Main.ChèoThuyền History

Hide minor edits - Show changes to output - Cancel

February 27, 2021, at 07:07 AM by 116.100.241.52 -
Added lines 1-18:
!!Chèo thuyền

Chèo, chèo, vượt trùng khơi\\
Đưa thuyền ta đi tới\\
Lướt, lướt... trước mắt ta\\
Giấc mơ - ôi cuộc đời!\\
\\
Buồn, buồn, nhìn dòng nước\\
Bóng hình ai ngày trước\\
Nhớ, nhớ... những tích xưa\\
Thế gian - bao xuôi ngược!\\
\\
Nhìn, nhìn, thuyền ta trôi\\
Hai bờ như xa xôi\\
Lắng, lắng... muôn xao động\\
Phút giây - thật tuyệt vời!\\
\\
PQT - 2/2021


Page last modified on February 27, 2021, at 07:07 AM