESE EMPLOYEES IN JAPANESE ENTERPRISES, IJKM
Changed line 81 from:
* Huỳnh Vi Khiết - [[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62407-5_8 | Impacts of SNS using on Knowledge sharing and e-WOM in Vietnam context]]
to:
* Huỳnh Vi Khiết - [[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62407-5_8 | Impacts of SNS using on Knowledge sharing and e-WOM in Vietnam context]] [[(Attach:)paper_EWOM_KS_VN.pdf]]
Changed line 93 from:
* Huỳnh Minh Châu - Đánh giá hiệu quả học tập & chuyển giao tri thức qua e-learning của ĐHBK - [[http://ieeexplore.ieee.org/document/8123796/?reload=true | ICCNI 2017]]
to:
* Huỳnh Minh Châu - Đánh giá hiệu quả học tập & chuyển giao tri thức qua e-learning của ĐHBK - [[http://ieeexplore.ieee.org/document/8123796/?reload=true | ICCNI 2017]], [[(Attach:)paper_EL_BKU.pdf]]
Changed line 96 from:
* Trần Thanh Phong - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống e-learning ở các trường ĐH Tp.HCM - [[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95171-3_31 | ICCSA 2018]]
to:
* Trần Thanh Phong - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống e-learning ở các trường ĐH Tp.HCM - [[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95171-3_31 | ICCSA 2018]] [[(Attach:)paper_EL_VN_Phong.pdf]]
Changed lines 115-117 from:
* Barriers of applying data analytics for internal auditing for banking industry: A case study in Vietnam, working paper
* Impact factors on the intention of investing on cryptocurrency in Vietnam, working paper
to:
* Barriers of applying data analytics for internal auditing for banking industry: A case study in Vietnam, International Journal of Management & Decision Making, 19 (4), 2020
* Impact factors on the intention of investing on cryptocurrency in Vietnam, International Journal of Applied Behavioral Economics, 10 (3), 2021
Changed lines 129-130 from:
to:
* Giải pháp hạn chế tình trạng kẹt xe trong Tp.HCM - cách tiếp cận định lượng
Added line 138:
* Quản lý Chuyển đổi Chuỗi cung ứng Số
December 24, 2020, at 07:52 AM by 171.235.44.18 -
Added line 72:
* IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON KNOWLEDGE TRANSFERRING IN FDI ENTERPRISES IN VIETNAM, IJI [[(Attach:)paper_OC_KT_FDI.pdf]]
December 04, 2020, at 01:31 AM by 171.235.44.18 -
Deleted lines 20-21:
* LRMIS 2020 (BUH Conference)
** Website: [[http://khoahtttql.buh.edu.vn/nghien-cuu/nghien-cuu-khoa-hoc-cua-giang-vien/tb-hoi-thao-khoa-hoc-lrmis-2020-17744.html]]
Changed line 37 from:
** Nguyễn Đức Trung/Đặng Nhựt Minh - Nghiên cứu về hành vi vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2017)
to:
** Nguyễn Đức Trung/Đặng Nhựt Minh - Nghiên cứu về hành vi vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2017) [[(Attach:)paper_IP_Minh.pdf]]
Changed lines 83-84 from:
* Trần Ngọc Kiến Phúc: “Impact of reward mechanism and knowledge sharing motivation on the satisfaction of members on Facebook’s fanpage” (2018)
to:
* Trần Ngọc Kiến Phúc: “Impact of reward mechanism and knowledge sharing motivation on the satisfaction of members on Facebook’s fanpage” (2018) [[(Attach:)paper_KSM_FB_Phuc.pdf]]
Changed line 115 from:
* Investigating Enterprise Resource Planning (ERP) Effect on Work Environment
to:
* Investigating Enterprise Resource Planning (ERP) Effect on Work Environment [[(Attach:)paper_ERP_Huyen.pdf]]
Changed line 147 from:
* Đặng Nhựt Minh - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định vi phạm bản quyền kỹ thuật số ở Việt Nam
to:
* Đặng Nhựt Minh - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định vi phạm bản quyền kỹ thuật số ở Việt Nam [[(Attach:)paper_IP_Minh.pdf]]
Added line 33:
** Võ Duy Anh - Ảnh hưởng của hấp dẫn thương hiệu và sử dụng mạng xã hội đến ưu tiên chọn lựa nhà tuyển dụng - nghiên cứu trong ngành CNTT ở Việt Nam (Đề tài cấp trường OISP)
Added lines 21-22:
* LRMIS 2020 (BUH Conference)
** Website: [[http://khoahtttql.buh.edu.vn/nghien-cuu/nghien-cuu-khoa-hoc-cua-giang-vien/tb-hoi-thao-khoa-hoc-lrmis-2020-17744.html]]
Changed lines 19-20 from:
* SEPA 2020
** Website:
[[http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=97888&copyownerid=3644]]
to:
* My labroom on ResearchGate
** Website:
[[https://www.researchgate.net/lab/Quoc-Trung-Pham-Lab]]
June 14, 2020, at 08:02 AM by 115.76.159.201 -
Added line 95:
* Từ vấn đề giảng dạy livestream nhìn lại vai trò con người trong chuyển đổi số (Tạp chí Thông tin & Truyền thông, số 3+4, 5/2020) [[(Attach:)livestream_CDS.pdf]]
June 14, 2020, at 08:00 AM by 115.76.159.201 -
Added lines 111-113:
* Investigating Enterprise Resource Planning (ERP) Effect on Work Environment
* Barriers of applying data analytics for internal auditing for banking industry: A case study in Vietnam, working paper
* Impact factors on the intention of investing on cryptocurrency in Vietnam, working paper
June 14, 2020, at 07:51 AM by 115.76.159.201 -
Added lines 29-30:
* 2020
** Huỳnh Đinh Thái Linh - MỐI QUAN HỆ GIỮA NGUỒN LỰC VÀ HỌC TẬP TRONG TỔ CHỨC DẪN ĐẾN HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC (Đề tài KHCN cấp ĐHQG)
Changed lines 52-53 from:
to:
* Nguyen Nhu Trang - Customer involvement in the new product development process
Added line 71:
* THE IMPACTS OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON KNOWLEDGE TRANSFER BETWEEN JAPANESE MANAGERS AND VIETNAMESE EMPLOYEES IN JAPANESE ENTERPRISES, Working paper
January 14, 2020, at 03:45 AM by 113.161.82.85 -
Added lines 18-20:

* SEPA 2020
** Website: [[http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=97888&copyownerid=3644]]
December 05, 2019, at 07:56 AM by 115.77.93.211 -
Deleted lines 16-18:

