Main.HomePage History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

May 13, 2021, at 02:58 AM by 42.117.50.124 -
Changed lines 5-6 from:
Tác giả : [[Resume | PGS.TS. Phạm Quốc Trung]], Giảng viên [[http://www.sim.edu.vn/ | khoa QLCN]] – [[http://www.hcmut.edu.vn/ | Đại học Bách Khoa TP.HCM]]
to:
Tác giả : [[Resume | PGS.TS. Phạm Quốc Trung]], BM. Hệ thống Thông tin Quản lý, [[http://www.sim.edu.vn/ | Khoa QLCN]] – [[http://www.hcmut.edu.vn/ | Đại học Bách Khoa TP.HCM]]
Changed line 19 from:
Author : [[Resume | Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung]], [[http://www.sim.edu.vn/ | School of Industrial Management]], [[http://www.hcmut.edu.vn/ | HCMC University of Technology]].
to:
Author : [[Resume | Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung]], Dept. of MIS, [[http://www.sim.edu.vn/ | School of Industrial Management]], [[http://www.hcmut.edu.vn/ | HCMC University of Technology]].
March 28, 2021, at 06:55 AM by 171.232.6.233 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
December 04, 2020, at 01:37 AM by 171.235.44.18 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:christmas.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
December 04, 2020, at 01:36 AM by 171.235.44.18 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:christmas.jpg
October 01, 2020, at 02:17 AM by 113.161.82.85 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
April 27, 2020, at 12:53 AM by 171.232.158.125 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:xmas.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
December 05, 2019, at 07:44 AM by 115.77.93.211 -
Changed lines 11-13 from:
Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức
to:
Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức, Đổi mới & Khởi nghiệp
Changed line 23 from:
Main research topics: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System
to:
Main research topics: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System, Innovation & Entrepreneurship
December 05, 2019, at 07:42 AM by 115.77.93.211 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:xmas.jpg
December 05, 2019, at 07:30 AM by 115.77.93.211 -
Changed lines 5-6 from:
Tác giả : [[Resume | TS. Phạm Quốc Trung]], Giảng viên [[http://www.sim.edu.vn/ | khoa QLCN]] – [[http://www.hcmut.edu.vn/ | Đại học Bách Khoa TP.HCM]]
to:
Tác giả : [[Resume | PGS.TS. Phạm Quốc Trung]], Giảng viên [[http://www.sim.edu.vn/ | khoa QLCN]] – [[http://www.hcmut.edu.vn/ | Đại học Bách Khoa TP.HCM]]
Changed line 19 from:
Author : [[Resume | Dr. Pham Quoc Trung]], [[http://www.sim.edu.vn/ | School of Industrial Management]], [[http://www.hcmut.edu.vn/ | HCMC University of Technology]].
to:
Author : [[Resume | Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung]], [[http://www.sim.edu.vn/ | School of Industrial Management]], [[http://www.hcmut.edu.vn/ | HCMC University of Technology]].
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
September 22, 2019, at 02:57 PM by 42.118.167.198 -
Changed line 40 from:
* Office Tel. : (08)38647256 # 5611
to:
* Office Tel. : (08)38647256 # 5607
April 12, 2019, at 01:57 AM by 203.205.32.235 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
March 12, 2019, at 02:12 AM by 221.133.13.123 -
Added line 34:
* Twitter : [[https://twitter.com/quoctrungpham]]
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
September 08, 2018, at 02:43 PM by 116.100.142.233 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
September 08, 2018, at 08:00 AM by Phạm Quốc Trung -
September 08, 2018, at 07:56 AM by Phạm Quốc Trung -
Changed line 30 from:
* Website : [[http://trungpham.dx.am/]]
to:
* Website : [[http://trungpham.dx.am/]] or [[http://trungpham.ultimatefreehost.in/]]
Changed line 37 from:
* Yahoo ID : [[(mailto:)phamquoctrung@yahoo.com]]
to:
* Orcid ID : [[https://orcid.org/0000-0003-4197-3725]]
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
April 08, 2018, at 03:23 PM by 116.102.0.84 -
Changed line 30 from:
* Website : [[http://pqtrung.comuf.com/]] or [[http://trungpham.host22.com]]
to:
* Website : [[http://trungpham.dx.am/]]
Deleted lines 41-83:

----

'''Comments'''
(:commentbox:)

