Main.Advising History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 22-24:
** IMP
*** Đoàn Hải Đăng
Added lines 26-27:
*** Đặng Nhật Minh
*** Bùi Thị Hồng Phúc
Added line 228:
** Nguyễn Dương (CLC)
March 14, 2021, at 07:48 AM by 115.79.231.69 -
Changed lines 21-25 from:
* 2020
** MSM
*** Nguyễn Thị Thanh Lan
*** Nguyễn Như Trang
to:
* 2021
Added lines 23-35:
*** Nguyễn Huỳnh Ngọc Diễm
*** Trần Vĩnh Hải
*** Lê Cảnh Khiêm

** VGU
*** Lương Tiến Đạt

* 2020
** MSM
*** Nguyễn Thị Thanh Lan
*** Nguyễn Như Trang

** ĐHBK
Added lines 226-229:

*2021
** Ngô Huỳnh Minh Hòa (CLC)
** Phan Minh Tài (CLC)
November 03, 2020, at 08:51 AM by 118.70.26.233 -
Added line 219:
** Nguyễn Quốc Minh (CLC)
October 07, 2020, at 09:05 AM by 171.235.40.88 -
Added lines 27-29:
*** Hoàng Chí Thành
*** Nguyễn Thanh Vương
*** Nguyễn Hoàng Huệ
June 11, 2020, at 07:48 AM by 50.21.176.89 -
Changed lines 5-7 from:
to:
* 2020
** Nguyễn Trần Cẩm Linh
Added lines 214-219:

* 2020
** Nguyễn Thành Đạt (CLC)
** Võ Duy Anh (CLC)
** Nguyễn Duy Bảo (CLC)
April 10, 2020, at 07:45 AM by 171.232.60.235 -
Added line 25:
*** Nguyễn Thị Kim Ngân
Changed lines 27-28 from:
to:
*** Võ Văn Nhựt

** MIS
*** Nguyễn Duy Toàn
Deleted line 38:
*** Nguyễn Thị Kim Ngân
April 10, 2020, at 03:34 AM by 171.232.60.235 -
Added lines 18-26:

* 2020
** MSM
*** Nguyễn Thị Thanh Lan
*** Nguyễn Như Trang

** ĐHBK
*** Nguyễn Thị Lan Hương
January 14, 2020, at 03:51 AM by 14.161.17.127 -
Added lines 4-7:


* 2019
** Huỳnh Đinh Thái Linh
December 05, 2019, at 07:48 AM by 115.77.93.211 -
Changed lines 17-19 from:
*** Phan Hai Hiep
*** Ngo Thi Kim Mai
to:
*** Nguyễn Thị Thanh Thảo
*** Phan Hải Hiệp
*** Ngô Thị
Kim Mai
Changed lines 22-24 from:
*** Nguyen Thi Lan Huong
to:
*** Nguyễn Thị Kim Ngân
*** Phạm Kim Long
*** Nguyễn Thị Lan Hương
Changed line 34 from:
*** Pham Nguyen Anh Vu
to:
*** Phạm Nguyễn Anh
September 25, 2019, at 07:47 AM by 113.161.92.215 -
Added line 195:
** Nguyễn Lê Khánh Duy (CLC)
Changed lines 22-24 from:
to:
*** Nguyễn Thúy Hằng
*** Lê Minh Hằng
Changed lines 34-35 from:
*** Hồ Phạm Cẩm Nhung (LD)
to:
*** Hồ Phạm Cẩm Nhung (LD)
Changed lines 37-38 from:
*** Trần Ngọc Kiến Phúc
to:
*** Trần Ngọc Kiến Phúc
Deleted line 55:
*** Nguyễn Thúy Hằng
Changed line 231 from:
** Lâm Trị Cường
to:
** Lâm Trị Cường
March 06, 2019, at 10:30 AM by 116.102.5.108 -
Added lines 193-197:
* 2019
** Dao Nguyen Minh Ngan
** Truong Ngoc Van Quynh
** Võ Hà Mai Trang (CLC)
Deleted line 200:
** Võ Hà Mai Trang (CLC)
March 06, 2019, at 10:26 AM by 116.102.5.108 -
Added lines 14-21:

* 2019
** MSM
*** Phan Hai Hiep
*** Ngo Thi Kim Mai

** ĐHBK
*** Nguyen Thi Lan Huong
November 09, 2018, at 01:58 AM by 203.205.32.235 -
Added lines 186-187:
** Nguyen Nhat Duy (CLC)
** Nguyen Tran Quoc Nam (CLC)
November 09, 2018, at 01:52 AM by 203.205.32.236 -
Added lines 21-23:
*** Pham Nguyen Anh Vu
*** Nguyen Ngoc Tuong
*** Tu Trong Dai (LD)
June 07, 2018, at 09:00 AM by 115.76.144.24 -
Added lines 22-24:

