Main.HomePage History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

May 03, 2023, at 04:00 AM by 123.21.67.4 -
Changed line 30 from:
* Website : [[http://trungpham.dx.am/]] or [[http://trungpham.ultimatefreehost.in/]] or [[https://trungpham.liveblog365.com/]]
to:
* Website : [[http://trungpham.dx.am/]] or [[http://trungpham.ultimatefreehost.in/]] or [[http://trungpham.liveblog365.com/]]
May 03, 2023, at 04:00 AM by 123.21.67.4 -
Changed line 30 from:
* Website : [[http://trungpham.dx.am/]] or [[http://trungpham.ultimatefreehost.in/]] or [[https://trungpham.greenbud.com.vn/]]
to:
* Website : [[http://trungpham.dx.am/]] or [[http://trungpham.ultimatefreehost.in/]] or [[https://trungpham.liveblog365.com/]]
February 23, 2023, at 03:47 AM by 123.21.120.152 -
Changed lines 11-13 from:
Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức, Đổi mới & Khởi nghiệp
to:
Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức, Đổi mới & Khởi nghiệp, Chuyển đổi số, Học tập điện tử...
Changed line 23 from:
Main research topics: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System, Innovation & Entrepreneurship
to:
Main research topics: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System, Innovation & Entrepreneurship, Digital transformation, E-learning...
January 06, 2023, at 02:40 PM by 123.21.203.125 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
September 12, 2022, at 11:00 AM by 116.118.61.217 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
August 04, 2022, at 09:08 AM by 123.21.155.164 -
Changed line 46 from:
Copyright (c): Pham Quoc Trung - Last updated: 13/06/2022
to:
Copyright (c): Pham Quoc Trung - Last updated: 04/08/2022
June 13, 2022, at 09:57 AM by 171.232.6.77 -
Changed line 46 from:
Copyright (c): Pham Quoc Trung - Last updated: 26/10/2021
to:
Copyright (c): Pham Quoc Trung - Last updated: 13/06/2022
April 07, 2022, at 01:19 AM by 171.232.6.77 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:xuan.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:xmas.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:xuan.jpg
December 19, 2021, at 09:53 AM by 42.118.44.188 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:xmas.jpg
Changed line 30 from:
* Website : [[http://trungpham.dx.am/]] or [[http://trungpham.ultimatefreehost.in/]]
to:
* Website : [[http://trungpham.dx.am/]] or [[http://trungpham.ultimatefreehost.in/]] or [[https://trungpham.greenbud.com.vn/]]
Changed lines 46-50 from:
'''Page Count'''

