Main.NAMQUỐCSƠNHÀ History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-23:
!NAM QUỐC SƠN HÀ
\\
''“Nam quốc sơn hà nam đế cư\\
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư\\
Như hà nghịch lỗ, lai xâm phạm\\
Nhữ đẳng hành khan, thủ bại hư” ''\\
\\
Bài hịch trên sông của thuở nào\\
Âm ba còn vọng đến ngàn sau\\
Chiến công hiển hách – lời tuyên bố\\
Con cháu hằng ghi nhớ, tự hào…\\
\\
Đất nước Việt ta của dân ta\\
Chớ đem sức mạnh dấy can qua\\
Ý trời, đâu dễ ! quân xâm lược\\
Thất bại - bao lần chiếm nước ta.\\
\\
Sách trời đã định rõ từ lâu\\
Việt Nam, sông-núi-biển, muôn màu\\
Quê hương yêu dấu, cùng xây đắp\\
Đất nước muôn đời – vững mãi sau…\\
\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 08:51 AM