* Hoi nghi KHCN ĐHBK TP.HCM, HCMC, Vietnam - 10/2019
** Website: [[http://sim.edu.vn/hnkh2019/]]
December 05, 2019, at 07:56 AM by 115.77.93.211 -
Changed line 30 from:
** Nhóm NC ĐHBK+... - Đánh giá mức độ nội địa hóa và ứng dụng KHCN, tri thức của một số ngành trọng điểm ở Bình Dương (Đề tài KHCN tỉnh Bình Dương 2019)
to:
** Nhóm NC ĐHBK + WTO research center - Đánh giá mức độ nội địa hóa và ứng dụng KHCN, tri thức của một số ngành trọng điểm ở Bình Dương (Đề tài KHCN tỉnh Bình Dương 2019)
Deleted line 30:
** Pham Dinh Khang/Phan Van Hung - Impact factor on the success of e-commerce startups in Vietnam (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2019)
July 10, 2019, at 07:28 AM by 1.52.129.57 -
Changed line 19 from:
** Website: [[http://www.sim.hcmut.edu.vn/conference/]]
to:
** Website: [[http://sim.edu.vn/hnkh2019/]]
April 12, 2019, at 02:05 AM by 203.205.32.236 -
Changed line 18 from:
* ASEAN-Korea Financial Development Forum 2019 (AKFD 2019) - 1st March 2019, Majestic, HCMC, Vietnam
to:
* Hoi nghi KHCN ĐHBK TP.HCM, HCMC, Vietnam - 10/2019
Added line 30:
** Nhóm NC ĐHBK+... - Đánh giá mức độ nội địa hóa và ứng dụng KHCN, tri thức của một số ngành trọng điểm ở Bình Dương (Đề tài KHCN tỉnh Bình Dương 2019)
February 21, 2019, at 03:39 AM by 221.133.13.126 -
Changed lines 18-19 from:
* Conference on Finance & Insurance Management - March 2019, HCMUT, HCMC, Vietnam
to:
* ASEAN-Korea Financial Development Forum 2019 (AKFD 2019) - 1st March 2019, Majestic, HCMC, Vietnam
** Website: [[http://www.sim.hcmut.edu.vn/conference/]]
December 19, 2018, at 08:51 AM by 203.205.32.235 -
Deleted line 18:
** Website: (to be updated)
Changed lines 18-20 from:
* SEPA 2018/ISSQ/TTSDP 2018 (2-5 July, 2018 - Melbourn, Australia)
** Website: [[http
://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=71510&copyownerid=3644]]
to:
* Conference on Finance & Insurance Management - March 2019, HCMUT, HCMC, Vietnam
** Website
: (to be updated)
Changed line 46 from:
* Lê Minh Hiếu - ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ TRI THỨC LÊN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÂM ĐỒNG
to:
* Lê Minh Hiếu - ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ TRI THỨC LÊN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÂM ĐỒNG [[(Attach:)paper_KM_IP_Hieu.pdf]]
Added line 76:
* Trần Ngọc Kiến Phúc: “Impact of reward mechanism and knowledge sharing motivation on the satisfaction of members on Facebook’s fanpage” (2018)
Changed line 89 from:
* Trần Thanh Phong - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống e-learning ở các trường ĐH Tp.HCM
to:
* Trần Thanh Phong - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống e-learning ở các trường ĐH Tp.HCM - [[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-95171-3_31 | ICCSA 2018]]
Added lines 29-30:
* 2019
** Pham Dinh Khang/Phan Van Hung - Impact factor on the success of e-commerce startups in Vietnam (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2019)
Changed line 63 from:
* Nguyễn Duy Thái - An empirical investigation of knowledge management practices of SMEs in Hochiminh City
to:
* Nguyễn Duy Thái - An empirical investigation of knowledge management practices of SMEs in Hochiminh City - [[http://ieeexplore.ieee.org/document/8000016/ | ICCSA 2017]]
Changed line 84 from:
* Huỳnh Minh Châu - Đánh giá hiệu quả học tập & chuyển giao tri thức qua e-learning của ĐHBK - [[http://ieeexplore.ieee.org/document/8123796/?reload=true | Link]]
to:
* Huỳnh Minh Châu - Đánh giá hiệu quả học tập & chuyển giao tri thức qua e-learning của ĐHBK - [[http://ieeexplore.ieee.org/document/8123796/?reload=true | ICCNI 2017]]
Changed lines 102-104 from:
to:
* CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÔI THÚC MUA HÀNG NGẪU HỨNG TRỰC TUYẾN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TP.HCM, Tạp chí Khoa học ĐH Mở Tp.HCM, 56 (5), , 2017 [[(Attach:)paper_MHNHTT_HCM.pdf]]
* [[http://www.mdpi.com/2071-1050/10/1/156/html | Relationship between Convenience, Perceived Value, and Repurchase Intention in Online Shopping in Vietnam]], Sustainability, 2018, 10(1), 156; doi:10.3390/su10010156
Changed lines 115-116 from:
to:
* IMPACT OF ORGANIZATIONAL CULTURE ON LABOR PRODUCTIVITY OF IT EMPLOYEES IN VIETNAM, The 11th Seatuc Symposium, 2017, HCMC - Việt Nam [[(Attach:)paper_OC_LP_IT.pdf]]
Deleted line 124:
Added line 134:
* [[http://www.mdpi.com/2071-1050/10/1/156/html | Relationship between Convenience, Perceived Value, and Repurchase Intention in Online Shopping in Vietnam]], Sustainability, 2018, 10(1), 156; doi:10.3390/su10010156
Deleted lines 29-30:
** Low carbon logistics/mobility in agglomerations and their rural regions (Đề tài NCKH theo nghị định thư, 2017-2019, Brandenburg University of Technology, Germany)
** Critical success factors for Technology Innovation in Vietnamese SMEs (Đề tài Nafosted 2017 - Nhóm NC ĐH Tài Chính Marketing)
Changed lines 47-48 from:
* Critical success factors for Technology Innovation in Vietnamese SMEs (Đề tài Nafosted 2017 - Nhóm NC ĐH Tài Chính Marketing)
to:
* Critical success factors for Technology Innovation in Vietnamese SMEs
Deleted line 73:
* Nhóm NC ĐHSPKT - Ứng dụng QLTT và mạng xã hội Youtube để xây dựng hệ thống e-learning hỗ trợ học giao tiếp tiếng Anh
Changed lines 18-20 from:
* HCMUT Conference on Industrial Management, Business Management, and Business Information System Management - 2017 (19 Oct, 2017 - HCMUT, Vietnam)
** Deadline
: 30 July, 2017
** Website: [[http:
//sim.edu.vn/hnkh2017/]]
to:
* SEPA 2018/ISSQ/TTSDP 2018 (2-5 July, 2018 - Melbourn, Australia)
** Website: [[http
://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=71510&copyownerid=3644]]
Changed line 88 from:
* Huỳnh Minh Châu - Đánh giá hiệu quả học tập & chuyển giao tri thức qua e-learning của ĐHBK
to:
* Huỳnh Minh Châu - Đánh giá hiệu quả học tập & chuyển giao tri thức qua e-learning của ĐHBK - [[http://ieeexplore.ieee.org/document/8123796/?reload=true | Link]]
Changed line 122 from:
* Võ Văn Thanh - Ap dung FDMEA do lường hiệu quả Chuỗi cung ứng nganh det may o Viet Nam
to:
* Võ Văn Thanh - Ứng dụng phương pháp CFMAE để xây dựng hệ thống đánh giá năng lực chuỗi cung ứng ngành dệt may khu vực Tp.HCM – Tạp chí Phát triển Khoa học & Công nghệ ĐHQG Tp.HCM, Vol. 17, No. 4 - 2014
Changed line 124 from:
* Pham Quoc Trung - SCM of Apparel Industry in Vietnam: problems & opportunities
to:
* Pham Quoc Trung - SCM of Apparel Industry in Vietnam: problems & opportunities - [[(Attach:)SCM_Apparel_VN.pdf]]
December 17, 2017, at 08:27 AM by 171.232.156.252 -
Changed line 121 from:
* Võ Văn Thanh - Đo lường hiệu quả Chuỗi cung ứng
to:
* Võ Văn Thanh - Tong quan he thong danh gia hiệu quả Chuỗi cung ứng - [[http://vnuhcm.edu.vn/?ArticleId=9e0a8a69-0194-4fb6-b233-a9b6425b259c | Link]]
December 17, 2017, at 08:22 AM by 171.232.156.252 -
Deleted line 113:
* Võ Văn Thanh - Đo lường hiệu quả Chuỗi cung ứng
Added lines 117-125:

----

!!Supply Chain Management/ Logistics Management - 2013 ~
* Võ Văn Thanh - Đo lường hiệu quả Chuỗi cung ứng
* Võ Văn Thanh - Ap dung FDMEA do lường hiệu quả Chuỗi cung ứng nganh det may o Viet Nam
* Trinh Vi - Danh gia SCM tai cong ty Co phan Duong Binh Dinh
* Pham Quoc Trung - SCM of Apparel Industry in Vietnam: problems & opportunities
Changed line 19 from:
** Deadline: 15 May, 2017
to:
** Deadline: 30 July, 2017
Changed line 76 from:
* Huỳnh Vi Khiết - Impacts of SNS using on Knowledge sharing and e-WOM in Vietnam context
to:
* Huỳnh Vi Khiết - [[https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-319-62407-5_8 | Impacts of SNS using on Knowledge sharing and e-WOM in Vietnam context]]
Changed line 35 from:
** Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp trường 2016)
to:
** Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp trường 2016) [[(Attach:)paper_KS_IT_Thang.pdf]]
Changed line 64 from:
* Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp trường 2016)
to:
* Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp trường 2016) [[(Attach:)paper_KS_IT_Thang.pdf]]
Changed lines 68-69 from:
to:
* Giáo trình Quản lý Tri thức, NXB. Xây dựng, 2016 - [[http://www.nxbxaydung.com.vn/home.asp?action=detail&item=1704&id=97&langid=1 | Link]]
Changed lines 117-118 from:
to:
* The life quality of workers in industrial zones of HCMC – Vietnam. In Book Title: Advances in Sociology Research, Nova Science Publishers, 2016 - [[https://www.novapublishers.com/catalog/product_info.php?products_id=59798&osCsid=b98ed4af22a715e9fcb17eeec6b635ea | Link]]
Added lines 149-152:
* KM Approach for Improving the Labor Productivity of Vietnamese Enterprise. In Book Title: Dynamic Models for Knowledge-Driven Organizations, IGI Global, 2012 - [[http://www.igi-global.com/chapter/approach-improving-labor-productivity-vietnamese/74078 | Link]]
* Apply KM and SNS in Improving the labor productivity of Vietnamese SME. Scholar Press, 2016 - [[https://www.scholars-press.com/catalog/details//store/gb/book/978-3-659-84102-6/apply-km-and-sns-in-improving-the-labor-productivity-of-vietnamese-sme | Link]]
Changed lines 142-143 from:
* ICT maturity of Vietnamese SME [[(Attach:)ICTMI_slide.ppt]]
* Combination of 2 KM strategies by Web 2.0 [[(Attach:)KM_Web20.ppt]]
to:
* ICT maturity of Vietnamese SME [[(Attach:)ICTMI_slide.ppt]], [[(Attach:)ICTMI.pdf]]
* Combination of 2 KM strategies by Web 2.0 [[(Attach:)KM_Web20.ppt]], [[(Attach:)paper_web20.pdf
]]
Changed line 145 from:
* SNS for KM implementation in Vietnamese SME [[(Attach:)KM_SNS_VN.ppt]]
to:
* SNS for KM implementation in Vietnamese SME [[(Attach:)KM_SNS_VN.ppt]], [[(Attach:)mxh_qltt.pdf]]
Changed lines 37-38 from:
** Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN (Đề tài KHCN cấp trường 2015)
* 2014 [[(Attach:)paper_vhtc_cstt.pdf]]
to:
** Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN (Đề tài KHCN cấp trường 2015) [[(Attach:)paper_vhtc_cstt.pdf]]
* 2014
Changed lines 67-68 from:
to:
* Phạm Hùng - Ảnh hưởng của vận hành dịch vụ CNTT và hạ tầng QLTT đến ý định chia sẻ tri thức của nhân viên trong ngành CNTT [[(Attach:)paper_ITO_KMI_KS.pdf]]
Changed line 73 from:
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[(Attach:)ICAST14_paper78.pdf]] - fullpaper [[(Attach:)paper_FB_Travel.pdf]]
to:
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[(Attach:)ICAST14_paper78.pdf]], or full-paper [[(Attach:)paper_FB_Travel.pdf]]
Changed lines 76-77 from:
to:
* Nhóm NC ĐHSPKT - Ứng dụng QLTT và mạng xã hội Youtube để xây dựng hệ thống e-learning hỗ trợ học giao tiếp tiếng Anh
Deleted line 88:
* Nhóm NC ĐHSPKT - Ứng dụng QLTT và mạng xã hội Youtube để xây dựng hệ thống e-learning hỗ trợ học giao tiếp tiếng Anh
Changed line 104 from:
* Mai Tú Khanh - Critical success factor for implementing BI in Vietnamese software company
to:
* Mai Tú Khanh - Critical success factor for implementing BI in Vietnamese software company [[(Attach:)paper_BI_VN.pdf]]
Changed line 33 from:
** Nguyễn Đức Trung - Nghiên cứu về hành vi vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2017)
to:
** Nguyễn Đức Trung/Đặng Nhựt Minh - Nghiên cứu về hành vi vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2017)
Changed line 38 from:
* 2014
to:
* 2014 [[(Attach:)paper_vhtc_cstt.pdf]]
Added line 41:
Changed line 45 from:
!!KM related projects - 7/2012 ~
to:
!!Innovation and Entrepreneurship projects - 2016 ~
Added lines 47-54:
* Lê Minh Hiếu - ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ TRI THỨC LÊN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÂM ĐỒNG
* Doan Vu Khanh Hung - CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ THÀNH CÔNG TRONG ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ CỦA DOANH NGHIỆP KHỞI NGHIỆP
* Pham Dinh Khang - Impact factor on the success of e-commerce startups in Vietnam
* Critical success factors for Technology Innovation in Vietnamese SMEs (Đề tài Nafosted 2017 - Nhóm NC ĐH Tài Chính Marketing)

