ĐẠO PHẬT VÀ DÒNG SỬ VIỆT


Xa xưa Phật giáo đã truyền
Từ bên Ấn Độ theo thuyền thương nhân
Xứ Giao Châu, đã thấm nhuần
Đạo Bụt giáo hóa, toàn dân an lành
Hóa thân Bồ tát thật nhanh,
Biến thành ông Bụt hiền lành Việt Nam
Luy Lâu, xứ Phật phương nam
Sử Tàu ghi nhận, chùa làm khắp nơi
Mời thầy Mâu Bác sang chơi
Giảng kinh pháp Bụt, sáng ngời đạo sâu
Đẹp thay phép Phật nhiệm màu
Hòa cùng vui sướng, khổ đau dân mình,
Thuyền từ cứu độ sinh linh
Đến bờ giác ngộ, dân tình an vui
Dấn thân bể khổ dập vùi
Như sen chỗ bẩn, mà mùi không hôi
Diệt trừ cái ác cho đời
Đánh tan quân giặc, rạng ngời quê hương
Ra tay dẹp loạn mười phương
Hành đạo bồ tát, tâm thường an vui
Khi cần xuất hiện giúp đời
Hoàn thành sứ mạng, thảnh thơi đạo vàng
Lý, Trần, dân đến vua, quan
Cùng vui lẽ đạo, tu càng siêng hơn
Thiền tông, đạo lý chánh chơn
Xây nền chánh pháp, đền ơn nước nhà
Mật, thiền, tịnh vốn không xa
Hòa đồng tôn giáo, mái nhà Việt Nam
Sáng ngời pháp Bụt phương nam
Phật tâm chiếu rọi, già lam an lành…

PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 04:11 AM