[[#comment6]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-26 May 2015, 02:46-]
>>messageitem<<
26/5 - updated HomePage
>><<

[[#comment5]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-26 May 2015, 02:34-]
>>messageitem<<
25/5 - updated CV
>><<

[[#comment4]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-20 April 2015, 23:39-]
>>messageitem<<
21/4/2015 - updated sidebar (add style options)
19/4/2015 - updated Poems page

>><<

[[#comment3]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~Lucky Saigon]] &mdash; [-13 January 2015, 01:10-]
>>messageitem<<
Comment...
>><<

[[#comment2]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-31 December 2014, 08:28-]
>>messageitem<<
Happy New Year 2015!
>><<

[[#comment1]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-28 March 2014, 05:09-]
>>messageitem<<
Testing comment!
>><<
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
Changed lines 3-6 from:
'''Chào mừng các bạn đến với phòng làm việc ảo của tôi!'''

Tác giả : TS. Phạm Quốc Trung, Giảng viên khoa QLCN – Đại học Bách Khoa TP.HCM
to:
'''Chào mừng các bạn đến với [[LabRoom | phòng làm việc]] ảo của tôi!'''

Tác giả : [[Resume | TS. Phạm Quốc Trung]], Giảng viên [[http://www.sim.edu.vn/ | khoa QLCN]] – [[http://www.hcmut.edu.vn/ | Đại học Bách Khoa TP.HCM]]
Changed lines 17-19 from:
'''Welcome to my virtual lab. on the Internet!'''

Author : Dr. Pham Quoc Trung, School of Industrial Management, HCMC University of Technology.
to:
'''Welcome to my [[LabRoom | virtual lab.]] on the Internet!'''

Author : [[Resume | Dr. Pham Quoc Trung]], [[http://www.sim.edu.vn/ | School of Industrial Management]], [[http://www.hcmut.edu.vn/ | HCMC University of Technology]].
May 26, 2015, at 06:46 AM by pqt - Comment added
Added lines 47-52:

[[#comment6]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-26 May 2015, 02:46-]
>>messageitem<<
26/5 - updated HomePage
>><<
Changed line 1 from:
%center% %width=100% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
Changed line 1 from:
%center% %width=75% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=100% Attach:hoaphuong.jpg
Added lines 1-2:
%center% %width=75% Attach:hoaphuong.jpg
May 26, 2015, at 06:34 AM by pqt - Comment added
Added lines 45-50:

[[#comment5]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-26 May 2015, 02:34-]
>>messageitem<<
25/5 - updated CV
>><<
April 21, 2015, at 03:39 AM by pqt - Comment added
Added lines 45-52:

[[#comment4]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-20 April 2015, 23:39-]
>>messageitem<<
21/4/2015 - updated sidebar (add style options)
19/4/2015 - updated Poems page

>><<
Deleted lines 0-1:
%center% %width=500% Attach:newyear.jpg
January 13, 2015, at 06:10 AM by Lucky Saigon - Comment added
Added lines 47-52:

[[#comment3]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~Lucky Saigon]] &mdash; [-13 January 2015, 01:10-]
>>messageitem<<
Comment...
>><<
Changed line 1 from:
%center% %width=200% Attach:newyear.jpg
to:
%center% %width=500% Attach:newyear.jpg
Changed line 1 from:
%center% %width=100% Attach:newyear.jpg
to:
%center% %width=200% Attach:newyear.jpg
Added lines 1-2:
%center% %width=100% Attach:newyear.jpg
December 31, 2014, at 01:28 PM by pqt - Comment added
Added lines 45-50:

[[#comment2]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-31 December 2014, 08:28-]
>>messageitem<<
Happy New Year 2015!
>><<
December 27, 2014, at 02:45 PM by 14.169.111.185 -
Changed line 28 from:
* Website : [[http://pqtrung.comuf.com/]]
to:
* Website : [[http://pqtrung.comuf.com/]] or [[http://trungpham.host22.com]]
March 28, 2014, at 09:09 AM by pqt - Comment added
Added lines 45-50:

[[#comment1]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-28 March 2014, 05:09-]
>>messageitem<<
Testing comment!
>><<
Changed lines 26-27 from:
to:
'''Contact Information'''
Deleted lines 33-37:


----
Added lines 43-46:
'''Comments'''
(:commentbox:)