----

!!KM related projects - 7/2012 ~
Changed line 63 from:
* Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN (Đề tài KHCN cấp trường 2015)
to:
* Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN (Đề tài KHCN cấp trường 2015) [[(Attach:)paper_vhtc_cstt.pdf]]
Deleted line 65:
* Lê Văn Hiếu - ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ TRI THỨC LÊN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÂM ĐỒNG
Changed line 72 from:
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[(Attach:)ICAST14_paper78.pdf]]
to:
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[(Attach:)ICAST14_paper78.pdf]] - fullpaper [[(Attach:)paper_FB_Travel.pdf]]
Changed lines 89-90 from:
to:
* Trần Thanh Phong - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng hệ thống e-learning ở các trường ĐH Tp.HCM
Changed line 102 from:
* Nguyễn Xuân Điền - Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến năng suất lao động của nhân viên ngành CNTT-PM
to:
* Nguyễn Xuân Điền - Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến năng suất lao động của nhân viên ngành CNTT-PM [[(Attach:)paper_OC_LP_IT.pdf]]
Added line 124:
* Đặng Nhựt Minh - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định vi phạm bản quyền kỹ thuật số ở Việt Nam
April 05, 2017, at 02:51 PM by 27.64.96.204 -
Changed line 19 from:
** Deadline: 30 June, 2017
to:
** Deadline: 15 May, 2017
April 05, 2017, at 02:49 PM by 27.64.96.204 -
Changed line 20 from:
** Website: [[http://sim.edu.vn/]]
to:
** Website: [[http://sim.edu.vn/hnkh2017/]]
Changed lines 18-21 from:
* SEATUC 2017 (13-14 March, 2017 - HCMUT, Vietnam)
** Deadline: 10 January,
2017
** Website: [[http://seatuc2017.hcmut.edu.vn/]]
to:
* HCMUT Conference on Industrial Management, Business Management, and Business Information System Management - 2017 (19 Oct, 2017 - HCMUT, Vietnam)
** Deadline
: 30 June, 2017
** Website: [[http:
//sim.edu.vn/]]
Changed line 23 from:
(:RSS http://www.wikicfp.com/cfp/rss?cat=business%20intelligence :)
to:
** Website: [[http://www.wikicfp.com/]]
Changed line 23 from:
(:rss http://www.wikicfp.com/cfp/rss?cat=business%20intelligence :)
to:
(:RSS http://www.wikicfp.com/cfp/rss?cat=business%20intelligence :)
Changed line 23 from:
(:rss http://www.wikicfp.com/cfp/rss?cat=business%20intelligence )
to:
(:rss http://www.wikicfp.com/cfp/rss?cat=business%20intelligence :)
Changed line 23 from:
[[http://www.wikicfp.com/cfp/rss?cat=business%20intelligence]]
to:
(:rss http://www.wikicfp.com/cfp/rss?cat=business%20intelligence )
Added lines 22-23:
* RSS feed from WikiCFP.com
[[http://www.wikicfp.com/cfp/rss?cat=business%20intelligence]]
Changed lines 18-21 from:
* Hội thảo ISBM 16 (10 December, 2016 - ĐH Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam)
** Thư mời viết bài [[(Attach:)isbm16.pdf]]
** Deadline: 1 September, 2016
** Website: [[http://mis
.net.vn/]]
to:
* SEATUC 2017 (13-14 March, 2017 - HCMUT, Vietnam)
** Deadline: 10 January, 2017
** Website: [[http://seatuc2017.hcmut.edu.vn/]]
Changed lines 7-12 from:
* [[News | Các sự kiện đã qua & sắp tới]]
* [[Calendar | Thời khóa biểu]]
* [[Images | Hình ảnh]] & [[Videos | video-clip]]
* [[Resources | Các tài nguyên]]
to:
* [[News | Các sự kiện đã qua & sắp tới]]
* [[Calendar | Thời khóa biểu]]
* [[Images | Hình ảnh]] & [[Videos | video-clip]]
* [[Resources | Các tài nguyên]]
Changed lines 16-26 from:
to:
!!Coming Conference, Workshop/ Call for paper %width=25% Attach:new.jpg

* Hội thảo ISBM 16 (10 December, 2016 - ĐH Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam)
** Thư mời viết bài [[(Attach:)isbm16.pdf]]
** Deadline: 1 September, 2016
** Website: [[http://mis.net.vn/]]


