Main.TiếngVọngLươngTâm History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-33:
!TIẾNG VỌNG LƯƠNG TÂM
\\
Có ai nghe chăng từ quê hương Việt Nam\\
Những tiếng vọng…\\
Từ lương tâm của bao người yêu nước\\
Của các nhà trí thức\\
Của những bậc trung thần\\
Của những người còn lương tâm\\
\\
Để cản ngăn bàn tay tội ác \\
Của kẻ bán nước\\
Của bọn tham nhũng\\
Của những kẻ bán rẻ lương tâm\\
Đang ngày đêm đục khoét thân thể Mẹ Việt Nam\\
\\
Từ vùng núi Tây Nguyên\\
Đến các khoảnh rừng phòng hộ \\
Từ biên cương phía Bắc\\
Đến những ruộng cày phía Nam\\
Từ thượng nguồn các con sông\\
Đến các hải đảo ngoài khơi\\
Đều thấy “bàn tay lông lá” của kẻ lạ và kẻ không lạ\\
Đang ngày đêm… vơ vét cho thỏa lòng tham\\
\\
Đạo đức suy đồi, tài nguyên cạn kiệt\\
Những siêu dự án - che khuất những giọt máu và nước mắt\\
Của người dân nghèo đang bật khóc\\
Những tiếng lòng… chìm vào hư không… vô vọng\\
Chỉ còn tiếng quạ kêu quang quác\\
Những cặp mắt ngơ ngác của trẻ thơ\\
Nhìn đời, tự hỏi - tương lai sẽ ra sao?\\
\\
PQT


Page last modified on April 14, 2015, at 03:02 AM