----
Changed line 38 from:
* E-mail : [[(mailto:)pqtrung@hcmut.edu.vn]] ; [[(mailto:)pqtrung@sim.hcmut.edu.vn]]
to:
* E-mail : [[(mailto:)pqtrung@hcmut.edu.vn]]
Changed line 41 from:
* Office Tel. : (08)38647256 # 5612
to:
* Office Tel. : (08)38647256 # 5611
Changed line 38 from:
* E-mail : [[(mailto:)pqtrung@sim.hcmut.edu.vn]]
to:
* E-mail : [[(mailto:)pqtrung@hcmut.edu.vn]] ; [[(mailto:)pqtrung@sim.hcmut.edu.vn]]
Changed line 41 from:
* Office Tel. : (08)38647256 # 5607
to:
* Office Tel. : (08)38647256 # 5612
Deleted lines 0-1:
%center% %width=400% Attach:newyear.jpg
Changed line 1 from:
%center% %width=400% Attach:christmas.jpg
to:
%center% %width=400% Attach:newyear.jpg
Added line 34:
* Youtube : [[http://www.youtube.com/pqtrung78]]
January 04, 2013, at 08:53 AM by 222.253.162.219 -
Changed line 1 from:
%center% %width=200% Attach:christmas.jpg
to:
%center% %width=400% Attach:christmas.jpg
Changed line 1 from:
%center% Attach:christmas.jpg
to:
%center% %width=200% Attach:christmas.jpg
Added lines 1-2:
%center% Attach:christmas.jpg
Added lines 12-14:
----
Changed lines 19-20 from:
to:
Field of study: Computer Science, Management Information System, Knowledge Management

Main research topics: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System
Added line 26:
Added line 33:
Changed lines 37-43 from:
* E-mail : [[mailto:pqtrung@sim.hcmut.edu.vn]]
* Yahoo ID : [[mailto:phamquoctrung@yahoo.com]]
* G-mail : [[mailto:pqtrung@gmail.com]]
* Điện thoại cơ quan : (08)38647256 # 5607
* Điện thoại di động : 0932282146
* Điện thoại nhà riêng
: (08)38625013 - (08)39706643
to:
* E-mail : [[(mailto:)pqtrung@sim.hcmut.edu.vn]]
* Yahoo ID : [[(mailto:)phamquoctrung@yahoo.com]]
* G-mail : [[(mailto:)pqtrung@gmail.com]]
* Office Tel. : (08)38647256 # 5607
* Cell-phone : 0932282146
* Home-phone
: (08)38625013 - (08)39706643
Changed lines 47-48 from:
Page Count
to:
'''Page Count'''
Changed line 51 from:
* Today view: {$PageCountToday} times.
to:
* Today view: {$PageCountToday} times.
Changed lines 1-2 from:
'''Chào mừng các bạn đến với trang web cá nhân của tôi!'''
to:
'''Chào mừng các bạn đến với phòng làm việc ảo của tôi!'''
Added lines 10-15:


'''Welcome to my virtual lab. on the Internet!'''

Author : Dr. Pham Quoc Trung, School of Industrial Management, HCMC University of Technology.
Changed line 36 from:
* Today view: {$PageViewsToday} times.
to:
* Today view: {$PageCountToday} times.
Changed line 36 from:
* Today view: {$TotalCount.today} times.
to:
* Today view: {$PageViewsToday} times.
Changed line 36 from:
* Today view: {$TotalCount.$today} times.
to:
* Today view: {$TotalCount.today} times.
Changed line 36 from:
* Today view: {$TodayCount} times.
to:
* Today view: {$TotalCount.$today} times.
Changed line 36 from:
* Today view: {$today} times.
to:
* Today view: {$TodayCount} times.
Added line 36:
* Today view: {$today} times.
Changed line 35 from:
* Today view: {$PageCount} times.
to:
* Homepage view: {$PageCount} times.
Changed lines 34-35 from:
* Total visited: {$TotalCount} times.
* Current view: {$PageCount} times.
to:
* Total view: {$TotalCount} times.
* Today view: {$PageCount} times.
Added lines 30-35:
----