* Total view: {$TotalCount} times.
* Homepage view
: {$PageCount} times.
* Today view: {$PageCountToday} times.
to:
Copyright (c): Pham Quoc Trung - Last updated: 26/10/2021
May 13, 2021, at 02:58 AM by 42.117.50.124 -
Changed lines 5-6 from:
Tác giả : [[Resume | PGS.TS. Phạm Quốc Trung]], Giảng viên [[http://www.sim.edu.vn/ | khoa QLCN]] – [[http://www.hcmut.edu.vn/ | Đại học Bách Khoa TP.HCM]]
to:
Tác giả : [[Resume | PGS.TS. Phạm Quốc Trung]], BM. Hệ thống Thông tin Quản lý, [[http://www.sim.edu.vn/ | Khoa QLCN]] – [[http://www.hcmut.edu.vn/ | Đại học Bách Khoa TP.HCM]]
Changed line 19 from:
Author : [[Resume | Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung]], [[http://www.sim.edu.vn/ | School of Industrial Management]], [[http://www.hcmut.edu.vn/ | HCMC University of Technology]].
to:
Author : [[Resume | Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung]], Dept. of MIS, [[http://www.sim.edu.vn/ | School of Industrial Management]], [[http://www.hcmut.edu.vn/ | HCMC University of Technology]].
March 28, 2021, at 06:55 AM by 171.232.6.233 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
December 04, 2020, at 01:37 AM by 171.235.44.18 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:christmas.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
December 04, 2020, at 01:36 AM by 171.235.44.18 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:christmas.jpg
October 01, 2020, at 02:17 AM by 113.161.82.85 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
April 27, 2020, at 12:53 AM by 171.232.158.125 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:xmas.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
December 05, 2019, at 07:44 AM by 115.77.93.211 -
Changed lines 11-13 from:
Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức
to:
Các chủ đề nghiên cứu chính: Tìm kiếm Thông tin, Quản lý hạ tầng CNTT-VT, MIS, Thương mại điện tử, Hệ Quản lý Tri thức, Đổi mới & Khởi nghiệp
Changed line 23 from:
Main research topics: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System
to:
Main research topics: Information Retrieval, ICT management, MIS, e-Commerce, Knowledge Management System, Innovation & Entrepreneurship
December 05, 2019, at 07:42 AM by 115.77.93.211 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:xmas.jpg
December 05, 2019, at 07:30 AM by 115.77.93.211 -
Changed lines 5-6 from:
Tác giả : [[Resume | TS. Phạm Quốc Trung]], Giảng viên [[http://www.sim.edu.vn/ | khoa QLCN]] – [[http://www.hcmut.edu.vn/ | Đại học Bách Khoa TP.HCM]]
to:
Tác giả : [[Resume | PGS.TS. Phạm Quốc Trung]], Giảng viên [[http://www.sim.edu.vn/ | khoa QLCN]] – [[http://www.hcmut.edu.vn/ | Đại học Bách Khoa TP.HCM]]
Changed line 19 from:
Author : [[Resume | Dr. Pham Quoc Trung]], [[http://www.sim.edu.vn/ | School of Industrial Management]], [[http://www.hcmut.edu.vn/ | HCMC University of Technology]].
to:
Author : [[Resume | Assoc. Prof. Dr. Pham Quoc Trung]], [[http://www.sim.edu.vn/ | School of Industrial Management]], [[http://www.hcmut.edu.vn/ | HCMC University of Technology]].
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
September 22, 2019, at 02:57 PM by 42.118.167.198 -
Changed line 40 from:
* Office Tel. : (08)38647256 # 5611
to:
* Office Tel. : (08)38647256 # 5607
April 12, 2019, at 01:57 AM by 203.205.32.235 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
March 12, 2019, at 02:12 AM by 221.133.13.123 -
Added line 34:
* Twitter : [[https://twitter.com/quoctrungpham]]
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:newyear.jpg
September 08, 2018, at 02:43 PM by 116.100.142.233 -
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
September 08, 2018, at 08:00 AM by Phạm Quốc Trung -
September 08, 2018, at 07:56 AM by Phạm Quốc Trung -
Changed line 30 from:
* Website : [[http://trungpham.dx.am/]]
to:
* Website : [[http://trungpham.dx.am/]] or [[http://trungpham.ultimatefreehost.in/]]
Changed line 37 from:
* Yahoo ID : [[(mailto:)phamquoctrung@yahoo.com]]
to:
* Orcid ID : [[https://orcid.org/0000-0003-4197-3725]]
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
April 08, 2018, at 03:23 PM by 116.102.0.84 -
Changed line 30 from:
* Website : [[http://pqtrung.comuf.com/]] or [[http://trungpham.host22.com]]
to:
* Website : [[http://trungpham.dx.am/]]
Deleted lines 41-83:

----

'''Comments'''
(:commentbox:)

[[#comment6]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-26 May 2015, 02:46-]
>>messageitem<<
26/5 - updated HomePage
>><<

[[#comment5]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-26 May 2015, 02:34-]
>>messageitem<<
25/5 - updated CV
>><<

[[#comment4]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-20 April 2015, 23:39-]
>>messageitem<<
21/4/2015 - updated sidebar (add style options)
19/4/2015 - updated Poems page

>><<

[[#comment3]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~Lucky Saigon]] &mdash; [-13 January 2015, 01:10-]
>>messageitem<<
Comment...
>><<

[[#comment2]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-31 December 2014, 08:28-]
>>messageitem<<
Happy New Year 2015!
>><<

[[#comment1]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-28 March 2014, 05:09-]
>>messageitem<<
Testing comment!
>><<
Changed line 1 from:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoasen.jpg
Changed lines 3-6 from:
'''Chào mừng các bạn đến với phòng làm việc ảo của tôi!'''