** MIS
*** Trần Ngọc Kiến Phúc
June 07, 2018, at 08:57 AM by 115.76.144.24 -
Added line 21:
*** Hồ Phạm Cẩm Nhung (LD)
Added lines 19-21:
** ĐHBK
*** Lưu Thị Thúy Hiếu
Changed line 40 from:
*** Doan Vu Khanh Hung
to:
*** Đoàn Vũ Khánh Hùng
Added lines 15-18:
* 2018
** MSM
*** Huỳnh Ngọc Huyền
Changed lines 176-178 from:
** Nguyen Thi My Phuong
to:
** Võ Hà Mai Trang (CLC)
** Nguyễn Quốc Nam (CLC)
** Nguyễn Thị Mỹ Phương
Changed line 180 from:
** Nguyễn Khac Hien
to:
** Nguyễn Khắc Hiển
Changed line 7 from:
** Phan Van Hung
to:
** Phan Văn Hưng
Added lines 170-174:

* 2018
** Nguyen Thi My Phuong
** Nguyễn Thị Thanh
** Nguyễn Khac Hien
Added line 7:
** Phan Van Hung
Changed line 32 from:
*** Nguyễn Ngọc Quyên
to:
*** Doan Vu Khanh Hung
Added line 16:
*** Trương Phạm Khắc Duy
Added lines 30-32:
*** Trần Thanh Tùng
*** Nguyễn Thúy Hằng
*** Nguyễn Ngọc Quyên
Deleted line 14:
Added lines 6-8:
** Phạm Anh Tuấn

* 2015
Changed lines 11-16 from:
* 2016
** Nguyễn Đức Trung

* 2015
** Nguyễn Đức Trung
to:
Changed lines 17-19 from:
*** Lê Thị Sen
*** Trần Văn Thuân
to:
*** Nguyễn Văn Thắng
*** Nguyễn Thiện Chí
*** Lê Dạ Lan Thanh
*** Lê Thị Sen (GL)
*** Trần Văn
Thuân (GL)
Added lines 166-170:

* 2017
** Trịnh Vĩ
** Hồ Phương Lâm
** Huỳnh Minh Tiến
Changed lines 29-31 from:
*** Nguyễn Phương Linh
*** Nguyễn Văn Lâm
*** Đặng Quỳnh Như
to:
*** Nguyễn Văn Tịch
*** Võ Thị Mỹ Linh (LD)
*** Nguyễn Thanh Bình (LD)
*** Nguyễn Phương Linh (LD)
*** Nguyễn Văn Lâm (LD)
*** Đặng Quỳnh Như (LD)
Changed lines 44-48 from:
*** Lê Thanh Tùng
*** Hoàng Gia
*** Lê Minh Hiếu
*** Võ Trung Nghĩa
*** Bùi Thị Quỳnh Trâm
to:
*** Lê Thanh Tùng (LD)
*** Hoàng Gia (LD)
*** Lê Minh Hiếu (LD)
*** Võ Trung Nghĩa
*** Bùi Thị Quỳnh Trâm (LD)
Changed lines 53-55 from:
*** Phạm Thị Thùy Trang
*** Phạm Đạt
*** Nguyễn Ngọc Dung
to:
*** Phạm Thị Thùy Trang (LD)
*** Phạm Đạt (LD)
*** Nguyễn Ngọc Dung (LD)
Changed lines 115-117 from:
*** Nguyễn Vũ Linh Sang
*** Hoàng Lê Hạnh
*** Nguyễn Thị Minh Thúy
to:
*** Nguyễn Vũ Linh Sang (LD)
*** Hoàng Lê Hạnh (LD)
*** Nguyễn Thị Minh Thúy (LD)
Changed line 146 from:
*** Đặng Thị Mỹ Ly
to:
*** Đặng Thị Mỹ Ly (LD)
April 02, 2017, at 12:02 PM by 27.64.96.204 -
Changed lines 1-4 from:
!Danh sách hướng dẫn đề tài LV, NCKH

!!Bậc
NCS
to:
!Danh sách hướng dẫn đề tài LV, NCKH/ List of students supervised

!!Bậc
NCS (PhD. level)
Changed lines 14-15 from:
!!Bậc Cao học
to:
!!Bậc Cao học (Master level)
Changed line 161 from:
!!Bậc Đại học
to:
!!Bậc Đại học (Bachelor level)
Deleted line 31:
*** Lương Vĩnh Nghiệp
Added lines 81-84:

