ĐẠO VÀ ĐỜI


Đường vào đạo thênh thênh nhẹ bước
Rũ phong trần thẳng bước thiền môn,
Noi gương theo đấng Thế Tôn
Trần gian hạnh phúc - đem chôn xuống mồ.

Nẻo vào đời mấp mô hiểm trở,
Người người đi xoay xở lấn giành
Dù cho thời khắc qua nhanh,
Khổ vui được mất vẫn đành bước lên.

Tuy vạch rõ hai bên hơn thiệt,
Nhưng xét ra mới biết gần nhau
Đạo đời hai nẻo trước sau
Vẫn cùng chung ở - nhà lao địa cầu.

Đạo có đời càng sâu vững bước
Đời mà thêm đạo - bớt sầu đau
Nếu mà đời đạo chung nhau,
Thế gian sẽ sớm vượt mau - đến bờ

Khi đã được đạo đời dung hợp,
Còn lo gì khói ngợp chiến tranh
Trên đường trung đạo đi nhanh
Đó là hạnh phúc - trời xanh vui mừng.

PQT


Page last modified on April 09, 2015, at 08:16 AM