----
Changed lines 30-32 from:
** Low carbon logistics/mobility in agglomerations and their rural regions (Đề tài NCKH theo nghị định thư, 2017-2019, Brandenburg University of Technology, Germany)
** Critical success factors for Technology Innovation in Vietnamese SMEs (Đề tài Nafosted 2017 - Nhóm NC ĐH Tài Chính Marketing)
** Nguyễn Đức Trung - Nghiên cứu về hành vi vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2017)
to:
** Low carbon logistics/mobility in agglomerations and their rural regions (Đề tài NCKH theo nghị định thư, 2017-2019, Brandenburg University of Technology, Germany)
** Critical success factors for Technology Innovation in Vietnamese SMEs (Đề tài Nafosted 2017 - Nhóm NC ĐH Tài Chính Marketing)
** Nguyễn Đức Trung - Nghiên cứu về hành vi vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2017)
Changed line 34 from:
** Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp trường 2016)
to:
** Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp trường 2016)
Changed line 36 from:
** Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN (Đề tài KHCN cấp trường 2015)
to:
** Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN (Đề tài KHCN cấp trường 2015)
Changed lines 38-39 from:
** Lạc Thái Phước - [[http://tckh.ou.edu.vn/tckh/xembaiviet?id=4 | Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao động lực chia sẻ tri thức giữa các nhân viên tại Công ty PECC3]] (Đề tài KHCN cấp trường 2014) [[(Attach:)paper_cstt_pecc3.pdf]]
to:
** Lạc Thái Phước - [[http://tckh.ou.edu.vn/tckh/xembaiviet?id=4 | Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao động lực chia sẻ tri thức giữa các nhân viên tại Công ty PECC3]] (Đề tài KHCN cấp trường 2014) [[(Attach:)paper_cstt_pecc3.pdf]]
Changed lines 45-46 from:
* Quản lý tri thức - tổng quan & một số hướng nghiên cứu (Seminar khoa QLCN 20/6/14) [[(Attach:)km_seminar200614.ppt]]
* Sở hữu trí tuệ & kinh doanh với tài sản trí tuệ - Seminar khoa QLCN 23/4/15 [[(Attach:)seminar230415.pdf]]
to:
* Quản lý tri thức - tổng quan & một số hướng nghiên cứu (Seminar khoa QLCN 20/6/14) [[(Attach:)km_seminar200614.ppt]]
* Sở hữu trí tuệ & kinh doanh với tài sản trí tuệ - Seminar khoa QLCN 23/4/15 [[(Attach:)seminar230415.pdf]]
Changed lines 48-58 from:
* Trần Trà Nương - [[http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-09156-3_11 | Ứng dụng Wiki để nâng cao hiệu quả chia sẻ và phân phối tri thức trong thiết kế dự án tại công ty CIDECO]] - [[(Attach:)wiki_cideco.pdf]] [[(Attach:)paper_wiki.pdf]]
* Lạc Thái Phước - [[http://tckh.ou.edu.vn/tckh/xembaiviet?id=4 | Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao động lực chia sẻ tri thức giữa các nhân viên tại Công ty PECC3]] (Đề tài KHCN cấp trường 2014) [[(Attach:)paper_cstt_pecc3.pdf]]
* Trần Duy Quang - Ứng dụng Excel và DropBox nhằm QLTT để giảm thiểu thiệt hại vì sự bỏ việc của nhân viên tại Công ty TNHH MTV TM quốc tế cáp Toàn Cầu [[http://www.dropbox.com]]
* Nguyễn Hoàng Lập - [[http://tcptkt.ueh.edu.vn/modules.php?name=Viewart&bvid=2865 | Các yếu tố Văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến việc Chia sẻ tri thức của nhân viên]] [[(Attach:)paper_vh_cstt.pdf]]
* Nguyễn Thị Phương Thảo - Xây dựng văn hóa Cty Platinum Global theo định hướng tri thức
* Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN (Đề tài KHCN cấp trường 2015)
* Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp trường 2016)
* Trần Sơn Nam - Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp thúc đẩy việc chia sẻ tri thức giữa các nhân viên trong các tổ chức ở Tp.HCM
* Lê Văn Hiếu - ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ TRI THỨC LÊN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÂM ĐỒNG
* Nguyễn Duy Thái - An empirical investigation of knowledge management practices of SMEs in Hochiminh City
to:
* Trần Trà Nương - [[http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-09156-3_11 | Ứng dụng Wiki để nâng cao hiệu quả chia sẻ và phân phối tri thức trong thiết kế dự án tại công ty CIDECO]] - [[(Attach:)wiki_cideco.pdf]] [[(Attach:)paper_wiki.pdf]]
* Lạc Thái Phước - [[http://tckh.ou.edu.vn/tckh/xembaiviet?id=4 | Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao động lực chia sẻ tri thức giữa các nhân viên tại Công ty PECC3]] (Đề tài KHCN cấp trường 2014) [[(Attach:)paper_cstt_pecc3.pdf]]
* Trần Duy Quang - Ứng dụng Excel DropBox nhằm QLTT để giảm thiểu thiệt hại vì sự bỏ việc của nhân viên tại Công ty TNHH MTV TM quốc tế cáp Toàn Cầu [[http://www.dropbox.com]]
* Nguyễn Hoàng Lập - [[http://tcptkt.ueh.edu.vn/modules.php?name=Viewart&bvid=2865 | Các yếu tố Văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến việc Chia sẻ tri thức của nhân viên]] [[(Attach:)paper_vh_cstt.pdf]]
* Nguyễn Thị Phương Thảo - Xây dựng văn hóa Cty Platinum Global theo định hướng tri thức
* Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN (Đề tài KHCN cấp trường 2015)
* Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp trường 2016)
* Trần Sơn Nam - Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp thúc đẩy việc chia sẻ tri thức giữa các nhân viên trong các tổ chức ở Tp.HCM
* Lê Văn Hiếu - ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ TRI THỨC LÊN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÂM ĐỒNG
* Nguyễn Duy Thái - An empirical investigation of knowledge management practices of SMEs in Hochiminh City
Changed lines 62-66 from:
* Lê Thanh Bình (MIS) - Phân tích mạng xã hội để nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức trong công ty gia công phần mềm VN
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[(Attach:)ICAST14_paper78.pdf]]
* Bùi Gia Tất Đạt - Khảo sát hành vi chia sẻ tri thức trên mạng xã hội tại Việt Nam
* Huỳnh Vi Khiết - Impacts of SNS using on Knowledge sharing and e-WOM in Vietnam context
to:
* Thanh Bình (MIS) - Phân tích mạng xã hội để nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức trong công ty gia công phần mềm VN
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[(Attach:)ICAST14_paper78.pdf]]
* Bùi Gia Tất Đạt - Khảo sát hành vi chia sẻ tri thức trên mạng xã hội tại Việt Nam
* Huỳnh Vi Khiết - Impacts of SNS using on Knowledge sharing and e-WOM in Vietnam context
Changed lines 70-72 from:
* Kỷ yếu hội thảo "Đào tạo trực tuyến" tại Việt Nam [[(Attach:)dttt1.pdf]], [[(Attach:)dttt2.pdf]], [[(Attach:)dttt3.pdf]]
* Giới thiệu Moodle và BK e-learning [[(Attach:)bk_el.ppt]]
* Hướng dẫn sử dụng e-Learning [[(Attach:)hdsd_el.pdf]]
to:
* Kỷ yếu hội thảo "Đào tạo trực tuyến" tại Việt Nam [[(Attach:)dttt1.pdf]], [[(Attach:)dttt2.pdf]], [[(Attach:)dttt3.pdf]]
* Giới thiệu Moodle BK e-learning [[(Attach:)bk_el.ppt]]
* Hướng dẫn sử dụng e-Learning [[(Attach:)hdsd_el.pdf]]
Changed lines 74-80 from:
* Đỗ Minh Đức (MIS) - Đề xuất giải pháp triển khai e-Learning tại trường ĐH. Quang Trung
* Thân Thị Ngọc Huyền (MIS) - Xây dựng HTTT khảo sát sự hài lòng của SV nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đào tạo của ĐH. Thái Bình Dương
* Huỳnh Minh Châu - Đánh giá hiệu quả học tập & chuyển giao tri thức qua e-learning của ĐHBK
* Nguyễn Thanh Tùng - Ảnh hưởng của việc đào tạo tổ chức lên hiệu quả công việc của nhân viên ngành IT
* Nhóm NC ĐHSPKT - Ứng dụng QLTT và mạng xã hội Youtube để xây dựng hệ thống e-learning hỗ trợ học giao tiếp tiếng Anh
* ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO & CẢI TIẾN LIÊN TỤC: TÌNH HUỐNG TRIỂN KHAI CDIO TẠI KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP – Báo cáo khoa học Hội nghi CDIO 2016 (VNU-HCM) – Tp.HCM, Việt Nam - [[http://vnuhcm.edu.vn/?ArticleId=46445baf-537c-4e75-b1c8-a66cae58afe6 | Kỷ yếu Hội nghị CDIO 2016]] - [[(Attach:)cdio2016.pdf]]
to:
* Đỗ Minh Đức (MIS) - Đề xuất giải pháp triển khai e-Learning tại trường ĐH. Quang Trung
* Thân Thị Ngọc Huyền (MIS) - Xây dựng HTTT khảo sát sự hài lòng của SV nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động đào tạo của ĐH. Thái Bình Dương
* Huỳnh Minh Châu - Đánh giá hiệu quả học tập & chuyển giao tri thức qua e-learning của ĐHBK
* Nguyễn Thanh Tùng - Ảnh hưởng của việc đào tạo tổ chức lên hiệu quả công việc của nhân viên ngành IT
* Nhóm NC ĐHSPKT - Ứng dụng QLTT và mạng xã hội Youtube để xây dựng hệ thống e-learning hỗ trợ học giao tiếp tiếng Anh
* ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO & CẢI TIẾN LIÊN TỤC: TÌNH HUỐNG TRIỂN KHAI CDIO TẠI KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP – Báo cáo khoa học Hội nghi CDIO 2016 (VNU-HCM) Tp.HCM, Việt Nam - [[http://vnuhcm.edu.vn/?ArticleId=46445baf-537c-4e75-b1c8-a66cae58afe6 | Kỷ yếu Hội nghị CDIO 2016]] - [[(Attach:)cdio2016.pdf]]
Changed lines 84-85 from:
* Ngụy Thị Hiền - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công triển khai ERP ở các DNVN [[(Attach:)erp_dnvn_hien.pdf]] [[(Attach:)paper_erp.pdf]]
* VÅ© Anh Duy (MSM-MBA) - THE KEY DETERMINANTS IMPACTING TO SUCCESS OF VIETNAMESE SOFTWARE COMPANIES
to:
* Ngụy Thị Hiền - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công triển khai ERP ở các DNVN [[(Attach:)erp_dnvn_hien.pdf]] [[(Attach:)paper_erp.pdf]]
* Anh Duy (MSM-MBA) - THE KEY DETERMINANTS IMPACTING TO SUCCESS OF VIETNAMESE SOFTWARE COMPANIES
Changed lines 87-94 from:
* Nguyễn Anh Vũ - Ứng dụng qui trình phát triển phần mềm linh hoạt để nâng cao hiệu quả trong quản lý dự án phần mềm tại công ty cổ phần tập đoàn VNG [[(Attach:)agile_vng_vu.ppt]]
* [[http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-39643-4_31 | Apply Agile Method for Improving the Efficiency of Software Development Project at VNG Company]] - Báo cáo khoa học Hội nghi quốc tế về Khoa học tính toán và Ứng dụng lần 13 – ĐH. Quốc Tế, Tp.HCM, Việt Nam (ICCSA 2013) [[(Attach:)paper_agile.pdf]]
* Hồ Nhân Trí Dũng - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ làm việc trực tuyến [[(Attach:)paper_lvtt.pdf]]
* Đỗ Hoàng Yến - Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống ERP tại công ty CP TMDV Cao Phát Đạt
* Mai Thế Duyệt - Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo trả phí ở Việt Nam [[(Attach:)paper_baodientu.pdf]]
* Nguyễn Xuân Điền - Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến năng suất lao động của nhân viên ngành CNTT-PM
* Mai Tú Khanh - Critical success factor for implementing BI in Vietnamese software company
to:
* Nguyễn Anh - Ứng dụng qui trình phát triển phần mềm linh hoạt để nâng cao hiệu quả trong quản lý dự án phần mềm tại công ty cổ phần tập đoàn VNG [[(Attach:)agile_vng_vu.ppt]]
* [[http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-39643-4_31 | Apply Agile Method for Improving the Efficiency of Software Development Project at VNG Company]] - Báo cáo khoa học Hội nghi quốc tế về Khoa học tính toán và Ứng dụng lần 13 – ĐH. Quốc Tế, Tp.HCM, Việt Nam (ICCSA 2013) [[(Attach:)paper_agile.pdf]]
* Hồ Nhân Trí Dũng - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ làm việc trực tuyến [[(Attach:)paper_lvtt.pdf]]
* Đỗ Hoàng Yến - Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống ERP tại công ty CP TMDV Cao Phát Đạt
* Mai Thế Duyệt - Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo trả phí ở Việt Nam [[(Attach:)paper_baodientu.pdf]]
* Nguyễn Xuân Điền - Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến năng suất lao động của nhân viên ngành CNTT-PM
* Mai Khanh - Critical success factor for implementing BI in Vietnamese software company
Changed lines 98-105 from:
* Phan Thị Kim Dung - Apply Neural Network for Improving Production Planning at Samarang Petrol Mine [[(Attach:)paper_ANN_Petrol.pdf]]
* Đào Tấn Ngọc - Tối ưu hóa truy vấn trong Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
* Nguyễn Thanh Huy - Ứng dụng BSC cải tiến hệ thống CRM tại công ty hóa chất LG Vina
* Bùi Tuấn Anh - Xây dựng bảng mô tả công việc và bộ chỉ số KPI để đo lường hiệu quả công việc tại công ty Aswig Solutions Việt Nam
* Võ Văn Thanh - Đo lường hiệu quả Chuỗi cung ứng
* Đỗ Hoàng Yến - Đo lường mức độ trưởng thành về QLTT và đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả chia sẻ tri thức tại công ty CP TMDV Cao Phát Đạt
* Phạm Bình Phương Minh Hà - The life quality of workers in industrial zones of HCMC, Vietnam [[(Attach:)Nova_LifeQuality.pdf]]
to:
* Phan Thị Kim Dung - Apply Neural Network for Improving Production Planning at Samarang Petrol Mine [[(Attach:)paper_ANN_Petrol.pdf]]
* Đào Tấn Ngọc - Tối ưu hóa truy vấn trong Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
* Nguyễn Thanh Huy - Ứng dụng BSC cải tiến hệ thống CRM tại công ty hóa chất LG Vina
* Bùi Tuấn Anh - Xây dựng bảng mô tả công việc và bộ chỉ số KPI để đo lường hiệu quả công việc tại công ty Aswig Solutions Việt Nam
* Võ Văn Thanh - Đo lường hiệu quả Chuỗi cung ứng
* Đỗ Hoàng Yến - Đo lường mức độ trưởng thành về QLTT và đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả chia sẻ tri thức tại công ty CP TMDV Cao Phát Đạt
* Phạm Bình Phương Minh - The life quality of workers in industrial zones of HCMC, Vietnam [[(Attach:)Nova_LifeQuality.pdf]]
Changed lines 109-113 from:
* Nguyễn Đức Trung - Ảnh hưởng của nhận thức đạo đức lên hành vi mua hàng giả của người tiêu dùng Việt Nam
* Phạm Tuân - Ảnh hưởng của chiêu thị lên giá trị thương hiệu sản phẩm bột giặt - nghiên cứu thực nghiệm ở Tp.HCM
* Huỳnh Chấn Duy - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dự định mua máy điều hoà nhiệt độ của người tiêu dùng thành phố HCM
* Nguyễn Thanh Xuân - Xây dựng mô hình kinh doanh ứng dụng xem tivi trực tuyến dành cho thiết bị di động
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[(Attach:)ICAST14_paper78.pdf]]
to:
* Nguyễn Đức Trung - Ảnh hưởng của nhận thức đạo đức lên hành vi mua hàng giả của người tiêu dùng Việt Nam
* Phạm Tuân - Ảnh hưởng của chiêu thị lên giá trị thương hiệu sản phẩm bột giặt - nghiên cứu thực nghiệm ở Tp.HCM
* Huỳnh Chấn Duy - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dự định mua máy điều hoà nhiệt độ của người tiêu dùng thành phố HCM
* Nguyễn Thanh Xuân - Xây dựng mô hình kinh doanh ứng dụng xem tivi trực tuyến dành cho thiết bị di động
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[(Attach:)ICAST14_paper78.pdf]]
Changed lines 18-21 from:
* Hội thảo ISBM 16 (10 December, 2016 - ĐH Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam)
** Thư mời viết bài
[[(Attach:)isbm16.pdf]]
** Deadline: 1 September, 2016
** Website: [[http://mis
.net.vn/]]
to:
* Seatuc International Conference 2017 (13-14 March, 2017 - HCMUT, Vietnam)
** Deadline for submission: 10 January, 2017
** Website:
[[http://seatuc2017.hcmut.edu.vn/]]
Added lines 30-31:
** Low carbon logistics/mobility in agglomerations and their rural regions (Đề tài NCKH theo nghị định thư, 2017-2019, Brandenburg University of Technology, Germany)
** Critical success factors for Technology Innovation in Vietnamese SMEs (Đề tài Nafosted 2017 - Nhóm NC ĐH Tài Chính Marketing)
Added line 77:
* ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐẠO TẠO & CẢI TIẾN LIÊN TỤC: TÌNH HUỐNG TRIỂN KHAI CDIO TẠI KHOA QUẢN LÝ CÔNG NGHIỆP – Báo cáo khoa học Hội nghi CDIO 2016 (VNU-HCM) – Tp.HCM, Việt Nam - [[http://vnuhcm.edu.vn/?ArticleId=46445baf-537c-4e75-b1c8-a66cae58afe6 | Kỷ yếu Hội nghị CDIO 2016]] - [[(Attach:)cdio2016.pdf]]
Added lines 25-39:


!!Research Projects

* 2017
** Nguyễn Đức Trung - Nghiên cứu về hành vi vi phạm bản quyền phần mềm ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp ĐHQG 2017)
* 2016
** Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp trường 2016)
* 2015
** Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN (Đề tài KHCN cấp trường 2015)
* 2014
** Lạc Thái Phước - [[http://tckh.ou.edu.vn/tckh/xembaiviet?id=4 | Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao động lực chia sẻ tri thức giữa các nhân viên tại Công ty PECC3]] (Đề tài KHCN cấp trường 2014) [[(Attach:)paper_cstt_pecc3.pdf]]

----
Added line 15:
Changed lines 18-41 from:
* Summer School 2016 - Next Enterprise Modelling Generation in The Age of Internet of Things (18-29 July, 2016 - University of Vienna, Austria)
** Call for paticipation [[(Attach:)cfp_Nemo2016.pdf]]
** Deadline for registration: 20 April, 2016
** Website: [[http://nemo.omilab.org/2016/]]

* The 8th International Symposium on Software Engineering Process and Applications-2016, the 7th Int Symposium Software Quality-2016, and the 8th Int Workshop on Tools and techniques in Soft Dev. Process 2016.
** Time & Place: July 4-7, 2016, in collaboration with the Beijing University of Posts and Telecommunications, China
** SEPA 2016: [[http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=50703&copyownerid=3644]] [[http://sepa.covenantuniversity.edu.ng/]]
** ISSQ 2016: [[http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=50705&copyownerid=3644]] [[http://sq.covenantuniversity.edu.ng/]]
** TTSDP 2016: [[https://research.cs.wisc.edu/dbworld/messages/2015-12/1451285086.html]] [[http://ttsdp.covenantuniversity.edu.ng/]]
** The website for submission is open on following link [[http://ess.iccsa.org/]]
** Submission deadline: January 31, 2016

* INTELLI 2016, The Fifth International Conference on Intelligent Systems and Applications
** General page: http://www.iaria.org/conferences2016/INTELLI16.html
** Submission page: http://www.iaria.org/conferences2016/SubmitINTELLI16.html
** Event schedule: November 13 - 17, 2016 - Barcelona, Spain
** Submission deadline: June 27, 2016

* InManEnt 2016, The International Symposium on Intelligent Manufacturing Environments
** General page: http://www.iaria.org/conferences2016/InManEnt.html
** Submission page: http://www.iaria.org/conferences2016/InManEnt.html#SubmitAPaper
** Event schedule: November 13 - 17, 2016 - Barcelona, Spain
** Submission deadline: June 27, 2016
to:
* Hội thảo ISBM 16 (10 December, 2016 - ĐH Kinh tế Tp.HCM, Việt Nam)
** Thư mời viết bài [[(Attach:
)isbm16.pdf]]
** Deadline: 1 September, 2016
** Website:
[[http://mis.net.vn/]]
Added lines 5-14:
!!History

* [[News | Các sự kiện đã qua & sắp tới]]
* [[Calendar | Thời khóa biểu]]
* [[Images | Hình ảnh]] & [[Videos | video-clip]]
* [[Resources | Các tài nguyên]]


----
Changed lines 17-22 from:
* Hội nghị KH&CN ĐHBK lần 14 - Khoa Quản lý Công nghiệp (Phân ban QTKD & QLCN) - 30/10/2015
** Official Website:
[[http://www.sim.edu.vn/hnkh14/]]
** Conference Venue: A4 Hall, HCMUT, Ho Chi Minh City, Vietnam
** Conference Date
: 30/10/2015
** Submission deadline: 30/06/2015
to:
* Summer School 2016 - Next Enterprise Modelling Generation in The Age of Internet of Things (18-29 July, 2016 - University of Vienna, Austria)
** Call for paticipation
[[(Attach:)cfp_Nemo2016.pdf]]
** Deadline for registration: 20 April, 2016
** Website: [[http
://nemo.omilab.org/2016/]]

* The 8th International Symposium on Software Engineering Process and Applications-2016, the 7th Int Symposium Software Quality-2016, and the 8th Int Workshop on Tools and techniques in Soft Dev. Process 2016.
** Time & Place: July 4-7, 2016, in collaboration with the Beijing University of Posts and Telecommunications, China
** SEPA 2016: [[http:
//www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=50703&copyownerid=3644]] [[http://sepa.covenantuniversity.edu.ng/]]
** ISSQ 2016: [[http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=50705&copyownerid=3644]] [[http://sq.covenantuniversity.edu.ng/]]
** TTSDP 2016: [[https://research.cs.wisc.edu/dbworld/messages/
2015-12/1451285086.html]] [[http://ttsdp.covenantuniversity.edu.ng/]]
** The website for submission is open on following link [[http://ess.iccsa.org/]]
** Submission deadline: January 31, 2016