** TĐT
*** Phạm Tuân
*** Nguyễn Mai Hoàng
Added lines 17-35:

** TĐT
*** Lê Thị Sen
*** Trần Văn Thuân

** CNTT
*** Dương Trí Dũng

** MSM
*** Phạm Đình Khang

** ĐHBK
*** Nguyễn Phương Linh
*** Nguyễn Văn Lâm
*** Đặng Quỳnh Như
*** Lương Vĩnh Nghiệp
*** Đặng Nhựt Minh
*** Huỳnh Trung Cường
*** Trần Thanh Phong
Added lines 1-160:
!Danh sách hướng dẫn đề tài LV, NCKH

!!Bậc NCS

* 2017
** Nguyễn Đức Trung

* 2016
** Nguyễn Đức Trung

* 2015
** Nguyễn Đức Trung

!!Bậc Cao học

* 2017

* 2016
** MSM
*** Nguyễn Thanh Thu Thủy

** ĐHBK
*** Lê Thanh Tùng
*** Hoàng Gia
*** Lê Minh Hiếu
*** Võ Trung Nghĩa
*** Bùi Thị Quỳnh Trâm
*** Nguyễn Ngọc Hải Hà
*** Đoàn Vũ Khánh Hùng
*** Cao Văn Châu
*** Trần Xuân Phúc
*** Phạm Thị Thùy Trang
*** Phạm Đạt
*** Nguyễn Ngọc Dung
*** Phạm Hùng
*** Hoàng Anh Hà
*** Nguyễn Quang Tiến

** TĐT
*** Đặng Thị Diễm My
*** Nguyễn Thị Ngọc Trâm
*** Trần Thị Lan Phương
*** Nguyễn Thị Tuyết Như

** CNTT
*** Đào Tấn Ngọc

* 2015

** MIS
*** Hồ Bá Thắng
*** Trần Kim Dung

** MSM
*** Mai Tú Khanh

** ĐHBK
*** Nguyễn Xuân Điền
*** Nguyễn Thanh Tùng
*** Lưu Chí Hồng
*** Nguyễn Thanh Huy
*** Bùi Tuấn Anh

* 2014

** MIS
*** Mai Thế Duyệt

** MCI
*** Nguyễn Duy Thái

** MSM
*** Huỳnh Vi Khiết

** ĐHBK
*** Đinh Xuân Kiều
*** Huỳnh Minh Châu
*** Võ Văn Thanh
*** Lạc Thái Phước
*** Trần Hữu Tước
*** Nguyễn Thị Kim Oanh
*** Trần Sơn Nam
*** Nguyễn Thị Thu Thúy
*** Đỗ Hoàng Yến
*** Nguyễn Trần Kha Thảo Quyên
*** Trương Tùng Lâm
*** Nghiêm Xuân Vũ
*** Hồ Xuân An
*** Lê Thành Huy
*** Nguyễn Vũ Linh Sang
*** Hoàng Lê Hạnh
*** Nguyễn Thị Minh Thúy
*** Võ Hồng Quốc Anh
*** Hoàng Văn Khánh Hải
*** Phan Nguyễn
*** Hồ Quang Hiệp
*** Trần Quốc Nam

* 2013

** MIS
*** Đỗ Minh Đức
*** Thân Thị Ngọc Huyền
*** Lê Thanh Bình

** MSM
*** Trần Thanh Long
*** Đặng Trung Minh

** ĐHBK
*** Nguyễn Hoàng Lập
*** Trần Trà Nương
*** Hồ Nhân Trí Dũng
*** Phạm Bình Phương Minh Hà
*** Trần Minh Tạo
*** Lê Kim Phụng
*** Nguyễn Thị Phương Thảo
*** Huỳnh Chấn Duy
*** Trần Duy Quang
*** Bùi Gia Tất Đạt
*** Đặng Thị Mỹ Ly
*** Nguyễn Xuân Thành
*** Nguyễn Ngọc Minh Thu
*** Lê Minh Tuấn

* 2012

** MSM
*** Vũ Anh Duy
*** Nguyễn Anh Vũ

** ĐHBK
*** Phạm Mỹ Phụng
*** Nguyễn Thành Bảo Long
*** Lương Quý Minh
*** Phạm Viết Khai


!!Bậc Đại học

* 2014
** Trần Cảnh Khánh Trung

* 2012
** Ngụy Thị Hiền
** Phạm Vi Văn
** Trần Trọng Hoàng
** Hồ Vũ Thiên Lý

* 2011
** Vũ Thế Nhân
** Chu Sỹ Thành
** Nguyễn Quốc Thịnh

* 2007
** Đỗ Mỹ An
** Nguyễn Thanh Trúc
** Nguyễn Quốc Tân
** Nguyễn Kim Ngân
** Lâm Trị Cường


Page last modified on December 15, 2021, at 03:44 AM