Page Count
* Total visited: {$TotalCount} times.
* Current view: {$PageCount} times.
Changed line 26 from:
* Điện thoại cơ quan : 38647256 ext 5607
to:
* Điện thoại cơ quan : (08)38647256 # 5607
August 05, 2012, at 02:30 PM by 222.253.149.111 -
Changed lines 14-26 from:
* Website : http://pqtrung.comuf.com/
* LinkedIn : http://vn.linkedin.com/
* Blog : http://phamquoctrung.blogspot.com
* Yahoo blog : http://profiles.yahoo.com/
* Facebook : http://www.facebook.com/pqtrung
* E-mail : pqtrung@sim.hcmut.edu.vn
* Yahoo ID : phamquoctrung@yahoo.com
* G-mail : pqtrung@gmail.com
* Điện thoại cơ quan : 38647256 ext 5607
* Điện thoại di động : 0932282146
* Điện thoại nhà riêng : (08)38625013 - (08)39706643

to:
* Website : [[http://pqtrung.comuf.com/]]
* LinkedIn : [[http://vn.linkedin.com/]]
* Blog : [[http://phamquoctrung.blogspot.com]]
* Yahoo blog : [[http://profiles.yahoo.com/]]
* Facebook : [[http://www.facebook.com/pqtrung]]
Added lines 21-28:


* E-mail : [[mailto:pqtrung@sim.hcmut.edu.vn]]
* Yahoo ID : [[mailto:phamquoctrung@yahoo.com]]
* G-mail : [[mailto:pqtrung@gmail.com]]
* Điện thoại cơ quan : 38647256 ext 5607
* Điện thoại di động : 0932282146
* Điện thoại nhà riêng : (08)38625013 - (08)39706643
August 05, 2012, at 10:07 AM by 222.253.149.111 -
Deleted line 28:
''TS. Phạm Quốc Trung là giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông đã làm việc ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2004-2008, Ông Trung đã là giảng viên thỉnh giảng ở một vài trường Đại học, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen. Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức… Ông đã xuất bản và thuyết giảng về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Quản lý Tri thức. Ông đã nhận bằng Cử nhân Toán-Tin học và Thạc sĩ Công nghệ Thông tin từ Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, và nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế từ Đại học Kyoto, Nhật Bản.''
Changed lines 1-5 from:
\\Chào mừng các bạn đến với trang web cá nhân của tôi.
\\
Tác giả : TS. Phạm Quốc Trung, Giảng viên khoa QLCN – Đại học Bách Khoa TP.HCM
\\Chuyên ngành : CNTT, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức
\\Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức
\\Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức
to:
'''Chào mừng các bạn đến với trang web cá nhân của tôi!'''

Tác giả : TS. Phạm Quốc Trung, Giảng viên khoa QLCN – Đại học Bách Khoa TP.HCM

Chuyên ngành : CNTT, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức
August 05, 2012, at 06:52 AM by pqt - introduction
Changed lines 1-10 from:
Chào mừng các bạn đến với trang web cá nhân của tôi.

Tác giả : TS. Phạm Quốc Trung, Giảng viên khoa QLCN – Đại học Bách Khoa TP.HCM

Chuyên ngành : CNTT, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức
to:
\\Chào mừng các bạn đến với trang web cá nhân của tôi.
\\Tác giả : TS. Phạm Quốc Trung, Giảng viên khoa QLCN – Đại học Bách Khoa TP.HCM
\\Chuyên ngành : CNTT, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức
\\Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức
\\Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức
Added line 21:
Added line 24:
August 04, 2012, at 02:18 PM by 222.253.149.111 -
Added line 2:
Added line 4:
Added line 6:
Added line 8:
August 04, 2012, at 02:17 PM by 222.253.149.111 -
Changed lines 4-6 from:

*
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức
* Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức
to:
Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức
Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức

----
Changed line 22 from:
"Ông Phạm Quốc Trung là giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông đã làm việc ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2004-2008, Ông Trung đã là giảng viên thỉnh giảng ở một vài trường Đại học, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen. Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức… Ông đã xuất bản và thuyết giảng về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Quản lý Tri thức. Ông đã nhận bằng Cử nhân Toán-Tin học và Thạc sĩ Công nghệ Thông tin từ Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, và nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế từ Đại học Kyoto, Nhật Bản."
to:
''TS. Phạm Quốc Trung là giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông đã làm việc ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2004-2008, Ông Trung đã là giảng viên thỉnh giảng ở một vài trường Đại học, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen. Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức… Ông đã xuất bản và thuyết giảng về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Quản lý Tri thức. Ông đã nhận bằng Cử nhân Toán-Tin học và Thạc sĩ Công nghệ Thông tin từ Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, và nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế từ Đại học Kyoto, Nhật Bản.''
August 04, 2012, at 02:15 PM by 222.253.149.111 -
Added lines 5-6:
* Lĩnh vực nghiên cứu: Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức
* Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức
Changed lines 19-22 from:
* Ông Phạm Quốc Trung là giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông đã làm việc ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2004-2008, Ông Trung đã là giảng viên thỉnh giảng ở một vài trường Đại học, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen. Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức… Ông đã xuất bản và thuyết giảng về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Quản lý Tri thức.
* Ông đã nhận bằng Cử nhân Toán-Tin học và Thạc sĩ Công nghệ Thông tin từ Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, và nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế từ Đại học Kyoto, Nhật Bản.
* Lĩnh vực nghiên cứu :Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức
* Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức
to:
----
"Ông
Phạm Quốc Trung là giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông đã làm việc ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2004-2008, Ông Trung đã là giảng viên thỉnh giảng ở một vài trường Đại học, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen. Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức… Ông đã xuất bản và thuyết giảng về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Quản lý Tri thức. Ông đã nhận bằng Cử nhân Toán-Tin học và Thạc sĩ Công nghệ Thông tin từ Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, và nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế từ Đại học Kyoto, Nhật Bản."
August 04, 2012, at 02:13 PM by 222.253.149.111 -
Changed lines 1-12 from:
Welcome to PmWiki!

A local copy of PmWiki's
documentation has been installed along with the software,
and is available via the [[PmWiki/documentation index]].

To continue setting up PmWiki, see [[PmWiki/initial setup tasks]].

The [[PmWiki/basic editing]] page describes how to create pages
in PmWiki. You can practice editing in the [[wiki sandbox]]
.

More information about PmWiki is available from
http://www.pmwiki.org.
to:
Chào mừng các bạn đến với trang web cá nhân của tôi.
Tác giả : TS. Phạm Quốc Trung, Giảng viên khoa QLCN – Đại học Bách Khoa TP.HCM
Chuyên ngành : CNTT, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức

* Website : http://pqtrung.comuf.com/
* LinkedIn : http://vn
.linkedin.com/
* Blog :
http://phamquoctrung.blogspot.com
* Yahoo blog : http://profiles
.yahoo.com/
* Facebook : http://www.facebook.com/pqtrung
* E-mail : pqtrung@sim.hcmut.edu.vn
* Yahoo ID : phamquoctrung@yahoo.com
* G-mail : pqtrung@gmail.com
* Điện thoại cơ quan : 38647256 ext 5607
* Điện thoại di động : 0932282146
* Điện thoại nhà riêng : (08)38625013 - (08)39706643

* Ông Phạm Quốc Trung là giảng viên Khoa Quản lý Công nghiệp, Trường Đại Học Bách Khoa Tp.HCM, Việt Nam. Ông đã làm việc ở Bộ môn Hệ thống Thông tin Quản lý của Đại Học Bách Khoa Tp.HCM từ tháng 4/2005. Từ năm 2004-2008, Ông Trung đã là giảng viên thỉnh giảng ở một vài trường Đại học, như là : Đại học Huflit, Đại học Quốc gia Tp.HCM, Đại học Hoa Sen. Chủ đề nghiên cứu chính của ông bao gồm : hệ thống tìm kiếm thông tin, hệ thống thông tin quản lý, hệ hỗ trợ ra quyết định, hệ quản lý tri thức… Ông đã xuất bản và thuyết giảng về các chủ đề trong lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Hệ thống Thông tin Quản lý, và Quản lý Tri thức.
* Ông đã nhận bằng Cử nhân Toán-Tin học và Thạc sĩ Công nghệ Thông tin từ Đại học Khoa học Tự nhiên Tp.HCM, và nhận bằng Tiến sĩ Kinh tế từ Đại học Kyoto, Nhật Bản.
* Lĩnh vực nghiên cứu :Khoa học Máy tính, Hệ thống Thông tin Quản lý, Quản lý Tri thức
* Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức


Page last modified on May 13, 2021, at 02:58 AM