* INTELLI 2016, The Fifth International Conference on Intelligent Systems and Applications
** General page: http://www.iaria.org/conferences2016/INTELLI16.html
** Submission page: http://www.iaria.org/conferences2016/SubmitINTELLI16.html
** Event schedule: November 13 - 17, 2016 - Barcelona, Spain
** Submission deadline: June 27, 2016

* InManEnt 2016, The International Symposium on Intelligent Manufacturing Environments
** General page: http://www.iaria.org/conferences2016/InManEnt.html
** Submission page: http://www.iaria.org/conferences2016/InManEnt.html#SubmitAPaper
** Event schedule: November 13 - 17, 2016 - Barcelona, Spain
** Submission deadline: June 27, 2016
Changed lines 49-50 from:
* Trần Trà Nương - Ứng dụng Wiki để nâng cao hiệu quả chia sẻ và phân phối tri thức trong thiết kế dự án tại công ty CIDECO
* Lạc Thái Phước - Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao động lực chia sẻ tri thức giữa các nhân viên tại Công ty PECC3
to:
* Trần Trà Nương - [[http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-319-09156-3_11 | Ứng dụng Wiki để nâng cao hiệu quả chia sẻ và phân phối tri thức trong thiết kế dự án tại công ty CIDECO]] - [[(Attach:)wiki_cideco.pdf]] [[(Attach:)paper_wiki.pdf]]
* Lạc Thái Phước - [[http://tckh.ou.edu.vn/tckh/xembaiviet?id=4 | Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nâng cao động lực chia sẻ tri thức giữa các nhân viên tại Công ty PECC3]] (Đề tài KHCN cấp trường 2014) [[(Attach:)paper_cstt_pecc3.pdf]]
Changed line 52 from:
* Nguyễn Hoàng Lập - [[http://tcptkt.ueh.edu.vn/modules.php?name=Viewart&bvid=2865 | Các yếu tố Văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến việc Chia sẻ tri thức của nhân viên]]
to:
* Nguyễn Hoàng Lập - [[http://tcptkt.ueh.edu.vn/modules.php?name=Viewart&bvid=2865 | Các yếu tố Văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến việc Chia sẻ tri thức của nhân viên]] [[(Attach:)paper_vh_cstt.pdf]]
Changed lines 54-56 from:
* Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN
* Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam
to:
* Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN (Đề tài KHCN cấp trường 2015)
* Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam (Đề tài KHCN cấp trường 2016)
* Trần Sơn Nam - Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp thúc đẩy việc chia sẻ tri thức giữa các nhân viên trong các tổ chức ở Tp.HCM
* Lê Văn Hiếu - ẢNH HƯỞNG CỦA QUẢN LÝ TRI THỨC LÊN HIỆU QUẢ ĐỔI MỚI: MỘT NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM Ở CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TỈNH LÂM ĐỒNG
* Nguyễn Duy Thái - An empirical investigation of knowledge management practices of SMEs in Hochiminh City
Deleted line 65:
* Trần Minh Tạo - Các yếu tố của truyền thông xã hội ảnh hướng đến việc chia sẻ tri thức ẩn ở Việt Nam
Changed line 70 from:
!!E-learning/Online survey researches - 9/2012 ~
to:
!!E-learning/Education researches - 9/2012 ~
Changed lines 78-80 from:
to:
* Nguyễn Thanh Tùng - Ảnh hưởng của việc đào tạo tổ chức lên hiệu quả công việc của nhân viên ngành IT
* Nhóm NC ĐHSPKT - Ứng dụng QLTT và mạng xã hội Youtube để xây dựng hệ thống e-learning hỗ trợ học giao tiếp tiếng Anh
Changed line 84 from:
* Ngụy Thị Hiền - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công triển khai ERP ở các DNVN [[(Attach:)erp_dnvn_hien.pdf]]
to:
* Ngụy Thị Hiền - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công triển khai ERP ở các DNVN [[(Attach:)erp_dnvn_hien.pdf]] [[(Attach:)paper_erp.pdf]]
Changed lines 87-89 from:
* Nguyễn Anh Vũ - Ứng dụng qui trình phát triển phần mềm linh hoạt để nâng cao hiệu quả trong quản lý dự án phần mềm tại công ty cổ phần tập đoàn VNG [[(Attach:)agile_vng_vu.ppt]]
* [[http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-39643-4_31 | Apply Agile Method for Improving the Efficiency of Software Development Project at VNG Company]] - – Báo cáo khoa học Hội nghi quốc tế về Khoa học tính toán và Ứng dụng lần 13 – ĐH. Quốc Tế, Tp.HCM, Việt Nam (ICCSA 2013)
* Hồ Nhân Trí Dũng - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ làm việc trực tuyến
to:
* Nguyễn Anh Vũ - Ứng dụng qui trình phát triển phần mềm linh hoạt để nâng cao hiệu quả trong quản lý dự án phần mềm tại công ty cổ phần tập đoàn VNG [[(Attach:)agile_vng_vu.ppt]]
* [[http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-39643-4_31 | Apply Agile Method for Improving the Efficiency of Software Development Project at VNG Company]] - Báo cáo khoa học Hội nghi quốc tế về Khoa học tính toán và Ứng dụng lần 13 – ĐH. Quốc Tế, Tp.HCM, Việt Nam (ICCSA 2013) [[(Attach:)paper_agile.pdf]]
*
Hồ Nhân Trí Dũng - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ làm việc trực tuyến [[(Attach:)paper_lvtt.pdf]]
Changed line 91 from:
* Mai Thế Duyệt - Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo trả phí ở Việt Nam
to:
* Mai Thế Duyệt - Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo trả phí ở Việt Nam [[(Attach:)paper_baodientu.pdf]]
Changed lines 97-106 from:
!!Kyoto JCS Project (Service Science) - 2/2012 ~ 2015
* Japanese Creative Service Research Proposal
[[(Attach:)jcs_proposal.pdf]]
* Open Model [[(Attach:)adoxx_model.pdf]] [[http://www.adoxx.org/live/]]
* Service Science in Vietnam [[(Attach:)SS_VN.ppt]]
* Organizational culture and service modeling problems
* Project link [[http://www.openmodels.at/web/jcs/home]]
* Wilfrid - ADOxx environment & business process re-engineering tools
* Hisashi - Service evaluation model & multi-context model
* Trung - Business process model, Service value chain model
to:
!!Management Science/ Quantitative method - 2013 ~
* Phan Thị Kim Dung - Apply Neural Network for Improving Production Planning at Samarang Petrol Mine [[(Attach:)paper_ANN_Petrol.pdf]]
* Đào Tấn Ngọc - Tối ưu hóa truy vấn trong Cơ sở dữ liệu hướng đối tượng
* Nguyễn Thanh Huy - Ứng dụng BSC cải tiến hệ thống CRM tại công ty hóa chất LG Vina
* Bùi Tuấn Anh - Xây dựng bảng mô tả công việc và bộ chỉ số KPI để đo lường hiệu quả công việc tại công ty Aswig Solutions Việt Nam
* Võ Văn Thanh - Đo lường hiệu quả Chuỗi cung ứng
* Đỗ Hoàng Yến - Đo lường mức độ trưởng thành về QLTT và đề xuất giải pháp cải tiến hiệu quả chia sẻ tri thức tại công ty CP TMDV Cao Phát Đạt
* Phạm Bình Phương Minh Hà - The life quality of workers in industrial zones of HCMC, Vietnam [[(Attach:)Nova_LifeQuality.pdf]]
Added lines 108-128:
!!Marketing/ Digital products - 2013 ~
* Nguyễn Đức Trung - Ảnh hưởng của nhận thức đạo đức lên hành vi mua hàng giả của người tiêu dùng Việt Nam
* Phạm Tuân - Ảnh hưởng của chiêu thị lên giá trị thương hiệu sản phẩm bột giặt - nghiên cứu thực nghiệm ở Tp.HCM
* Huỳnh Chấn Duy - Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến dự định mua máy điều hoà nhiệt độ của người tiêu dùng thành phố HCM
* Nguyễn Thanh Xuân - Xây dựng mô hình kinh doanh ứng dụng xem tivi trực tuyến dành cho thiết bị di động
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[(Attach:)ICAST14_paper78.pdf]]

----

!!Kyoto JCS Project (Service Science) - 2/2012 ~ 2015
* Japanese Creative Service Research Proposal [[(Attach:)jcs_proposal.pdf]]
* Open Model [[(Attach:)adoxx_model.pdf]] [[http://www.adoxx.org/live/]]
* Service Science in Vietnam [[(Attach:)SS_VN.ppt]]
* Organizational culture and service modeling problems
* Project link [[http://www.openmodels.at/web/jcs/home]]
* Wilfrid - ADOxx environment & business process re-engineering tools
* Hisashi - Service evaluation model & multi-context model
* Trung - Business process model, Service value chain model

