Main.VỀĐÂU History

Show minor edits - Show changes to output - Cancel

Added lines 1-23:
!VỀ ĐÂU ?
\\
Ai chẳng một lần đã nghĩ\\
Đời mình rồi sẽ về đâu ?\\
Ai chẳng một lần phải khóc\\
Tử sinh cách biệt hai đầu.\\
\\
Sống giữa cuộc đời ảo vọng\\
Quên mình, đắm cảnh trần gian\\
Ngược xuôi thuyền đời vất vả\\
Quay đầu một giấc mộng tàn\\
\\
Thu sang lá rơi nhiều quá\\
Ai hay có bóng trăng ngàn\\
Sáng soi dặm đường muôn nẻo\\
Tỏa tình thương khắp thế gian\\
\\
Ngàn xưa và muôn sau nữa\\
Ánh trăng lặng lẽ giữa đời\\
Tịch nhiên, lặng thầm nhắc nhở\\
Quay đầu tỉnh giấc người ơi…\\
\\
PQT


Page last modified on April 13, 2015, at 03:59 AM