Tác giả : TS. Phạm Quốc Trung, Giảng viên khoa QLCN – Đại học Bách Khoa TP.HCM
to:
'''Chào mừng các bạn đến với [[LabRoom | phòng làm việc]] ảo của tôi!'''

Tác giả : [[Resume | TS. Phạm Quốc Trung]], Giảng viên [[http://www.sim.edu.vn/ | khoa QLCN]] – [[http://www.hcmut.edu.vn/ | Đại học Bách Khoa TP.HCM]]
Changed lines 17-19 from:
'''Welcome to my virtual lab. on the Internet!'''

Author : Dr. Pham Quoc Trung, School of Industrial Management, HCMC University of Technology.
to:
'''Welcome to my [[LabRoom | virtual lab.]] on the Internet!'''

Author : [[Resume | Dr. Pham Quoc Trung]], [[http://www.sim.edu.vn/ | School of Industrial Management]], [[http://www.hcmut.edu.vn/ | HCMC University of Technology]].
May 26, 2015, at 06:46 AM by pqt - Comment added
Added lines 47-52:

[[#comment6]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-26 May 2015, 02:46-]
>>messageitem<<
26/5 - updated HomePage
>><<
Changed line 1 from:
%center% %width=100% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=300% Attach:hoaphuong.jpg
Changed line 1 from:
%center% %width=75% Attach:hoaphuong.jpg
to:
%center% %width=100% Attach:hoaphuong.jpg
Added lines 1-2:
%center% %width=75% Attach:hoaphuong.jpg
May 26, 2015, at 06:34 AM by pqt - Comment added
Added lines 45-50:

[[#comment5]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-26 May 2015, 02:34-]
>>messageitem<<
25/5 - updated CV
>><<
April 21, 2015, at 03:39 AM by pqt - Comment added
Added lines 45-52:

[[#comment4]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-20 April 2015, 23:39-]
>>messageitem<<
21/4/2015 - updated sidebar (add style options)
19/4/2015 - updated Poems page

>><<
Deleted lines 0-1:
%center% %width=500% Attach:newyear.jpg
January 13, 2015, at 06:10 AM by Lucky Saigon - Comment added
Added lines 47-52:

[[#comment3]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~Lucky Saigon]] &mdash; [-13 January 2015, 01:10-]
>>messageitem<<
Comment...
>><<
Changed line 1 from:
%center% %width=200% Attach:newyear.jpg
to:
%center% %width=500% Attach:newyear.jpg
Changed line 1 from:
%center% %width=100% Attach:newyear.jpg
to:
%center% %width=200% Attach:newyear.jpg
Added lines 1-2:
%center% %width=100% Attach:newyear.jpg
December 31, 2014, at 01:28 PM by pqt - Comment added
Added lines 45-50:

[[#comment2]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-31 December 2014, 08:28-]
>>messageitem<<
Happy New Year 2015!
>><<
December 27, 2014, at 02:45 PM by 14.169.111.185 -
Changed line 28 from:
* Website : [[http://pqtrung.comuf.com/]]
to:
* Website : [[http://pqtrung.comuf.com/]] or [[http://trungpham.host22.com]]
March 28, 2014, at 09:09 AM by pqt - Comment added
Added lines 45-50:

[[#comment1]](:nl:)>>messagehead<<
!!!!![[~pqt]] &mdash; [-28 March 2014, 05:09-]
>>messageitem<<
Testing comment!
>><<
Changed lines 26-27 from:
to:
'''Contact Information'''
Deleted lines 33-37:


----
Added lines 43-46:
'''Comments'''
(:commentbox:)

----
Changed line 38 from:
* E-mail : [[(mailto:)pqtrung@hcmut.edu.vn]] ; [[(mailto:)pqtrung@sim.hcmut.edu.vn]]
to:
* E-mail : [[(mailto:)pqtrung@hcmut.edu.vn]]
Changed line 41 from:
* Office Tel. : (08)38647256 # 5612
to:
* Office Tel. : (08)38647256 # 5611


Page last modified on May 03, 2023, at 04:00 AM