----
Deleted line 134:
Changed lines 35-36 from:
to:
* Huỳnh Vi Khiết - Impacts of SNS using on Knowledge sharing and e-WOM in Vietnam context
Added line 60:
* Mai Tú Khanh - Critical success factor for implementing BI in Vietnamese software company
Deleted lines 6-10:
* The 23rd Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management (PBFEAM 2015)
** Time&Place: July 16-17, 2015 - Saigon Technology University, HCMC, Vietnam
** Submission deadline: August 15, 2015
** Call for Papers: access website [[http://centerforpbbefr.rutgers.edu/]]
Changed lines 26-27 from:
to:
* Hồ Bá Thắng - Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chia sẻ tri thức của các nhân viên ngành IT ở Việt Nam
Added lines 57-58:
* Mai Thế Duyệt - Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ đọc báo trả phí ở Việt Nam
* Nguyễn Xuân Điền - Ảnh hưởng của văn hóa doanh nghiệp đến năng suất lao động của nhân viên ngành CNTT-PM
Changed line 23 from:
* Sở hữu trí tuệ & kinh doanh với tài sản trí tuệ - Seminar khoa QLCN 23/4/15 [[(Attach:)seminar230415.ppt]]
to:
* Sở hữu trí tuệ & kinh doanh với tài sản trí tuệ - Seminar khoa QLCN 23/4/15 [[(Attach:)seminar230415.pdf]]
Changed lines 22-23 from:
* Quản lý tri thức - tổng quan & một số hướng nghiên cứu (Seminar khoa QLCN) [[(Attach:)km_seminar200614.ppt]]
to:
* Quản lý tri thức - tổng quan & một số hướng nghiên cứu (Seminar khoa QLCN 20/6/14) [[(Attach:)km_seminar200614.ppt]]
* Sở hữu trí tuệ & kinh doanh với tài sản trí tuệ - Seminar khoa QLCN 23/4/15 [[(Attach:)seminar230415
.ppt]]
Changed lines 12-16 from:
* Hội nghị KH&CN ĐHBK lần 14 - 30/10/2015
** Official Website: [[http://www.hcmut.edu.vn/]]
** Conference Venue: HCMUT, Ho Chi Minh City, Vietnam
** Conference Date: 29-30 October, 2015
** Submission deadline
: <to be updated>
to:
* Hội nghị KH&CN ĐHBK lần 14 - Khoa Quản lý Công nghiệp (Phân ban QTKD & QLCN) - 30/10/2015
** Official Website: [[http://www.sim.edu.vn/hnkh14/]]
** Conference Venue: A4 Hall, HCMUT, Ho Chi Minh City, Vietnam
** Conference Date: 30/10/2015
** Submission deadline: 30/06/2015
Changed lines 6-9 from:
* ICP2M 2015, The Second International Conference on Project and Program Management (HCMUT & IAP2M)
** Time&Place: March 19 - 21, 2015 - HCMUT, Ho Chi Minh City, Vietnam
** Submission deadline: January 17, 2015
** Call for Papers: download this file [[(Attach:)icp2m.pdf]] or access website [[http://sim.edu.vn/hnkh/]]
to:
* The 23rd Annual Conference on Pacific Basin Finance, Economics, Accounting, and Management (PBFEAM 2015)
** Time&Place: July 16-17, 2015 - Saigon Technology University, HCMC, Vietnam
** Submission deadline: August 15, 2015
** Call for Papers: access website [[http://centerforpbbefr.rutgers.edu/]]
Changed line 9 from:
** Call for Papers: download [[here | (Attach:)icp2m.pdf]] or access website [[http://sim.edu.vn/hnkh/]]
to:
** Call for Papers: download this file [[(Attach:)icp2m.pdf]] or access website [[http://sim.edu.vn/hnkh/]]
Changed line 9 from:
** Call for Papers: [[http://sim.edu.vn/hnkh/]]
to:
** Call for Papers: download [[here | (Attach:)icp2m.pdf]] or access website [[http://sim.edu.vn/hnkh/]]
Changed lines 5-14 from:
!!Kyoto JCS Project (Service Science) - 2/2012 ~
* Japanese Creative Service Research Proposal [[(Attach:)jcs_proposal.pdf]]
* Open Model [[(Attach:)adoxx_model.pdf]] [[http://www.adoxx.org/live/]]
* Service Science in Vietnam [[(Attach:)SS_VN.ppt]]
* Organizational culture and service modeling problems
* Project link
[[http://www.openmodels.at/web/jcs/home]]
* Wilfrid - ADOxx environment & business process re-engineering tools
* Hisashi - Service evaluation model & multi-context model
* Trung - Business process model, Service value chain model
to:
!!Coming Conference, Workshop/ Call for paper %width=25% Attach:new.jpg
* ICP2M 2015, The Second International Conference on Project and Program Management (HCMUT & IAP2M)
** Time&Place: March 19 - 21, 2015 - HCMUT, Ho Chi Minh City, Vietnam
** Submission deadline: January 17, 2015
** Call for Papers:
[[http://sim.edu.vn/hnkh/]]

* Hội nghị KH&CN ĐHBK lần 14 - 30/10/2015
** Official Website: [[http://www.hcmut.edu.vn/]]
** Conference Venue: HCMUT, Ho Chi Minh City, Vietnam
** Conference Date: 29-30 October, 2015
** Submission deadline: <to be updated>
Added lines 62-73:
!!Kyoto JCS Project (Service Science) - 2/2012 ~ 2015
* Japanese Creative Service Research Proposal [[(Attach:)jcs_proposal.pdf]]
* Open Model [[(Attach:)adoxx_model.pdf]] [[http://www.adoxx.org/live/]]
* Service Science in Vietnam [[(Attach:)SS_VN.ppt]]
* Organizational culture and service modeling problems
* Project link [[http://www.openmodels.at/web/jcs/home]]
* Wilfrid - ADOxx environment & business process re-engineering tools
* Hisashi - Service evaluation model & multi-context model
* Trung - Business process model, Service value chain model

----
Deleted lines 79-92:

----

!!Coming Conference, Workshop/ Call for paper %width=25% Attach:new.jpg
* eKNOW 2015, The Seventh International Conference on Information, Process, and Knowledge Management
** Time&Place: February 22 - 27, 2015 - Lisbon, Portugal
** Submission deadline: October 12, 2014
** Call for Papers: [[http://www.iaria.org/conferences2015/CfPeKNOW15.html]]

* The Second International Conference On Advances in Computing, Electronics and Electrical Technology - CEET 2014
** Official Website: [[http://www.ceet.theired.org]]
** Conference Venue: Hotel G Tower (Near KLCC), KL City, Malaysia
** Conference Date: 20-21 December, 2014
** Submission deadline: 02 October 2014
Changed line 32 from:
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[(Attach:)ICAST14_paper78.ppt]]
to:
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[(Attach:)ICAST14_paper78.pdf]]
Changed line 32 from:
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[ICAST14_paper78.ppt]]
to:
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[(Attach:)ICAST14_paper78.ppt]]
Changed line 32 from:
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam
to:
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam [[ICAST14_paper78.ppt]]
Added line 34:
* Trần Minh Tạo - Các yếu tố của truyền thông xã hội ảnh hướng đến việc chia sẻ tri thức ẩn ở Việt Nam
Changed line 75 from:
** Official Website: [[www.ceet.theired.org]]
to:
** Official Website: [[http://www.ceet.theired.org]]
Changed line 75 from:
** Official Website: www.ceet.theired.org
to:
** Official Website: [[www.ceet.theired.org]]
Added lines 73-79:

* The Second International Conference On Advances in Computing, Electronics and Electrical Technology - CEET 2014
** Official Website: www.ceet.theired.org
** Conference Venue: Hotel G Tower (Near KLCC), KL City, Malaysia
** Conference Date: 20-21 December, 2014
** Submission deadline: 02 October 2014
Changed lines 69-79 from:
* The 6th International Conference on Adaptive Science and Technology (ICAST 2014) - 29-31 October 2014, Ota, Nigeria
** Deadline for submission : 31/7/2014
** Website
[[http://icast2014.covenantuniversity.edu.ng/index.html]]

* The 7th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management - KSEM 2014, 16–18 October 2014, Sibiu, Romania
** Conference website [[http://conferences.ulbsibiu.ro/ksem2014/]]
** Call for paper [[(Attach:)ksem2014.pdf]]

* The 1st International Conference on Future Data and Security Engineering – FDSE 2014, 19–21 November 2014, HCMC, Vietnam
** Deadline for submission : 25/6/2014
** Website [[http://www.cse.hcmut.edu.vn/fdse2014/
]]
to:
* eKNOW 2015, The Seventh International Conference on Information, Process, and Knowledge Management
** Time&Place: February 22 - 27
, 2015 - Lisbon, Portugal
** Submission deadline: October 12, 2014
** Call for Papers:
[[http://www.iaria.org/conferences2015/CfPeKNOW15.html]]
Changed line 24 from:
* Nguyễn Hoàng Lập - Các yếu tố Văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến việc Chia sẻ tri thức của nhân viên
to:
* Nguyễn Hoàng Lập - [[http://tcptkt.ueh.edu.vn/modules.php?name=Viewart&bvid=2865 | Các yếu tố Văn hóa tổ chức ảnh hưởng đến việc Chia sẻ tri thức của nhân viên]]
Changed line 33 from:
*
to:
* Bùi Gia Tất Đạt - Khảo sát hành vi chia sẻ tri thức trên mạng xã hội tại Việt Nam
Deleted line 19:
* Models in knowledge management - KSEM 2009 keynote [[(Attach:)km_model_ksem2009.pdf]]
Deleted line 23:
* Lê Thanh Bình (MIS) - Phân tích mạng xã hội để nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức trong công ty gia công phần mềm VN
Deleted line 25:
* Hồ Lê Bích Vân (Lâm Đồng) - Ảnh hưởng của văn hóa công ty lên sự cam kết gắn bó của nhân viên tại Tp. Đà Lạt
Added lines 30-36:
!!Social Network Service - 2013 ~
* Lê Thanh Bình (MIS) - Phân tích mạng xã hội để nâng cao hiệu quả chia sẻ tri thức trong công ty gia công phần mềm VN
* Trần Thanh Long (MSM) - Customer engagement in a Facebook brand community: Empirical study on Travel Industry in Vietnam
*

----
Changed lines 44-45 from:
* Huỳnh Minh Châu - Đánh giá chất lượng đào tạo Trường CĐ Bán công Công nghệ & QTDN
to:
* Huỳnh Minh Châu - Đánh giá hiệu quả học tập & chuyển giao tri thức qua e-learning của ĐHBK
Deleted line 55:
Changed lines 20-21 from:
* Effect of organizational culture on knowledge sharing in VN companies
* Practical implementation of KMS in Vietnamese SME
to:
* Models in knowledge management - KSEM 2009 keynote [[(Attach:)km_model_ksem2009.pdf]]
Added lines 74-77:

* The 1st International Conference on Future Data and Security Engineering – FDSE 2014, 19–21 November 2014, HCMC, Vietnam
** Deadline for submission : 25/6/2014
** Website [[http://www.cse.hcmut.edu.vn/fdse2014/]]
Changed lines 67-69 from:
* 2014 International Conference on Information Resources Management (Big Data - Revolutionizing How We Live, Work and Think) - 5/2014, HCMC,Vietnam
** Deadline for submission
: 5/1/2014
** Website [[http://conf-irm2014
.tdt.edu.vn/home.htm]]
to:
* The 6th International Conference on Adaptive Science and Technology (ICAST 2014) - 29-31 October 2014, Ota, Nigeria
** Deadline for submission : 31/7/2014
** Website [[http
://icast2014.covenantuniversity.edu.ng/index.html]]
Changed line 45 from:
!!E-commerce/Management Information System - 2011 ~
to:
!!ICT/ E-commerce/ Management Information System - 2011 ~
Changed line 19 from:
* Quản lý tri thức - tổng quan & một số hướng nghiên cứu (Seminar khoa QLCN) [[(Attach:)km_seminar200614.pptx]]
to:
* Quản lý tri thức - tổng quan & một số hướng nghiên cứu (Seminar khoa QLCN) [[(Attach:)km_seminar200614.ppt]]
Added line 19:
* Quản lý tri thức - tổng quan & một số hướng nghiên cứu (Seminar khoa QLCN) [[(Attach:)km_seminar200614.pptx]]
Changed line 65 from:
!!Coming Conference, Workshop/ Call for paper
to:
!!Coming Conference, Workshop/ Call for paper %width=25% Attach:new.jpg
Added lines 66-69:
* 2014 International Conference on Information Resources Management (Big Data - Revolutionizing How We Live, Work and Think) - 5/2014, HCMC,Vietnam
** Deadline for submission : 5/1/2014
** Website [[http://conf-irm2014.tdt.edu.vn/home.htm]]
Changed lines 66-69 from:
* The 13rd Science & Technology Conference of HCMC University of Technology, on 31 Oct-1 Nov, 2013, in HCMUT, Vietnam
** Conference website [[http://www.rdpmo.com/home/Khoa-hoc-Cong-nghe/Hoi-nghi-khoa-hoc.html]]
** Call for paper - School of Industrial Management [[(Attach:)QLCN2013.pdf]]
** Website - SIM conference (1/11/2013) - [[http://www.sim.edu.vn/
]]
to:
* The 7th International Conference on Knowledge Science, Engineering and Management - KSEM 2014, 16–18 October 2014, Sibiu, Romania
** Conference website [[http://conferences.ulbsibiu.ro/ksem2014/]]
** Call for paper [[(Attach:)ksem2014.pdf]]
Added line 47:
* [[http://www.macrothink.org/journal/index.php/jsr/article/view/2307 | Critical Success Factors for Vietnamese Software Companies: A Framework for Investigation]] - Journal of Sociological Research, Vol. 3, No. 2 - 2012
Added line 49:
* [[http://link.springer.com/chapter/10.1007%2F978-3-642-39643-4_31 | Apply Agile Method for Improving the Efficiency of Software Development Project at VNG Company]] - – Báo cáo khoa học Hội nghi quốc tế về Khoa học tính toán và Ứng dụng lần 13 – ĐH. Quốc Tế, Tp.HCM, Việt Nam (ICCSA 2013)
Added line 61:
* [[http://journals.covenantuniversity.edu.ng/cjict/published/Pham2013.pdf | Apply KM and SNS for Improving Labor Productivity of Vietnamese SME]] - Covenant Journal of Informatics and Communication Technology, Vol. 1, No. 1 - 2013
Changed lines 45-47 from:
* Ngụy Thị Hiền - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công triển khai ERP ở các DNVN
* VÅ© Anh Duy - MSM-MBA - THE KEY DETERMINANTS IMPACTING TO SUCCESS OF VIETNAMESE SOFTWARE COMPANIES
* Nguyễn Anh Vũ - Ứng dụng qui trình phát triển phần mềm linh hoạt để nâng cao hiệu quả trong quản lý dự án phần mềm tại công ty cổ phần tập đoàn VNG
to:
* Ngụy Thị Hiền - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công triển khai ERP ở các DNVN [[(Attach:)erp_dnvn_hien.pdf]]
*
VÅ© Anh Duy (MSM-MBA) - THE KEY DETERMINANTS IMPACTING TO SUCCESS OF VIETNAMESE SOFTWARE COMPANIES
* Nguyễn Anh Vũ - Ứng dụng qui trình phát triển phần mềm linh hoạt để nâng cao hiệu quả trong quản lý dự án phần mềm tại công ty cổ phần tập đoàn VNG [[(Attach:)agile_vng_vu.ppt]]
Added lines 46-47:
* VÅ© Anh Duy - MSM-MBA - THE KEY DETERMINANTS IMPACTING TO SUCCESS OF VIETNAMESE SOFTWARE COMPANIES
* Nguyễn Anh Vũ - Ứng dụng qui trình phát triển phần mềm linh hoạt để nâng cao hiệu quả trong quản lý dự án phần mềm tại công ty cổ phần tập đoàn VNG
Added line 46:
* Hồ Nhân Trí Dũng - Các yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ làm việc trực tuyến
Changed line 46 from:
*
to:
* Đỗ Hoàng Yến - Đánh giá hiệu quả áp dụng hệ thống ERP tại công ty CP TMDV Cao Phát Đạt
Added lines 41-47:

----

!!E-commerce/Management Information System - 2011 ~
* Ngụy Thị Hiền - Các yếu tố ảnh hưởng đến sự thành công triển khai ERP ở các DNVN
*
Added line 27:
* Nguyễn Thị Phương Thảo - Xây dựng văn hóa Cty Platinum Global theo định hướng tri thức
Added line 27:
* Hồ Lê Bích Vân (Lâm Đồng) - Ảnh hưởng của văn hóa công ty lên sự cam kết gắn bó của nhân viên tại Tp. Đà Lạt
Added line 38:
* Huỳnh Minh Châu - Đánh giá chất lượng đào tạo Trường CĐ Bán công Công nghệ & QTDN
Added line 27:
* Lưu Chí Hồng - Các yếu tố văn hóa tổ chức ảnh hưởng lên chia sẻ tri thức của các DNVVN
Changed line 49 from:
* The 13rd Science & Technology Conference of HCMC University of Technology, on 31 Oct 2013, in HCMUT, Vietnam
to:
* The 13rd Science & Technology Conference of HCMC University of Technology, on 31 Oct-1 Nov, 2013, in HCMUT, Vietnam
Deleted lines 52-58:
* All workshops below will be held inconjuction with ICCSA 2013, on 24-27, June 2013, in Vietnam (Submission Deadline: Feb 15, 2013)
** SEPA 2013 (Proceedings by Springer in Lecture Notes in Computer Science) - [[http://www.wikicfp.com/cfp/servlet/event.showcfp?eventid=26569]]
** SQ 2013 (LNCS in Springer) - [[http://www.ourglocal.com/event/?eventid=21099]]
** TTSDP 2013 (Proceedings By IEEE ) - [[http://research.cs.wisc.edu/dbworld/messages/2013-01/1358327230.html]]
* The 5th Indonesia International Conference on Innovation, Entrepreneurship, and Small Business (IICIES 2013)
** Submission website (Submission Deadline: Feb 1, 2013) - [[http://www.iicies.org]]
** Call for paper - [[(Attach:)IICIES2013.pdf]]
Changed line 52 from:
** Website - SIM conference (1/11/2013) - [[http://www.sim.edu.vn/l]]
to:
** Website - SIM conference (1/11/2013) - [[http://www.sim.edu.vn/]]
Added lines 51-52:
** Call for paper - School of Industrial Management [[(Attach:)QLCN2013.pdf]]
** Website - SIM conference (1/11/2013) - [[http://www.sim.edu.vn/l]]
Added lines 49-50:
* The 13rd Science & Technology Conference of HCMC University of Technology, on 31 Oct 2013, in HCMUT, Vietnam
** Conference website [[http://www.rdpmo.com/home/Khoa-hoc-Cong-nghe/Hoi-nghi-khoa-hoc.html]]
Changed line 18 from:
* KM for Service Science [[(Attach:)km_ss.ppt]]
to:
* KM for Service Innovation (Prof. Hara) [[(Attach:)km_ss.pdf]]
Changed line 7 from:
* Open Model [[(Attach:)adoxx_model.pdf]]
to:
* Open Model [[(Attach:)adoxx_model.pdf]] [[http://www.adoxx.org/live/]]


Page last modified on February 16, 2023, at 08:15 AM